เรียน Python ด้วยตัวเอง ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม

เขียนโปรแกรมภาษา Python ด้วย Google Colab ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม

เรียน Python ด้วย Google Colab ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม

เขียนโปรแกรมภาษา Python ปูพื้นฐานเข้มข้น

เอกสารประกอบการเรียน https://www.glurgeek.com/education/pythoncolab/

เข้าเรียน Python Programming with Google Colab ปูพื้นฐานเข้มข้น ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม EP.1 – EP.14
https://bit.ly/pythoncolab2022

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Membership
Gold Supporter Premium Supporter
สามารถเข้ารับชมคลิปได้แบบไม่จำกัด
วิธีการเข้าบทเรียนไปที่ https://www.youtube.com/ajnesttheseries
กดที่ JOIN/สมัคร Gold Supporter หรือ Premium Supporter ทำการสมัครเข้าเรียน

สามารถเรียนได้ทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อน
เนื้อหาการเรียน Python Programming with Google Colab การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน 2022
EP.1 เริ่มต้นใช้งาน Google Colab เขียนโปรแกรมภาษา Python ปูพื้นฐานเข้มข้น
EP.2 Python Syntax เรียนรู้โครงสร้างการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
EP.3 Python Variables เขียนโปแกรมสร้างตัวแปรภาษาไพธอน
EP.4 Python Operations เขียนโปรแกรมสร้างตัวดำเนินการภาษาไพธอน
EP.5 Python Conditional Control Statements เขียนโปรแกรมสร้างคำสั่งเงื่อนไขภาษาไพธอน
EP.6 Python Conditional and Loop Statements เขียนโปรแกรมสร้างคำสั่งเงื่อนไขและลูปภาษาไพธอน
EP.7 Python Loop Statements เขียนโปรแกรมสร้างคำสั่งลูปภาษาไพธอน
EP.8 Python String เขียนโปรแกรมสร้างข้อความภาษาไพธอน
EP.9 Python String Formatting เขียนโปรแกรมสร้างรูปแบบของข้อความภาษาไพธอน
EP.10 Python Lists เขียนโปรแกรมสร้างโครงสร้างข้อมูลแบบลิสต์ภาษาไพธอน
EP.11 Python Dictionary เขียนโปรแกรมสร้างโครงสร้างข้อมูลแบบดิกชันนารีภาษาไพธอน
EP.12 Python Tuple เขียนโปรแกรมสร้างโครงสร้างข้อมูลแบบทูเพิลภาษาไพธอน
EP.13 Python Set เขียนโปรแกรมสร้างโครงสร้างข้อมูลแบบเซ็ตภาษาไพธอน
EP.14 Python Functions เขียนโปรแกรมสร้างฟังก์ชันใช้เอง

เข้าเรียน Python Data Wrangling with Pandas Workshops ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม Workshop 1 – Workshop 14
https://bit.ly/pythonwrang2022

เข้าเรียนการเขียนโปรแกรมด้วย Flowgorithm ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม EP.1 – EP.8
https://bit.ly/flowpro2022

เข้าเรียน C Programming ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม EP.1 – EP.40
https://bit.ly/cpro2022

เข้าเรียน JavaScript Programming ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม Ex1 – Ex14
https://bit.ly/jspro2022

เข้าเรียน SQL Database Programming ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม EP.1 – EP.13
https://bit.ly/sqlpro2022

เข้าเรียน RapidMiner Studio for Data Science ฉบับปูพื้นฐานเข้มข้น EP.1 – EP.10
https://bit.ly/rapid2022

เข้าเรียน Tableau for Beginners ฉบับปูพื้นฐานเข้มข้น EP.1 – EP.15
https://bit.ly/tableau2022

เข้าเรียน Tableau for Intermediate ฉบับเทคนิคเข้มข้น EP.1 – EP.26
https://bit.ly/tableauinter2022

หากคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านช่วยกด Subscribe เพื่อติดตามและเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ
http://bit.ly/ajnesttheseriesSubscribe

Aj. NesT the Series Channel คือ ช่อง YouTube ที่เน้นสาระการเรียนรู้เพื่อฝึกให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองทางด้านการศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การพัฒนาการเขียนโปรแกรมทั้งระดับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การพัฒนางานทางด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ วิทยาการข้อมูล และสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ได้ด้วยตนเองไปพร้อมกับความสนุกสนานและความเข้าใจที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้นำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความสามารถของตนเองในการประกอบอาชีพได้

