Aj. NesT สอน Calculus I (แคลคูลัส 1) ขั้นเทพ – วิชาที่นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้งประเทศต้องเรียน

เนื้อหารายวิชา ฟังก์ชัน ลิมิต ความต่อเนื่อง และอนุพันธ์ กฎลูกโซ่ อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของอนุพันธ์ ฟังก์ชันทรานเซนเดลทัล

Continue reading »

Pre-Calculus (Basic Mathematics) – คอร์สเตรียมความพร้อมก่อนเรียนแคลคูลัส

เนื้อหารายวิชา เรียนรู้เนื้อหาในเรื่อง Exponents and Exponential Function (เลขยกกำลังและฟังก์ชันเอ็กโปรเนนเชียล) Logarithmic Functions (ฟังก์ชันลอการิทึม) Fractions (การบวก

Continue reading »

Computer Programming (JAVA Language) Course – มาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA กันเถอะ

เนื้อหารายวิชา ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การพัฒนาอัลกอริทึม เทคนิคในการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาซี และซีพลัสพลัส ชนิดข้อมูล ค่าคงที่

Continue reading »

Computer Programming (C/C++ Languages) Courses – ฝึกการเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ อย่างรู้ซึ้ง

เนื้อหารายวิชา ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การพัฒนาอัลกอริทึม เทคนิคในการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาซี และซีพลัสพลัส ชนิดข้อมูล ค่าคงที่

Continue reading »

Aj. NesT สอน Software Engineering – วิชาที่วิศวกรซอฟต์แวร์ต้องเรียน

เนื้อหารายวิชา เรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญหาของการออกแบบและผลิตซอฟต์แวร์ ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผลิตซอฟต์แวร์ เทคนิคและเครื่องมือของการออกแบบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์หน่วยความจำ การวิเคราะห์เวลาการประมวลผล การทดสอบโปรแกรม การจัดทำคู่มือรายละเอียดซอฟต์แวร์

Continue reading »