เรียน NodeJS Back-End Developers

เรียน NodeJS Back-End Developers

ก่อนที่จะเรียนรู้ NodeJS ขอปูพื้นฐานของ Server ก่อน

1. เรียนรู้การใช้งานคำสั่ง Command พื้นฐานต่าง ๆ

1) ดูว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเชื่อมต่อ Internet อยู่ไหม

เปิด Command Prompt หรือ Terminal –> พิมพ์คำสั่ง ping www.glurgeek.com หรือเว็บไซต์ที่ต้องการ เพื่อดูว่าเว็บไซต์นั้นยังรันอยู่ไหม

ถ้าขึ้นข้อมูล Reply from ตามด้วย IP Address ของ Web Server ข้อมูล และเวลา แสดงว่าเชื่อมต่อ Internet และเว็บไซต์ทำงานอยู่

2) เช็คดูว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเชื่อมต่อกับ Ports อะไรอยู่บ้าง

คำสั่ง cls เป็นการ Clear หน้า Screen ของ Command Prompt

พิมพ์คำสั่ง netstat -a ดูว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับ Port อะไรอยู่บ้าง มีทั้ง TCP, UDP IP Address Port ต่าง ๆ ที่ใช้อยู่

3) เช็คดูว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามี IP Address อะไร

สำหรับ Windows: พิมพ์คำสั่ง ipconfig ดูที่ IPv4 Address

สำหรับ Mac OS: พิมพ์คำสั่ง /sbin/ifconfig ดูที่ en0: inet

ซึ่ง IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์นี้จะใช้เป็น Server

4) ค้นหา Port ที่ต้องการ ว่าได้เชื่อมต่อกับอะไรไว้ไหม

สำหรับ Windows พิมพ์คำสั่ง netstat -ao | find “80”

สำหรับ Mac OS พิมพ์คำสั่ง netstat -an | gresp 80

ถ้าขึ้นเลข Port 80 แสดงว่ามีการเปิดใช้อยู่ ต้องทำการยกเลิก เพราะเราต้องใช้ Port นี้ ถ้าไม่มีแสดงว่ายังไม่มีใครใช้ Port นี้

พิมพ์คำสั่ง netstat -ao | find “3306” เช็คอีก Port

5) สำหรับเช็คว่า Services ต่าง ๆ มีเปิดใช้งานอะไรไว้ไหม เช่น mysql จะใช้ port 3306 หรืออื่น ๆ

พิมพ์คำว่า Services ในช่อง Search ถ้ามีใช้อยู่สามารถ stop ได้ ถ้าไม่มีแสดงว่าปกติเพราะยังไม่ได้ใช้

2. ติดตั้งโปรแกรม XAMPP
สำหรับจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น Server

1) ดาวน์โหลดโปรแกรม XAMPP

https://www.apachefriends.org/index.html

สำหรับเครื่อง Macbook Pro M1 ใช้ XAMPP v.8.0.8

2) ติดตั้งโปรแกรม XAMPP เสร็จแล้วจะทำการ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์

3) ไปที่ Folder ที่ติดตั้ง C:\xampp เปิดไฟล์ xampp_control.exe

4) XAMPP Control Panel ทดลองกด Start เปิดใช้ Apache และ MySQL

Apache ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์นี้เป็น Web Server เปิดใช้ Port: 80, 443

MySQL ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์นี้เป็น Database Server เปิดใช้ Port: 3306

FileZilla ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์นี้เป็น File Transfer Protocal

5) เปิด Web Browser พิมพ์ IP Address ของเครื่อง หรือพิมพ์คำว่า localhost เข้าได้เช่นเดียวกัน

ถ้าขึ้นเหมือนในรูปแสดงว่า XAMPP ใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเป็น Web Server แล้ว

