การเขียน Class Diagram

หลักการเขียน Class Diagram

Class Diagram คือ แผนภาพที่ใช้แสดง Class และ ความสัมพันธ์ระหว่าง Class ของระบบที่สนใจ (Problem Domain)  เช่น ในระบบการลงทะเบียนเรียน Class ที่เกี่ยวข้องคือ นักศึกษา , เจ้าหน้าที่ทะเบียน , การลงทะเบียน , หลักสูตร , การชำระเงิน เป็นต้น

การระบุ Class และ Object ในบาง Problem Domain อาจจะได้ทั้ง Class และ Object ในเวลาเดียวกัน ดังนั้น จำเป็นต้องระบุให้แน่ชัดว่าสิ่งใดคือ Class และสิ่งใดคือ Object

สัญญลักษณ์ Class ประกอบด้วย

  • Class Name คือ ชื่อของ Class
  • Attributesคือ คุณลักษณะของ Class
  • OperationsหรือMethods คือ กิจกรรมที่สามารถกระทำกับObject นั้นๆได้

ในการเขียนสัญลักษณ์แทน Class สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกสิ่งหนึ่งคือระดับการเข้าถึงเรียกสัญลักษณ์ที่ใช้แทนการเข้าถึงนี้ว่า Visibility แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

  1. Private สัญลักษณ์   –   หมายถึง Attribute หรือ ฟังก์ชัน ที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก   แต่สามารถมองเห็นได้จากภายในตัวของ Class เองเท่านั้น
  2. Protect สัญลักษณ์   #   หมายถึง Attribute หรือ ฟังก์ชัน ที่สงวนไว้สำหรับการทำ Inheritance โดยเฉพาะ Attribute หรือ ฟังก์ชันเหล่านี้ จะเป็นของ Super class เมื่อทำการ Inheritance แล้ว Attribute หรือ ฟังก์ชัน ที่มี Visibility แบบ Protect จะกลายไปเป็น Private Attribute/ฟังก์ชัน หรือ Protected ขึ้นอยู่กับภาษา Programming ที่นำไปใช้
  3. Public สัญลักษณ์   +   หมายถึง Attribute หรือ ฟังก์ชัน ที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก และสามารถเข้าไปเปลี่ยนค่า อ่านค่าหรือเรียกใช้งาน Attribute หรือ ฟังก์ชันนั้นได้ทันทีโดยอิสระจากภายนอก (โดยทั่วไปแล้ว Visibility แบบ Public มักจะใช้กับฟังก์ชันมากกว่า Attribute)

ความสัมพันธ์ระหว่าง Object

1. Associationเป็นความสัมพันธ์ระหว่างObject หรือ Class แบบ 2 ทิศทาง

2. Aggregation เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง Object หรือ Class แบบ “Whole-Part” หรือ “is part of”
โดยจะมี Class ที่ใหญ่ที่สุดที่เป็น Object หลัก และมี Class อื่นเป็นส่วนประกอบ

3. Composition เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง Object หรือ Class แบบขึ้นต่อกันและมีความเกี่ยวข้องกันเสมอ                              โดยจะมี Class ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ Class อื่นที่ใหญ่กว่า เมื่อ Class ที่ใหญ่กว่าถูก                                ทำลาย Class ที่เป็นองค์ประกอบก็จะถูกทำลายไปด้วย

4. Generalization เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง Object หรือ Class ในลักษณะของการสืบทอดคุณสมบัติ                                     จาก Class หนึ่ง (Superclass) ไปยังอีก Class หนึ่ง (Subclass)

VDO เพิ่มเติม : https://docs.google.com/presentation/d/1ncToqDey9OkG1-C0SPBDmU1bLAv4KMRQ45EZugK4Xv0/edit?usp=sharing

 

Credit : http://bloger-classdiagram.blogspot.com/p/class-diagram.html
Credit : http://howtomakdiagram.blogspot.com/2015/03/class-diagram.html

at GlurGeek.Com

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version