การนำ Calculus 2 มาประยุกต์ใช้ในระบบห่วงโซ่อาหาร

วันนี้จะมาแนะนำวิธีประยุกต์แคลคูลัส 2 ของระบบห่วงโซ่อาหาร

เริ่มจากเราจะต้องเเทนสัตว์ทั้ง 3 ชนิด มาคือ เสือ จิ้งจอก กระต่าย

จากนั้นให้เราเเทนตัวเลขลงไปในสัตว์ทั้ง 3 ชนิด จากนั้นเเทนสมการ

Cij      1 ถ้า j เป็นอาหารของ i

0 ถ้า j ไม่เป็นอาหารของ i  จากนั้นจึงเเทนตัวเลขเข้าไปในสมการ เช่น C11 = เสือไม่สามารถกินเสือได้จึงเท่ากับ 0

อธิบายความสัมพันธ์ของสัตว์ทั้ง 3 ชนิด

กำหนดสัตว์ที่เราจะหาอันดับของสัตว์ชนิดนั้นในรูปภาพเราจะหาอันดับของเสือ

กำหนดสัตว์ที่เราจะหาอันดับของสัตว์ชนิดนั้นในรูปภาพเราจะหาอันดับของกระต่าย

การนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเเละประโยชน์

บรรณานุกรม อ้างอิงมาจาก youtube

YouTube Preview Image

https://drive.google.com/drive/folders/0B9cRMenmB3i4SUJaVFYyZHZyV3M?usp=sharing

นาย กวินภพ ผุดผ่อง 1600901191

นาย ตรัยเทพ เทพสุต 1600901209

นาย ธนโชติ ชูรัตน์ 1590901508

Taithep Thepsut
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.