6) Directory ที่เก็บไฟล์หน้าเว็บไซต์ index.html ที่แสดงผลอยู่

C:\xampp\htdocs\dashboard

เราสามารถใส่ไฟล์ที่เราสร้างในนี้ได้เลย

7) ทดลองเข้า http://localhost/dashboard/phpinfo.php เรียกใช้ไฟล์ phpinfo.php

ส่วนนี้จะทำให้รู้ว่า Spec เครื่อง

นี้เป็นพื้นฐานการนำไฟล์มาใช้งานใน XAMPP สามารถปรับแต่งได้เอง

8) ทดลองเปิด PhpMyAdmin ซึ่งจำลองเป็น Database Server

Directory ที่เก็บไฟล์ C:\xampp\phpMyAdmin

เปิด Web Browser พิมพ์คำว่า localhost/phpmyadmin อันนี้เป็น Database Verser ที่เรากด start ให้ XAMPP เปิด

ในที่นี้ใช้เป็น MariaDB เป็น Database Server ที่ออนอยู่บน Apache Web Server

phpMyadmin เป็นตัวที่ใช้ Config ฐานข้อมูลที่อยู่ในเครื่องของเรา

ดังนั้นจากส่วนที่ผ่านมานี้ เป็นพื้นฐานที่ทำให้เรารู้จักกับ XAMPP ที่ใช้การสร้าง Server ต่าง ๆ ได้

ถ้าทำการ Stop Server ใน XAMPP เว็บไซต์ก็จะทำการปิดไป ถ้าต้องการเปิดใช้งานต้องกด Start Server เพื่อเข้าใช้งานได้

ให้ทำการ Stop Apahce และ MySQL จบการทดลอง ถ้าต้องการจำลองเป็น Server สามารถกด Start ได้


NodeJS Back-End Development Part 1

3. เริ่มเรียนรู้ NodeJS Back-End Developer

1) ดาวน์โหลดและติดตั้ง NodeJS

https://nodejs.org/en/

สิ่งที่ต้องการใช้คือ Node.js and npm และ npm modules

ให้กด Next ไปเรื่อย ๆ จนจบการติดตั้ง

2) ให้ทำการเช็คว่า Nodejs ใด้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

เปิด Command Promt หรือ Terminal พิมพ์คำสั่ง node ถ้าขึ้น version ที่แสดงเราสามารถใช้งาน NodeJS ในเครื่องนี้ได้แล้ว

กด .exit เพื่อออกได้

3) เริ่มทำการเขียนโปรแกรมใช้งาน NodeJS ใช้ Visual Studio Code

1. เปิด VS Code สร้าง Folder ว่างเปล่า แล้วลากมาใส่

เลือก Terminal –> New Terminal ทดลองพิมพ์ node เพื่อทดสอบว่า NodeJS ติดตั้งแล้ว

2. New File ตั้งชื่อ nodeserver.js (ความจริงตั้งชื่อไฟล์อะไรก็ได้)

ไฟล์นี้จะเปรียบเสมือนไฟล์ htdocs จะรันเหมือนกับ Apache Web Server ของ XAMPP ที่ได้ทดลองไปก่อนหน้านี้

สามารถ copy ทั้ง Folder ของ ajnestnodejs ไปใช้งานได้เลย

3. เริ่มเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งาน Express

const express = require('express') //install express: Terminal >npm install express --save

Terminal: พิมพ์คำสั่ง npm install express –save

ทำการติดตั้ง Express จะเกิด Folder ชื่อ node_modules เก็บ Library ต่างของ Node ที่ให้ Express ไปเรียกใช้งานได้

เกิดไฟล์ package-lock.json และ package.json

4. เขียนโปรแกรมเรียกใช้งาน Express

สร้าง Application เรียกใช้งาน Express กำหนด Port 3000 แสดงผลข้อความ Hello NodeJS ไปแสดงหน้าเว็บไซต์

const express = require('express') //install express: Terminal >npm install express --save
const app = express()
const port = 3000
//Creating App --> Pointer(=>{Object}) 
app.get("/",(req,res) =>{
  res.send("Hello NodeJS!")
}) 
//Open Server
app.listen(port,() => {
  console.log("Server is Listening on port: ", port)
})

