ตะลุยโจทย์ เรื่อง Exact Differential Equations

ตะลุยโจทย์ เรื่อง Exact Differential Equations ไปกันเลยยย

ดูโจทย์ แล้วกำหนด ค่า M และ ค่า N แล้วนำค่า M และ N มาทำการ  Diff เพื่อตรวจสอบว่าเป็น สมการ Exact หรือไม่ ถ้าใช่ สมการ Exact ค่าของ dM/dy จะเท่ากับค่าของ dN/dx

เมื่อทราบว่าเป็นสมการ Exact แล้ว นำค่า M หรือ N มาทำการอินทิเกรต แล้ว +ค่า h(y) แล้วทำค่าที่เราทำการอินทิเกรต ไปทำการ Diff อีกครั้ง แล้วนำมาเทียบค่า N เราก้จะได้ ค่า h(y) แล้ว

นำค่า h(y) ที่เราได้มาไปแทนค่าในสมการ M ที่เราทำการอินทิเกรต ไว้ จะได้คำตอบ

 

YouTube Preview Image

 

 

 

Athiwat Ruangto on sabyoutube
Athiwat Ruangto
at GlurGeek.Com
ขณะนี้กำลัง ศึกษาอยู่คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ชอบหาความรู้เพิ่มเติม ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.