▲ ติดตามช่องของเราได้ที่: http://bit.ly/ajnesttheseriesSubscribe
▲ Facebook: https://www.facebook.com/ajnesttheseries
▲ Website: https://www.glurgeek.com
▲ Instagram: https://www.instagram.com/ajnesttheseries
▲ Twitter: https://www.twitter.com/ajnesttheseries

#ajnesttheseries #ajnestสอนpython #pythongooglecolab #pythonprogramming

Python Programming

Python is an open-source, object-oriented, high-level powerful programming language.
● Developed by Guido van Rossum in the early 1990s. Named after Monty Python
● Python source code is also available under the GNU General Public License (GPL).
● Available for download from http://www.python.org.

ทำไมต้อง Pyhton?

Python Is Easy to Use

C Program

C++ Program

Java Program

Python Program

ใครใช้ Python บ้าง?

Organizations Using Python

Web Development: Yahoo Maps, Yahoo Groups, Google, Zope Corporation, Ultraseek, Linux Weekly News, ElasticHosts Cloud Servers, Mojam.com, hunch, Shopzilla, Movieplayer.it, Multiplayer.it.
Games: Battlefield 2, Crystal Space, Star Trek Bridge Commander, The Temple of Elemental Evil, Vampire: The Masquerade: Bloodlines, Civilization 4, QuArK (Quake Army Knife)
Graphics: Industrial Light & Magic, Walt Disney Feature Animation, HKS, Inc. (ABAQUS/CAE), RoboFog, Caligari Corporation, Blender 3D, Jasc Software, Paint Shop Pro.
Financial: Altis Investment Management, ABN AMRO Bank, Treasury Systems, Bellco Credit Union, Journyx Timesheet, and Resource Management Software.
Science: National Weather Service, Radar Remote Sensing Group, Applied Maths, Biosoft, The National Research Council of Canada, Los Alamos National Laboratory (LANL) Theoretical Physics Division, AlphaGene, Inc., LLNL, NASA, Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI), Environmental Systems Research Institute (ESRI), Objexx.
Engineering, Nmag Computational Micromagnetics Electronic Design Automation : Ciranova, Productivity Design Tools, Object Domain, Pardus, Red Hat, SGI, Inc., MCI Worldcom, Nokia.
Education: University of California, Irvine, Smeal College of Business, The Pennsylvania State University, New Zealand Digital Library, IT Certification Exam preparation, SchoolTool.
Business Software
: Raven Bear Systems Corporation, Thawte Consulting, Advanced Management Solutions Inc., IBM, Arakn, RealNetworks, dSPACE, Escom, The Tiny Company, Nexedi, Piensa Technologies – Bufete Consultor de Mexico, Nektra, WuBook.
To see the details of the above organizations
https://wiki.python.org/

Google Colab

Google has done the coolest thing ever by providing a free cloud service based on Jupyter Notebooks that supports free GPU. Not only is this a great tool for improving your coding skills, but it also allows absolutely anyone to develop deep learning applications using popular libraries such as PyTorch, TensorFlow, Keras, and OpenCV.
https://colab.research.google.com/

How to use – setting up your drive for using Google Colab.
Google Drive –> More –> Colaboratory

Otherwise, you can always go directly to Google Colab.

Python Programming with Colaboratory

1. Python Syntax

Ex1 Python Line Structure

x = -2
if x>0:
 print("I love Python Programming")
else:
 print("I love Java Programming")

Ex2 Comments in Python

x = 6
if x>0:
 #print("I love Python Programming")
 print("ฉันรักภาษาไพธอน")
else:
 """print("I love Java Programming")
 print("I love C Programming")"""
 print("I love C#.NET Programming")

Ex3 Joining Two Lines

a = 0
b = 1
c = 2
d = 3
e = 4
f = 5

if a==0 and b>0 \
  and c>1 and d>2 \
  and e>3 and f>4:
 print("Joining Two Lines --> I love Python Programming")

Ex4 Indentation

x=2
if x>0:
 print("Space bar in Python")
else:
 print("Smile :D")
print("A single space indentation")

