ตะลุยโจทย์ เรื่อง Bernoulli’s Equation

ไปกันเลยยย

bern

ขั้นแรกนะครับ นำ y^-3 มาคูณตลอดทั้งสมการ แล้วกำหนด ค่าของ v แล้วนำค่าของ v ไปทำการ Diff  และนำสมการv ที่ Diff แล้วไปแทนในสมการด้านบน แล้วเราจะทราบค่า ของ g(x) และค่าของ p(x) แล้วนำไปแทนในสูตร ของ Bernoulli’s เมื่อแทนค่าในสูตร ของ Bernoulli’s แล้วนั้นจะติดค่าของ v จากนั้นเราจะทำการแทนค่าของ v ที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่ต้นลงในสมการ ก็จะได้คำตอบที่สมบูรณ์ออกมา

YouTube Preview Image

Athiwat Ruangto on sabyoutube
Athiwat Ruangto
at GlurGeek.Com
ขณะนี้กำลัง ศึกษาอยู่คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ชอบหาความรู้เพิ่มเติม ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.