ตะลุยโจทย์ เรื่อง Bernoulli’s Equation

Bernoulli’s Equation (สมการแบร์นูลลี่)

YouTube Preview Image

วิธีการทำ

ขั้นตอนที่ 1 :จัดให้อยู่ในรูป

  • dy/dx + P(x)y = Q(x)y^n
  • dx/dy + P(y)x = Q(y)x^n

ขั้นตอนที่ 2 : นำ y^-n คูณตลอดทั้งสมการ

ขั้นตอนที่ 3 :

  • แทนค่า v = y^1-n
  • จัดให้อยู่ในรูป dv/dx + P(x)v = Q(x)v

ขั้นตอนที่ 4 : แก้สมการหาค่า v โดยใช้สูตร

ขั้นตอนที่ 5 : แทนค่า v = y^1-n ลงในสมการ เพื่อหา General Solution

Nath Onlamom on sabfacebookNath Onlamom on sabyoutube
Nath Onlamom
at GlurGeek.Com
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สนใจความรู้ต่างๆรอบตัว และจะเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.