2. Python Variable

Ex5 Python Assignment Statements

Name = "Python Programming" #String
Qty = 9 #Integer
Value = 9000.89 #Floating Point
print(Name)
print(Qty)
print(Value)

Ex6 Multiple Assignment

x = y = z =9
a = 6 
b = 3 
c = 99
'''print(x)
print(y)
print(z)'''
print(x,y,z)
print(a)
print(b,c)


Ex7 Multiple Assignment 2

x = y = z =9
a, b, c = 6, 3, "I love Python Programming"
'''print(x)
print(y)
print(z)'''
print(x,y,z)
print(a, b)
print(c)

Ex8 Swap Variables

x = 80
y = 90
print(x)
print(y)
x, y = y, x
print(x)
print(y)

Ex9 Local and Global Variables in Python (1)

var1 = "Python"
def func1():
  var1 = "Java"
  print("In side func1() var1 = ", var1)

def func2():
  print("In side func2() var1 = ", var1)
func1()
func2()

Ex10 Local and Global Variables in Python (2)

def func1():
  global var1
  var1 = "Java"
  print("In side func1() var1 = ", var1)

def func2():
  print("In side func2() var1 = ", var1)
func1()
func2()

3. Operators and Operands

Ex26 Python Arithmetic Operators

x = 16
y = 9
z_add = x+y
print("x+y = ", z_add)
z_sub = x-y
print("x-y = ", z_sub)
z_mul = x*y
print("x*y = ", z_mul)
z_div = x/y
print("x/y = ", z_div)
z_mod = x%y
print("x%y = ", z_mod)
z_power = x**y
print("x**y = ", z_power)
z_floor = x//y
print("x//y = ", z_floor)


Ex27 Python Comparison Operators

x = 13
y = 16
z_equal = x==y
print(z_equal)
z_notequal = x!=y
print(z_notequal)
z_greater = x>y
print(z_greater)
z_less = x<y
print(z_less)
z_greatereq = x>=y
print(z_greatereq)
z_lesseq = x<=y
print(z_lesseq)

Ex28 Python Logical Operators

x = 9
y = 15
z_and = (x>10 and y>10)
print(z_and)
z_or = (x>10 or y>15)
print(z_or)
z_not = not(x>10 and y>10)
print(z_not)


Ex29 Python Assignment Operators

x = 16
y = 9
x+=y #x = x + y
print(x)
x-=y #x = x - y
print(x)
x*=y #x = x * y
print(x)
x/=y #x = x / y
print(x)
x%=y #x = x % y
print(x)
x**=y #x = x^y
print(x)
x//=y #x = x//y
print(x)

4. Python if elif else

Ex30 if…else Statement

a = 30
if(a>20):
 print("Value of a is greater than 20")
else:
 print("Value = 20 หรือ Value < 20")


Ex31 if .. elif .. else Statement

var1 = {"Class":"Python", "Section":'A', "Roll_No":16}
if(type(var1) == int):
 print("Integer")
elif(type(var1) == float):
 print("Float")
elif(type(var1) == complex):
 print("Complex")
elif(type(var1) == bool):
 print("Boolean")
elif(type(var1) == str):
 print("String")
elif(type(var1) == tuple):
 print("Tuple")
elif(type(var1) == dict):
 print("Dictionaries")
elif(type(var1) == list):
 print("List")
else:
 print("Unknown")

Ex32 Nested if .. else Statement

age = 18
if(age >= 11):
 print("You are eligible to see the Football match.")
 if(age <= 20 or age >= 60):
  print("Ticket price is 1,200 Baht")
 else:
  print("Ticket price is 2,000 Baht")
else:
 print("You're not eligible to buy a ticket.")

Ex33 Use the and operator in an if Statement

x = True
y = True
if x and y:
 print('Both x and y are True')
else:
 print('x is False or y is False or Both x and y are False')

Ex34 Use the in operator in an if Statement

s = 'Ruby'
l = ['Java', 'Python', 'C#', 'C++', 'PHP', 'HTML5', 'Ruby']
if s in l:
 print(s + ' Tutorial')
if s == 'Java' or s == 'Python' or s == 'C#' or s == 'Ruby':
 print(s + ' Tutorial')

Ex35 Write an if-else in a single line of code

x = 160
print(x)
result = x*9 if x > 600 else x / 9
print(result)

