Previews MAMP โปรแกรมจำลอง Web Server บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเพื่อใช้ในการทดลองในการสร้างเว็บไซต์

นาย จิรวัฒน์ นุ้ยขาว 1560901074

Preview Map

 

Map คือ เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจำลอง  Web Server บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเพื่อใช้ในการทดลองในการสร้างเว็บไซต์โดยที่ยังจำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่า hosting และ MAMP ยังสามารถใช้งานได้ง่ายโดยจะมีการตั้งค่าฟังก์ชันพื้นฐานมาให้จากตัวโปรแกรมอย่างเช่น Apache MySQL PHP เป็นต้นโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการเข้าไปตั้งค่า command เพื่อตั้งค่าฟังก์ชันพื้นฐาน และ MAMP ยังมีหน้าตาอินเตอร์เฟรทที่สามารถใช้งานได้ง่าย และความสามารถที่ไม่เหมือนกับ web server จากค่ายอื่นก็คือ MAMP สามารถเลือกพาร์ทการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลได้หลายๆพาร์ทแต่ web server จากค่ายอื่นไม่สามารถทำได้ในฟังก์ชันนี้และยังเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานฟรีได้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย

 

วิธีการใช้งาน

 

ขั้นตอนที่ 1  

เปิดโปรแกรม MAMP ขึ้นมา

 

ขั้นตอนที่ 2

ตั้งค่าและเช็คสถานะการใช้งานเพื่อเตรียมพร้อมในการจำลองการสร้าง Web Server

ขั้นตอนที่ 3

ตั้งค่า Port การใช้งานและฟังก์ชันที่ใช้ในการใช้งานโดยที่ตั้งค่าให้

  • Apache Port  เป็นพอร์ท  80  เพราะเนื่องจากวิธีการส่งข้อมูลแบบ HTTP
  • Nginx Port  เป็นพอร์ท  80  เพราะเนื่องจากวิธีการส่งข้อมูลแบบ HTTP
  • MySQL Port เป็นพอร์ท 3306 เพราะเนื่องจากวิธีการส่งข้อมูลแบบฐานข้อมูล

ขั้นตอนที่ 4

การตั้งค่าเวอร์ชั่นของ PHP ให้เลือกเวอร์ชันปัจจุบันในการใช้งาน แล้วกด ok

ขั้นตอนที่ 5

  • การเลือกใช้งาน Webserver ระหว่าง Apache หรือ Nginx อย่างใดอย่างหนึ่งตามความถนัด
  • และการกำหนดพาร์ทเส้นทางในการเข้าถึงข้อมูลหรือเว็บไซต์ที่ได้สร้างไว้ เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งส่งไฟล์ข้อมูลที่ต้องการจะใช้งาน

ขั้นตอนที่ 6

เช็ครายละเอียดและดูเวอร์ชั่นของ  MysQL ในการจัดการฐานข้อมูล

ขั้นตอนที่ 7

เปิด Web browser เพื่อทดสอบการใช้งานในการจำลอง web server โดยพิมพ์คำว่า Localhost/

ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนการทดสอบการใช้งานของ MAMP

อย่างที่ได้บอกไว้การใช้ MAMP ในการจำลอง web server สามารถกำหนด path การเข้าถึงไฟล์ข้อมูลที่ต้องการจะใช้งานได้ซึ่งเป็นข้อแตกต่างและเป็นผลดีที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับ web server ของค่ายอื่น

ขั้นตอนที่ 9

ตัวอย่าง code HTML ของโปรแกรมในการแสดงตัวอย่างและผลลัพธ์ที่แสดงค่าหลังจากที่ได้ทำการจำลอง Web Server ได้แล้วตามรูปข้างล่าง

 

 

คลิปวีดีโอแสดงตัวอย่างการใช้งาน MAMP

 

at GlurGeek.Com

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version