ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติด้วย Arduino (Automatic Watering)

โครงการ ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ โครงการ ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ บทที่ 1 บทนํา 1.1 ความเป็นมา ในปัจจุบันนี้โลกกําลังเผชิญกับปัญหาภาวะโลกร้อน อันเนื่องมาจากทรัพยากรป่าไม้กําลังจะ

Continue reading »