Ex36 Define a negative if

x = 70
print(x)
if not x == 70:
  print('The Value of x different from 70')
else:
  print('The Value of x is equal to 70')

5. Python for loop

Ex37 for loop

color_list = ["Yellow", "Blue", "Green", "Black"]
for color in color_list:
 print(color)

Ex38 Python for loop and range() function

for a in range(4):
 print(a)
print("\n")
for a in range(2,7): #[2,7)
 print(a)
print("\n")
for a in range(2,23,5):
 print(a)

6. Python while loop

Ex40 while loop

x = 0
while(x<=9):
 print(x)
 x += 1 #x = x + 1

Ex41 Python: while and else Statement

x = 0
result = 0
while(x<10):
 result = result + x
 x = x + 1
else:
 print('The sum first 9 integers: ', result)
 print(0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)

Ex42 while loop with if-else and break Statement

x = 1
result = 0
while(x<10):
 result = result + x
 x = x + 1
 if(x==5):
  break
else:
 print('The sum of first 9 integers: ', result)
print('The sum of ',x,' numbers is :', result)

7. Python String

Ex46 Initialize string literals in Python

s = "I'm a Programmer"
print(s)
s1 = "'I love Python Programming'"
print(s1)
s2 = "I'm a Programmer, 'I love Python Programming'"
print(s2)
s3 = 'dir "c:\&amp;temp\*.sas" /o:n /b > "c:\&amp;temp\python.txt"'
print(s3)
s4 = """    Python Exercises
    C Tutorial
    Java Tutorial and Exercises ..."""
print(s4)
s5 = '\n\t Python Exercises\n \t C Tutorial\n \t Java Tutorial and Exercises ...'
print(s5)

Ex47 Access character(s) from a String

a = "I'm a Programmer"
print(a)
b = a[2]
print(b)
c = a[6]
print(c)
d = a[4+3]
print(d)
a0 = a[0]
print(a0)
a1 = a[-1]
print(a1)
a2 = a[-2]
print(a2)
a3 = a[15]
print(a3)
print(a[0:6]) #[0:6) or [0:5]
print(a[3:9])
print(a[:8])
print(a[3:])

Ex48 Python String concatenation and Using ‘*’ operator

a = "Python" + "Programming"
print(a)
b = "<" + a*6 + ">"
print(b)
c = "Python"
d = "Programming"
c+=d #c = c + d
print(c)

Ex49 Python strings as immutable

a = "PYTHON"
b = "x" + a[0:]
print(b)

Ex50 String Length

a = "Python Programming"
len(a)
print(a[17])
print(a[0])
print(a[11])

Ex51 Traverse string with a while loop

a = "PROGRAMMING"
i = 0
while i < len(a):
  b = a[i]
  print(b)
  i = i + 1

Ex52 Traverse string with a for loop

a = "PROGRAMMING"
i = 0
new = " "
for i in range (0, len(a)):
  b = a[i]
  new = new + b 
  i = i + 1
  print(b)
  print(new)

Ex53 Search a character in a string

def search(char,str):
  L = len(str)
  print(L)
  i = 0
  while i < L:
    if str[i] == char:
      return 1
      i = i + 1
    return -1
print(search("P", "PYTHON"))

Ex54 String Formatting 1

#Syntax: str.format(*args, **kwargs)
#Basic Formatting
a = '{}{}'.format('Python', 'Programming')
print(a)
b = '{} {}'.format('Python', 'Programming')
print(b)
c = '{} {}'.format(20, 80)
print(c)
d = '{1} {0}'.format('Python', 'Programming')
print(d)
#Padding and Aligning Strings
#Aligh Right
e = '{:>15}'.format('Python')
print(e)
f = '{:>20}'.format('Python')
print(f)
#Aligh Left
g = '{:15}'.format('Python')
print(g)
#By Argument
h = '{:<{}s}'.format('Python', 15)
print(h)
i = '{:*<15}'.format('Python')
print(i)
#Align Center
j = '{:^16}'.format('Python')
print(j)

