Aj. NesT สอน Engineering Drawing – เรียนรู้หลักการ แนวข้อสอบ และวิธีปฏิบัติในงานเขียนแบบวิศวกรรม

เนื้อหารายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและการเขียนแบบวิศวกรรมมาตรฐานการเขียนแบบของไทยและสากล การเขียนแบบร่าง การเขียนภาพฉาย การให้ขนาด ภาพตัดขวางการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์เครื่องกล เครื่องหมายและสัญลักษณ์ของการออกแบบวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์เครื่องกลเบื้องต้นตลอดจนเสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเครื่องกลที่เป็นพื้นฐานในการสอบใบประกอบวิชาชีพให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ 

Continue reading »