การประยุกต์อนุพันธ์ในการคำนวนวงจรไฟฟ้า เรื่อง หาค่าแรงดันและกระแสที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุและตัวต้านทาน by panusak chitchuarkij 1590900427

การประยุกต์อนุพันธ์ในการคำนวนวงจรไฟฟ้า เรื่อง หาค่าแรงดันและกระแสที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุและตัวต้านทาน ปัญหาที่จะนำไปช่วย นิยามและความเป็นมาของสูตร หาสูตรเพื่อหากระแสและแรงดันที่ตัวเก็บประจุ EX1.ตัวอย่าง EX2.ตัวอย่าง ประโยขน์จากเรื่องอนุพันธ์

Continue reading »

การหาปริมาตรของแม่พิมพ์ที่ใช้ในการหล่อรูป โดยการประยุกต์ Calculus 3

  การหาปริมาตรโดยการใช้สูตรทางคณิตศาตร์หรือแคลคูลัสนั้นสามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่กำหนดค่าที่ต้องการและสมการการหมุนรอบแกนลงไปเพียงเท่านี้ก็จะสามารถหาปริมาตรทรงตันได้ดังรูป ทั้งนี้ทั้งแกนxหรือแกนyจะมีสูตรการคำนวณที่ต่างกันไปตามแนวแกนฉะนั้นการคำนวณจึงใช้คนละสมการ ซึ่งในอนาคตเราคาดว่าจะสามมารถนำหลักการนี้ไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเทคโนโลยีที่ทันสมัยและต่างๆอีกมากมาย การใช้การคำนวณอย่างนี้ทำให้ง่ายต่อการกะขนาดและปริมาณของวัตถุดิบต่างๆที่ใส่เข้าไปได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปทรงบรรจุภัณฑ์ แม่พิมพ์ ปริมาตรที่จะสามารถรับน้ำได้จำนวนหนึ่งๆ

Continue reading »

Present Applications of First-order Differential Equation เรื่อง Mixing

Present เรื่อง สมการอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง เป็นโจทย์ปัญหาที่นำมาประยุกต์ใช้งานด้านทั่วๆไป และยังสามารถใช้งานด้านอื่นๆได้อีก เช่น ด้านฟิสิกส์ เคมี หรือระบบควบคุมต่างๆ

Continue reading »

การประยุกต์หาปริมาตรด้วยวิธีการอินทิเกรตสองชั้น

ซึ่งจะได้รูปตามที่โจทย์กำหนดให้ วิธีการทำมีดังนี้ จากโจทย์ข้อนี้ทุกคนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดหรือสามารถคำนวณหาพื้นที่หรือปริมาตรของวัตถุต่างๆ ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันได้ เช่น หาพื้นที่ของตึก อาคารต่างๆ หาปริมาตรของถังน้ำขนาดใหญ่ได้ เป็นต้น

Continue reading »

สมการอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (การประยุกต์ใช้งานทางวงจรไฟฟ้า)

    สมการอนุพันธ์อันดับหนึ่งมีการประยุกต์ใช้งานทางวงจรไฟฟ้าอย่างมากมายเริ่มจากวงจรอย่างง่ายคือ  RL-circuit หรือ  RC-circuit จนถึงวงจรที่ซับน้อย  RLC-circuit ที่ประกอบด้วยแหล่งจ่ายอิสระ

Continue reading »

First order Differential Equation การใช้สมการแยกตัวแปรมาช่วยในการแก้ไขปัญหา Mixing

1.นำเสนอเรื่อง First Order Differential Equation โดยนำเสนอในเรื่องของการใช้สมการแยกตัวแปรมาช่วยในการแก้ไขปัญหา 2. เหตุผลที่เลือกเรื่องนี้มานำเสนอเพราะ คิดว่าสามารถยกตัวอย่างได้ง่ายเพราะเป็นเรื่องไกล้ตัว

Continue reading »

การหาอัตราพื้นที่การรั่วไหลของน้ำมันด้วยวิธีการหาอนุพันธ์

  การหาอนุพันธ์แบบง่ายนะครับ ** จากโจทย์  ถังน้ำมันตั้งอยู่บนพื้นแล้วก้นถังเกิดรั่วน้ำมันไหลออกจากก้นถังเลอะเป็นรูปวงกลม  ซึ่งมีรัศมีเพิ่มขึ้นด้วย อัตราเร็ว    2 cm/s

Continue reading »

Calculus 3 in everyday life การนำแคลคูลัส 3 มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน by Parkpoom

การนำวิชาคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จากรูปเบื้องต้น ถ้าเราต้องการสร้างกล่องกระดาษขึ้นมาโดยถ้าเราใช้วิธีนี้ จะทำให้เราใช้พื้นที่ทั้งหมด 7,000 ตารางเซนติเมตร ซึ่งถ้าเราใช้วิธีนี้เราสามารถสร้างกล่องกระดาษที่มีความจุเท่ากันแล้วยังสามารถประหยัดพื้นที่ของกระดาษได้ เมื่อเราประหยัดพื้นที่ของกระดาษได้นั่นทำให้ต้นทุนการผลิตของเรานั้น

Continue reading »

การหาจุดศูนย์กลางมวล (Find Center of Mass)

การหาจุดศูนย์กลางของมวล โดยเอาปัญหาที่พบเจอในชีวิตมาแก้ไข หน้าปกงานเป็นภาษาไทย 2. หน้าปกงานภาษาอังกฤษ 3. ปัญหาที่มีการนำเรื่องแคลคูลัส 3 มาใช้

Continue reading »

Calculus3 สมการอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (การประยุกต์ใช้งานทางวงจรไฟฟ้า)

สมการอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (การประยุกต์ใช้งานทางวงจรไฟฟ้า)   ตัวอย่างที่ 2 แรงดันแหล่งจ่าย 12 V จ่ายให้วงจร

Continue reading »

CALCULATE THE VOLUME RESERVOIR การคำนวณปริมาตรอ่างเก็บน้ำ แคลคูลัส 3 BY:NATKAMON

การคำนวณปริมาตรอ่างเก็บน้ำ คำนวณเก็บประจุไฟฟ้า VOLUME RESERVOIR หาปริมาตรอ่างเก็บน้ำโดยใช้ shell ให้หมุนรอบแกน Y ตั้งแต่

Continue reading »