Ex55 String Formatting 2

#Truncating Long String
a = '{:.10}'.format('Python Tutorial')
print(a)
#By Arguemnt
b = '{:.{}}'.format('Python Tutorial', 10)
print(b)
#Combining Trucating and Padding
c = '{:10.10}'.format('Pyhton Tutorial')
print(c)
e = '{:d}'.format(30)
print(e)
f = '{:f}'.format(3.14689323899)
print(f)
#Padding Numbers
g = '{:5d}'.format(39)
print(g)
h = '{:05.2f}'.format(6.12345678123)
print(h)
#Signed Numbers
i = '{:+d}'.format(39)
print(i)
j = '{: d}'.format((-39))
print(j)
k = '{: d}'.format(39)
print(k)
#Named Placeholders
data = {'first': 'Aj.', 'last': 'NesT'}
l = '{first} {last}'.format(**data)
print(l)
m = '{first} {last}'.format(first='Aj.', last='NesT')
print(m)
#Date Time
from datetime import datetime
n = '{:%Y-%m-%d %H:%M}'.format(datetime(2020, 8, 26, 10, 38))
print(n)

8. List

Ex56 Create a Python list

List1 = [6, 9, 12, 16]
print(List1)
List2 = ['Red', 'Blue', 'Green', 'White']
print(List2)
List3 = ['Green', 12, 116.16]
print(List3)
List = []
print(List)
#Use + Operator and * Operator
color_list1 = ["White", "Yellow"]
color_list2 = ["Pink", "Blue"]
color_list3 = ["Green", "Black"]
color_list = color_list1 + color_list2 + color_list3
print(color_list)
number = [1, 2, 3]
print(number[2]*4)
print(number*4)

Ex57 List indices

color_list = ["Red", "Blue", "Green", "Black", "Yellow"]
print(color_list[0])
print(color_list[1])
print(color_list[2])
print(color_list[3])
print(color_list[4])

#Add an item to the end of the list
color_list.append("White")
print(color_list)

#Insert an item at a given position
color_list.insert(2, "Grey")
print(color_list)

#Modify an element by using the index of he element
color_list[2] = "Pink"
print(color_list)

#Remove an items from the list
color_list.remove("Black")
print(color_list)

#Remove all items from the list
color_list.clear()
print(color_list)

Ex58 List Slices 1

color_list = ["Red", "Blue", "Green", "Black"]
print(color_list[0:2]) #[ )
print(color_list[1:2]) #[0, 1, 2, 3, ...]
print(color_list[1:-1]) #[..., -3, -2, -1]
print(color_list[1:-2])
print(color_list[:3])
print(color_list[:])
color_list.pop(2)
print(color_list)
color_list.index("Red")
color_list.index("Black")
color_list = ["Red", "Blue", "Green", "Black"]
print(color_list)
color_list.append("Green")
print(color_list)
color_list.count("Green")
color_list.append("Blue")
print(color_list)
color_list.count("Blue")
color_list.append("Green")
print(color_list)
color_list.count("Green")

Ex59 List Slices 2

#Sort the items of the list in place
color_list = ["Red", "Blue", "Green", "Black"]
print(color_list)
#Sort
color_list.sort(key=None, reverse=False)
print(color_list)
#Reverse
color_list.sort(key=None, reverse=True)
print(color_list)
color_list.reverse()
print(color_list)
#Copy
color_list.copy()
color_list.index("Green")
color_list.index("Blue")
#Lists are Mutable
print(color_list)
print(color_list[0])
color_list[0] = "White"
print(color_list)
print(color_list[0])

Ex60 List Slices 3

#Convert a list to a tuple in Python
listx = [1, 2, 3, 4]
print(listx)
tuplex = tuple(listx)
print(tuplex)
#How to use the double colon[::]
listx = [3, 13, 6, 9, 18, 2, 10, 1, 16, 4]
print(listx)
sublist = listx[2:8:2] #list[start:stop:step]
print(sublist)
sublist = listx[6:2:-2] #list[start:stop:step]
print(sublist)
print(listx)
print(max(listx))
print(min(listx))

Ex61 List Slices 4

#Compare two lists in Python
listx1, listx2 = [3, 5 ,7, 9], [3, 5, 7, 9]
print(listx1)
print(listx2)
print(listx1 == listx2)
listx1, listx2 = [9, 7, 5, 3], [3, 5, 7, 9] #Create two lists equal, but unsorted.
print(listx1 == listx2)
listx1, listx2 = [2, 3, 5 ,7], [3, 5, 7, 9] #Create two different lists
print(listx1 == listx2)
print(listx1.sort() == listx2.sort()) #Order and Compare

