ตะลุยโจทย์ เรื่อง Exact Differential Equation

Exact Differential Equation (สมการเชิงอนุพันธ์แบบแม่นตรง)

YouTube Preview Image

วิธีการทำ

ขั้นตอนที่ 1 : check Exact Diff Eq.

dM/dy = dN/dx

ขั้นตอนที่ 2 :

  • อินทิเกรตพจน์ M(x,y) เทียบกับ x ______(1)
  • อินทิเกรตพจน์ N(x,y) เทียบกับ y ______(2)

ขั้นตอนที่ 3 : นำคำตอบจากสมการที่ (1) และ (2) มารวมกัน

  • พจน์ที่ซ้ำกันเอามาพจน์เดียว
  • พจน์ที่ไม่ซ้ำกันเอามาทั้งหมด

Nath Onlamom on sabfacebookNath Onlamom on sabyoutube
Nath Onlamom
at GlurGeek.Com
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สนใจความรู้ต่างๆรอบตัว และจะเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.