Scilab ที่เราชอบ

 

เมื่อเราพิจารณาในแนวแกน Y จะได้ N – mgcos30ํ = 0

ดังนั้น N = mgcos30ํ

เมื่อเราพิจารณาในแนวแกน X จะได้ mgsin30ํ – fs = 0

ดังนั้น fs = mgsin30ํ

หบัวจากที่เราพิจารณาแกนทั้วสองแกนแล้ว ให้คำนวณผลจากสูตรสมการดังนี้

(เอาสมการที่ 2 หาร สมการที่ 1) จะได้

sin30ํ/cos30ํ = tan30ํ = 6.4053   Ans

 

at GlurGeek.Com

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version