Ex62 List Slices 5

#Nested lists in Python
listx = [["Hello", "Python"], [0, 1, 2, 3, 4, 5]]
print(listx)
print(listx[0][1]) #The first [] indicates the index of the outer list.
print(listx[1][3]) #The second [] indicates the index nested lists.
listx.append([True, False]) #Add new items
print(listx)
listx[1][2] = 4
print(listx)

Ex63 List Slices 6

#How can I get the index of an element contained in the list?
listY = list("HELLO PYTHON")
print(listY)
index = listY.index("L") #get index of the first item whose value is passed as parameter
print(index)
index = listY.index("T", 4) #define the index from which you want to search
print(index)
index = listY.index("O", 3, 5) #define the segment of the list to be searched
print(index)

Ex64 Using Lists as Stacks

color_list = ["Red", "Blue", "Green", "Black"]
print(color_list)
color_list.append("White")
print(color_list)
color_list.append("Yellow")
print(color_list)
color_list.pop()
print(color_list)
color_list.pop()
color_list.pop()
print(color_list)

Ex65 Using Lists as Queues

from collections import deque
color_list = deque(["Red", "Blue", "Green", "Black"])
color_list.append("White")
print(color_list)
color_list.append("Yellow")
print(color_list)
color_list.popleft() #The first to arrive now leaves
print(color_list)
color_list.popleft() #The second to arive now leaves
print(color_list)

9. Python Dictionary

Ex66 Create a dictionary in Python

#Create a new dictoinary in Python
#Empty dictionary
new_dict = {}
print(new_dict)
#Dictionary with key-value
color = {"col1" : "Red", "col2" : "Green", "col3" : "Orange"}
#Get value by key in Python dictionary
#Declaring a dictionary
dict = {1:20.5, 2:3.03, 3:23.22, 4:33.12}
#Access value using key
dict[1]
dict[3]
#Accessing value using get() method
dict.get(1)
dict.get(3)
#Add key/value to a dictionary in Python
#Declaring a dictionary with a single element
dict = {'python1' : 'DICTIONARY'}
print(dict)
dict['python2'] = 'STRING'
print(dict)
#Using update() method to add key-value pairs in to dictionary
d = {0:10, 1:20}
print(d)
d.update({2:30})
print(d)

Ex67 Iterate over Python dictionaries using for loops

#Iterate over Python dictionaries using for loops
d = {'Red': 1, 'Green': 2, 'Blue': 3}
for color_key, value in d.items():
 print(color_key, 'corresponds to', d[color_key])

Ex68 Remove a key from a Python dictionary

#Remove a key from a Python dictionary
myDict = {'a':1,'b':2,'c':3,'d':4}
print(myDict)
if 'a' in myDict:
 del myDict['a']
print(myDict)

Ex69 Sort a Python dictionary by key

color_dict = {'red':'#FF0000', 'green':'#008000', 'black':'#000000', 'white':'#FFFFFF'}
for key in sorted(color_dict):
 print("%s: %s" % (key, color_dict[key]))

Ex70 Find the maximum and minimum value of a Python dictionary

my_dict = {'x':500, 'y':5874, 'z':560}
key_max = max(my_dict.keys(), key=(lambda k: my_dict[k]))
key_min = min(my_dict.keys(), key=(lambda k: my_dict[k]))
print('Maximum Value: ',my_dict[key_max])
print('Minimum Value: ',my_dict[key_min])

Ex71 Concatenate two Python dictionaries into a new one

dic1 = {1:10, 2:20}
dic2 = {3:30, 4:40}
dic3 = {5:50, 6:60}
dic4 = {}
for d in (dic1, dic2, dic3): dic4.update(d)
print(dic4)

Ex72 Test whether a Python dictionary contains a specific key

fruits = {}
fruits["apple"] = 1
fruits["mango"] = 2
fruits["banana"] = 4
#Use in.
if "mango" in fruits:
 print("Has mango")
else:
 print("No mango") 

#Use in on nonexistent key.
if "orange" in fruits:
 print("Has orange")
else:
 print("No orange")

Ex73 Find the length of a Python dictionary

fruits = {"mango": 2, "orange": 6}
#Use len() function to get the length of the dicationary
print("Length: ", len(fruits))

10. Python Tuples

Ex74 Create a tuple

#Create an Empty Tuple
tuplex = ()
print(tuplex)
#Create a tuple with different data types
tuplex = ('tuple',False,6.3,2)
print(tuplex)
#Create a tuple with numbers, notation without parenthesis
tuplex = 4, 7, 3, 9, 2
print(tuplex)
#Create a tuple of one item, notation without parenthesis
tuplex = 4,
print(tuplex)
#Create an empty tuple with tuple() function buit-in Python
tuplex = tuple()
print(tuplex)
#Create a tuple from a iterable object
tuplex = tuple([True, False])
print(tuplex)

Ex75 How to get an item of the tuple in Python?

