Pre-Calculus (Basic Mathematics) – คอร์สเตรียมความพร้อมก่อนเรียนแคลคูลัส

เนื้อหารายวิชา เรียนรู้เนื้อหาในเรื่อง Exponents and Exponential Function (เลขยกกำลังและฟังก์ชันเอ็กโปรเนนเชียล) Logarithmic Functions (ฟังก์ชันลอการิทึม) Fractions (การบวก

Continue reading »

Computer Programming (JAVA Language) Course – มาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA กันเถอะ

เนื้อหารายวิชา ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การพัฒนาอัลกอริทึม เทคนิคในการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาซี และซีพลัสพลัส ชนิดข้อมูล ค่าคงที่

Continue reading »

Computer Programming (C/C++ Languages) Courses – ฝึกการเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ อย่างรู้ซึ้ง

เนื้อหารายวิชา ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การพัฒนาอัลกอริทึม เทคนิคในการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาซี และซีพลัสพลัส ชนิดข้อมูล ค่าคงที่

Continue reading »

Aj. NesT สอน Engineering Drawing – เรียนรู้หลักการ แนวข้อสอบ และวิธีปฏิบัติในงานเขียนแบบวิศวกรรม

เนื้อหารายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและการเขียนแบบวิศวกรรมมาตรฐานการเขียนแบบของไทยและสากล การเขียนแบบร่าง การเขียนภาพฉาย การให้ขนาด ภาพตัดขวางการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์เครื่องกล เครื่องหมายและสัญลักษณ์ของการออกแบบวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์เครื่องกลเบื้องต้นตลอดจนเสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเครื่องกลที่เป็นพื้นฐานในการสอบใบประกอบวิชาชีพให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ 

Continue reading »