การสร้างตัวแปร // Logic (Logic Gate) // Pointer เบื้องต้น

Using escape sequences (การเว้นบรรทัด โดยใช้ตัวแปร)

#include <iostream>
#include <iomanip>

using std :: cout;
int main()
{
char newline = ‘\n’;
cout << newline;
cout << “\”We\’ll make our escapes in sequence\”, he said.”;
cout << “\n\tThe program\’s over, it\’s time to make a beep beep.\a\a”;
cout << newline;
return 0;
}

การทำงานของ Code นี้คือการเว้นบรรทัดโดยการใช้ ตัวแปร จะเห็นได้จาก char newline = ‘\n’; ดังนั้นเมื่อ cout << newline; เป็นการใช้ตัวแปร newline

Output

“We’ll make our escapes in sequence”, he said.

The program’s over, it’s time to make a beep beep.

Flowchart

Char newline - New Page

Testing for a letter using logical operators (ตรวจตัวหนังสือโดยใช้ Logic)

#include <iostream>

using std :: cin;
using std :: cout;
using std :: endl;

int main()
{
char letter(0);
cout << endl
<< “Enter a character: “;
cin >> letter;

if(((letter >= ‘A’) && (letter <= ‘Z)) ||
(((letter >= ‘a’) && (letter <= ‘z))
cout << endl << “You entered a letter.” << endl;
else
cout << endl << “You didn’t enter a letter.” << endl;
return 0;
}

&& คือ And (และ)/ || คือ Or (หรือ) สัญลักษณ์เหล่านี้ใช้ได้ตาม logic gate

Output

Enter a character: A

You entered a letter.

_______________

Enter a character: 1

You didn’t enter a letter.

การทำงานของ code นี้คือการตรวจตัวอักษรว่าเป็นตัวอักษรหรือไม่ โดยมีการใช้ && และ || เชื่อมระหว่างเงื่อนไข

Flowchart

logic - New Page

 

Using Pointers (Exercising pointers) (การใช้ Pointer)

#include <iostream>

using std :: cout;
using std :: endl;
using std :: hex;
using std :: dec;

int main()
{
long* pnumber(nullptr);
long number1(55), number2(99);

pnumber = &number1;
*pumber += 11;
cout << endl << “number1 = “<<number1 << ” &number1 = ” << hex << pnumber;

pnumber = &number2;
number1 = *pnumber*10;

cout << endl << “number1 = ” << dec << number1 << ” pnumber = ” << hex << pnumber << ” *pnumber = ” << dec << *pnumber;

cout << ebdl;
return 0;
}

Output

number1 = 66 &number1 = 0x782514e60ff0

number1 = 990 pnumber = 0x782514e60ff8 *pnumber = 99

การทำงานของ Code นี้คือ Pointer จะเก้บข้อมุลใน Address ที่กำหนดไว้ ซึ่ง Address ก็จะเก็บค่าที่เราต้องการเก็บไว้อีกที

Thummathus Boonlerd
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com