#Create a Tuple
tuplex = ("c", "e", 3, 1, 2, "p", "r", "o", "g", "r", "a", "m", "m","i","n", "g")
print(tuplex)
#get item (3th element) of the tuple by index
item = tuplex[2]
print(item)
#get item (3th element from last) by index negative
item1 = tuplex[-3]
print(item1)

Ex76 How to know if an element exists within a tuple in Python? and List to Tuple

#Create a Tuple
tuplex = ("c", "e", 3, 1, 2, "p", "r", "o", "g", "r", "a", "m", "m","i","n", "g")
print(tuplex)
#Use in statment
print("r" in tuplex)
print(6 in tuplex)

#List to Tuple
#Create List
listx = [6, 12, 8, 4, 15, 3]
print(listx)
#Use the tuple(function buit-in Python, passing as parameter the list)
tuplex = tuple(listx)
print(tuplex)

Ex77 Unpack a tuple in several variables

#Unpack a tuple in several variables
#Create a tuple
tuplex = 4, 8, 3
print(tuplex)
n1, n2, n3 = tuplex
#unpack a tuple in variables
print(n1 + n2 + n3)

Ex78 Add item in Python tuple!

#Create a tuple
tuplex = (4, 6, 2, 8, 3, 9)
print(tuplex)
#Add value
tuplex = tuplex + (9,)
print(tuplex)
#Adding items in a specific index
tuplex = tuplex[:5] + (15, 20, 25) + tuplex[:5]
print(tuplex)
#Converting the tuple to list
listx = list(tuplex)
print(listx)
#Use differnet ways to add items in list
listx.append(30)
print(listx)
tuplex = tuple(listx)
print(tuplex)

Ex79 Clone a tuple

from copy import deepcopy
#Create a Tuple
tuplex = ("PYTHON", 6, [], True)
print(tuplex)
#Make a copy of a tuple using deepcopy() function
tuplex_clone = deepcopy(tuplex)
tuplex_clone[2].append(60)
print(tuplex_clone)
print(tuplex)

Ex80 In Python how to know the number of times an item has been repeated

#Create a Tuple
tuplex = 2, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 4, 9
print(tuplex)
#Return the number of items it appears in the tuple.
count = tuplex.count(4)
print(count)
count = tuplex.count(9)
print(count)
count = tuplex.count(2)
print(count)

Ex81 Remove an item from a tuple

#Create a Tuple
tuplex = "c", "e", 3, 1, 2, "H", "E", "L", "L", "O"
#Using merge of tuples with the + operator you can remove
tuplex = tuplex[:2] + tuplex[3:]
print(tuplex)
#Coverting the tuple to list
listx = list(tuplex)
print(listx)
#Remove an item of the list
listx.remove("L")
#Converting the list to tuple
tuplex = tuple(listx)
print(tuplex)
listx.remove("O")
tuplex = tuple(listx)
print(tuplex)

Ex82 Slice a tuple

#Create a tuple
tuplex = (2, 4, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 6, 9)
#Used tuple[start:stop] the start index is inclusive and the stop index
_slice = tuplex[3:5]
print(_slice)
_slice = tuplex[:6]
print(_slice)
_slice = tuplex[5:]
print(_slice)
_slice = tuplex[:]
print(_slice)
_slice = tuplex[-8:-4]
print(_slice)

Ex83 The size of the tuple

tuplex = tuple("ce312programming")
print(tuplex)
#Use the len() function to know the length of tuple.
print(len(tuplex))

Ex84 Find the index of an item of the tuple

#Create a Tuple
tuplex = tuple("index tuple")
print(tuplex)
index = tuplex.index("p")
print(index)
index = tuplex.index("p", 5)
print(index)
index = tuplex.index("e", 3, 6)
print(index)

Ex85 Modify items of a tuple

#Create a Tuple
tuplex = ("c","e",3,1,2,[],False)
print(tuplex)
tuplex[5].append(300)
print(tuplex)

Ex86 How operators + and * are used with a Python tuple?

