การใช้เมทริกซ์หากระแสไฟฟ้าด้วยวิธีเมช เคอร์เรนท์ ในวิชา Calculus 2

หน้าปก

ที่มาและความสำคัญ สามารถนำไปต่อยอดได้ในวิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่นวิชา Basic Circuit

ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

อธิบายขั้นตอน วิธีการหาค่ากระแสด้วยวิธี เมช เคอร์เรนท์

   

ตัวอย่างการหาสมการที่ได้จากการกำหนดวงจร

ตัวอย่างโจทย์ : เริ่มจากการกำหนดทิศทางของกระแสไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้ว + ไปหา – ถ้าทิศทางของกระแสไปทางเดียวกันให้นำมาบวกกัน ถ้าทิศทางของกระแสสวนทางให้ ให้นำมาลบกัน

นำวงจรที่กำหนดทิศทางของกระแสแล้วมาเขียนเป็นสมการ

นำสมการที่ได้มาเขียนเป็นเมทริกซ์ และหาค่า Determinant ของตัวต้านทาน

หาค่า I1 และ I2 โดยการนำแรงดันไฟฟ้ามาแทนที่ตัวต้านทานที่ต้องการหา และนำมาหารด้วยค่า Determinant ของตัวต้านทาน

เท่านี้ก็จะได้กระแสไฟฟ้าที่เราต้องการ **กระแสไฟ I3 = I1+I2 เพราะทิศทางของกระแส ไปในทิศทางเดียวกันจึงนำมาบวกกัน

ขอขอบคุณ นายผดุงวิทย์  ดิษฐเจริญ ผู้เขียนที่ให้ข้อมูลมาทำรายงานด้วยครับ

http://www.wicec.ac.th/web/ebook/ep1/content_mesh.htm

คลิปวิดีโอการนำเสนอ

จัดทำโดย

นายศุภณัฐ บุญให้ 1540703012

นายอรรถพล โชติโรจนอนันต์ 1580901468

Suppanut Boonhai
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.