Terminal: พิมพ์คำสั่ง clear ทำการเคลียร์หน้าจอ

เปิด Web Server เรียกใช้งานไปยัง Web Browser

Terminal: พิมพ์คำสั่ง node .\nodeserver.js

กดเลือก Allow access

5. เปิด Web Browser พิมพ์ localhost:3000

แสดงข้อความ Hello NodeJS! ออกทางหน้าเว็บไซต์

พอมาถึงตรงนี้ คิดว่าทุกคนน่าจะเริ่มเข้าใจและใช้งาน NodeJS เป็นกันแล้ว

6. วิธีการกดยกเลิกคำสั่ง Run Server

Terminal: ให้กด Control + C จะกลับมาที Command Prompt เป็นยกเลิกการ Run

7. ติดตั้ง Node Monitor เพื่อช่วยในการจัดการ Server

Terminal: พิมพ์คำสั่ง npm install -g nodemon –save-dev

8. ทำการเรียกใช้งาน nodemon

Terminal: พิมพ์คำสั่ง nodemon .\nodeserver.js จะพบปัญหาเรื่อง Policy การเข้าถึงของ User

วิธีแก้ไข

ไปที่ Search ทำการเปิดโปรแกรม Windows PowerShell

ให้ปุ่ม Tab ช่วยในการพิมพ์คำสั่งได้

พิมพ์คำสั่ง Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser

พิมพ์ตอบ A

และพิมพ์คำสั่ง nodemon ถ้าได้ผลดังรูปแสดงว่า สามารถเรียกใช้ nodemon ได้

9. ทดลองใช้งาน nodemon สำหรับจัดการ Server

Terminal: พิมพ์คำสั่ง nodemon nodeserver.js

1) ใช้คำสั่ง rs สำหรับ restart server

2) ทดลองแก้ Code เปลี่ยนไปใช้ Port 8080 ทดลองผลการรันโปรแกรม

สังเกตเห็นว่า nodemon จะทำการ Restart Server ให้ใหม่อัตโนมัติ และเปลี่ยนไปใช้งาน Port 8080 ทันที

เปิด Web Browser พิมพ์ localhost:8080 จะแสดงดังรูป

3) เพิ่ม /Path ให้ URL แก้เป็น app.get(“/hello”, (req,res) =>{…}

เปิด Web Browser พิมพ์ localhost:8080/hello จะแสดงดังรูป

4) เพิ่ม /Path หน้าเว็บใหม่อีกหนึ่งหน้า บรรทัดที่ 8 – 11

//another page
app.get("/name",(req,res) =>{
  res.send("Aj.NesT the Series")
})

เปิด Web Browser พิมพ์ localhost:8080/name จะแสดงดังรูป

4. ติดตั้งและใช้งาน EJS เชื่อมต่อ Font-End และ Back-End

1) ติดตั้ง EJS หรือ Embedded JavaScript ที่สร้างเป็นภาษา HTML

Terminal: กด Control+C ออกจากการ Run และ clear ทำการเคลียร์หน้าจอ Terminal

Terminal: พิมพ์คำสั่ง npm install ejs –save

2) สร้างไฟล์ EJS ที่สามารถเขียนภาษา HTML ได้

1. สร้าง Folder ชื่อ views และสร้างไฟล์ย่อยชื่อ index.ejs เขียนโครงสร้าง html5

2. เขียนไฟล์ index.ejs เป็นภาษา HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Aj.NesT the Series</title>
</head>
<body>
  <h1>This is NodeJS and EJS Workshop</h1>
  <h2>It's very Fun.</h2>
  <h3>By Aj.NesT the Series</h3>
</body>
</html>

3. เขียนโปรแกรมเชื่อมต่อ EJS Font-End และ NodeJS Back-End ให้ทำงานร่วมกัน

กดปุ่ม Split ของ VS Code เพื่อแบ่งเป็น 2 หน้าให้ดูง่ายขึ้น

ไฟล์ nodeserver.js

const express = require('express') //install express: Terminal >npm install express --save
const app = express()
const port = 8080

//Set &amp; Call EJS
app.set('view engine','ejs')