#Create a Tuple
tuplex = 5,
#The * operator --> repeat
print(tuplex * 6)
tuplex = (5, 10, 15)*4
print(tuplex)
#Create three tuplex
tuplex1 = (3, 6, 9, 12, 15)
tuplex2 = ("c", "e", 3, 1, 2, "H", "E", "L", "L", "O")
tuplex3 = (True, False)
#The + operator --> join
tuplex = tuplex1 + tuplex2 + tuplex3
print(tuplex)

Ex87 Slice of a tuple using step parameter

#Create a Tuple
tuplex = tuple("HELLO PYTHON")
print(tuplex)
#Slice --> tuple[start:stop:step]
_slice = tuplex[2:9:2]
print(_slice)
_slice = tuplex[::4]
print(_slice)
_slice = tuplex[9:2:-4]
print(_slice)
_slice = tuplex[9:2:-3]
print(_slice)

11. Python Sets

Ex88 Create a set in Python

#A new empty set
setx = set()
print(setx)
#A non empty set
n = set([0, 1, 2, 3, 4, 5])
print(n)

Ex89 Iteration Over Sets

num_set = set([0, 1, 2, 3, 4, 5])
for n in num_set:
 print(n)

Ex90 Add member(s) in Python set

#A new empty set
color_set = set()
#Add a single member
color_set.add("Red")
print(color_set)
#Add multiple items
color_set.update(["Blue", "Green", "White", "Yellow", "Pink", "Black"])
print(color_set)

Ex91 Remove item(s) from Python set

num_set = set([0, 1, 2, 3, 4, 5])
num_set.pop()
print(num_set)
num_set.pop()
print(num_set)
num_set.remove(4)
print(num_set)
num_set.discard(5)
print(num_set)

Ex92 Intersection, Union of sets and Set, Symmetric Difference

#Intersection of Sets
setx = set(["GREEN", "BLUE"])
sety = set(["BLUE", "YELLOW"])
setz = setx &amp; sety
print(setz)
#Union of Sets
seta = setx | sety
print(seta)
#Set Difference
setb = setx - setz
print(setb)
#Symmetric Difference
setc = setx ^ sety
print(setc)
#Issubset and Isscuperset
issubset = setx <= sety
print(issubset)
issuperset = setx >= sety
print(issuperset)
#Shallow copy of sets
setd = setx.copy()
print(setd)
#Clear sets
sete = setx.copy()
print(sete)
sete.clear()
print(sete)

12. Python user-defined functions

Ex93 Call a function

#Call a Function
def avg_number(x, y):
 print("Average of ",x," and ",y, " is ", (x+y)/2)
avg_number(3,4)

#Function without Arguments
def printX():
 print("This is Python Programming")
 print("This is Python Programming")
 print("This is Python Programming")
print("Function without Arguments") 
printX()

#The Return Statement Function
def nsquare(x, y = 2):
 return (x*x + 2*x*x + y*y)
print("The Reurn Statement Function\n")
print("The square of the sum of 2 and 2 is : ", nsquare(2))
print("The square of the sum of 2 and 4 is : ", nsquare(2,4))

#Arbitrary Argument Lists
def sum(*numbers):
 s = 0
 for n in numbers:
  s += n
 return s
print("Arbitrary Argument Lists\n")
print(sum(1,2,3,4))  

#Lambda Forms
def average(x, y):
 return (x + y)/2
print("Lambda Forms\n")
print(average(4, 3))
print((lambda x, y: (x + y/2)(4, 3)))

Aj.NesT Python Colab on GitHub Gist

at GlurGeek.Com
Lecturer, Blogger, Traveler, and Software Developer ที่ชอบอ่านบทความใหม่ๆ ตลอดเวลา ชอบหาวิธีสร้าง Inspiration เป็นชีวิตจิตใจ มีความฝันอยากทำ CREATIVE PRODUCT ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น และอยากถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวรอบโลก สอนหนังสือ ชอบแลกเปลี่ยนความรู้ และเขียน WEBSITE, MOBILE APP, GAME, ETC ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version