//Back-End NodeJS Display
app.get("/hello",(req,res) =>{
  res.send("Hello NodeJS Test!")
}) 

//Font-End EJS Show HTML Display
app.get("/",(req,res) =>{
  res.render('index')
})

//Open Server
app.listen(port,() => {
  console.log("Server is Listening on port: ", port)
})

ไฟล์ index.ejs

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Aj.NesT the Series</title>
</head>
<body>
  <h1>This is NodeJS and EJS Workshop</h1>
  <h2>It's very Fun.</h2>
  <h3>By Aj.NesT the Series</h3>
</body>
</html>

Terminal: พิมพ์คำสั่ง nodemon .\nodeserver.js

3) ทดสอบการ Run ผลขึ้น Web Browser

http://localhost:8080/hello แสดง Output เป็นข้อความ ของ Back-End ปกติ

http://localhost:8080/ แสดง Output เป็นข้อความของ Font-End ที่เรียกใช้ไฟล์ index.ejs ภาษา HTML มาแสดงผลได้

4) เขียนโปรแกรม ทดลองส่งเป็นค่าตัวแปร Variables

ไฟล์ nodeserver.js

เพิ่มเติม

//Define Variables
var id = 65140322;
var status = “Single”;

//New Font-End EJS Show HTML Display
app.get(“/”,(req,res) =>{
res.render(‘index’, {userid : id, status : status})
})

const express = require('express') //install express: Terminal >npm install express --save
const app = express()
const port = 8080

//Define Variables
var id = 65140322;
var status = "Single";

//Set &amp; Call EJS
app.set('view engine','ejs')

//Back-End NodeJS Display
app.get("/hello",(req,res) =>{
  res.send("Hello NodeJS Test!")
}) 

//New Font-End EJS Show HTML Display
app.get("/",(req,res) =>{
  res.render('index', {userid : id, status : status})
})

//Open Server
app.listen(port,() => {
  console.log("Server is Listening on port: ", port)
})

ไฟล์ index.ejs

เพิ่มเติม

<p><%= userid %></p>   
<p><%= status %></p>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Aj.NesT the Series</title>
</head>
<body>
  <h1>This is NodeJS and EJS Workshop</h1>
  <h2>It's very Fun.</h2>
  <h3>By Aj.NesT the Series</h3>
  <p><%= userid %></p>
  <p><%= status %></p>
</body>
</html>

5) ทดสอบการ Run ผลค่าตัวแปรแสดงขึ้น Web Browser

http://localhost:8080/

แสดง Output เป็นข้อความของ Font-End ที่เรียกใช้ไฟล์ index.ejs แสดงผล Variables ได้

คุณอยู่บทเรียนนี้

1. เรียน NodeJS Back-End Developers (เริ่มสร้าง Back-End Development)

https://www.glurgeek.com/education/startnodejs

บทเรียนถัดไป

2. Figma ออกแบบเว็บไซต์ สำหรับ Front-End Designers (เตรียม Front-End Design)

https://www.glurgeek.com/education/figmawebdesigner

คุณอยู่บทเรียนที่ 3

3. Figma ออกแบบเว็บไซต์ สำหรับ Front-End Designers (เตรียม Front-End Development)

https://whttps://www.glurgeek.com/education/htmlcssdesigntodev

4. เรียน NodeJS Back-End เชื่อมต่อ EJS HTML CSS Front-End Developments (เขียนให้ Back-End เชื่อมต่อ Front-End Developments)

https://www.glurgeek.com/education/startnodejsandfrontend

at GlurGeek.Com
Lecturer, Blogger, Traveler, and Software Developer ที่ชอบอ่านบทความใหม่ๆ ตลอดเวลา ชอบหาวิธีสร้าง Inspiration เป็นชีวิตจิตใจ มีความฝันอยากทำ CREATIVE PRODUCT ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น และอยากถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวรอบโลก สอนหนังสือ ชอบแลกเปลี่ยนความรู้ และเขียน WEBSITE, MOBILE APP, GAME, ETC ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version