[Innovation] การศึกษารูปแบบใหม่กับ Internet Of Things “IOT Education”

Internet of things (IOT) ด้านการศึกษา

เมื่อเราอยู่ในยุคมีการนำ IOT ที่เน้นการเชื่อมต่อสื่อสารกับของสิ่งของต่างๆ (physical objects) ที่สามารถคิดเองได้ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มามีส่วนร่วมกับการดำเนินชีวิตประวันของเราทำให้พวกเรานั้นมีความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตมากขึ้น รวมถึงการนำ IOT มาประยุกต์กับการศึกษาด้วยนั้น ทำให้นักเรียน นักศึกษาสามารถขยายขอบเขตของการเรียนรู้ได้มากขึ้น ทั้งในด้านการใช้ประโยชน์ของข้อมูลที่กระจายอยู่ที่ต่างๆและ การเชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้ข้อจำกัดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายไร้สายอื่นๆในอนาคต
สำหรับหลักการใช้งานของ IOT ด้านการศึกษานั้น  นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ทุกที่และทุกเวลาโดยใช้สมาร์ตโฟน เพื่อศึกษาและทบทวบเนื้อหาของตัวเองได้

หลักการใช้งาน IOT ด้านการศึกษา

  • ในการเรียนวิชาต่างๆ ที่ได้นำ IOT ด้านการศึกษามาใช้ นักเรียนสามารถศึกษาหาข้อมูลได้โดยง่าย อย่างเช่น ด้านวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีการตรวจจับสภาพภูมิอากาศทั่วประเทศ ก็สามารถหาได้
  • การมีอุปกรณ์ IOT สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ และทรัพยากรในโรงเรียนได้ว่า อุปกรณ์ในการเรียนเครื่องใดที่พร้อมใช้งาน เสีย กำลังปรับปรุงได้ หรือ มีสถานที่ว่างพร้อมทำงานและกิจกรรมของนักเรียน
  • ผู้ปกครองนักเรียนสามารถตรวจสอบได้ว่าบุตรหลานของตัวเองนั้นอยู่ที่ใดได้ผ่านระบบ ซึ่งจะแสดงให้ทราบทางสมาร์ตโฟนของผู้ปกครองนั่นเอง
  • สามารถตรวจสอบว่านักเรียนเข้าเรียน และ สามารถตรวจสอบว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาในโรงเรียนหรือไม่

หลักการทำงานของ IOT ด้านการศึกษา

มีการนำ IOT ด้านการศึกษามาใช้การเรียนในด้าน
1. IOT ด้านการศึกษาในเรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science & technology
เช่น การสร้างเครื่องตรวจจับสภาพภูมิอากาศขึ้น เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้การสังเกต วัดค่า เก็บข้อมูล วิเคราะห์ผล ประมวลผล เปรียบเทียบและแบ่งปันข้อมูลระหว่างโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ นักเรียนสามารถเรียนรู้ความแตกต่างของข้อมูลสภาพดินฟ้าอากาศในภูมิประเทศที่แตกต่างกันกระจายอยู่ทั่วประเทศได้ โดยการใช้ Google Science Journal
2. IOT ด้านการศึกษาในเรื่องการเขียนโปรแกรม(Programming/ Coding)
เมื่อเราเชื่อมต่อเข้ากับเซนเซอร์ มอเตอร์ จอแสดงผล ลำโพง เช่น เขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ เขียนโปรแกรมตรวจผู้บุกรุกบ้าน หรือควบคุมหุ่นยนต์ ทำให้นักเรียนได้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้
3. IOT การเรียนรู้แบบนักประดิษฐ์ (Tinkering/ Making) เช่น เครื่องพิมพ์สามมิติ 3D printer การออกแบบโครงสร้างก่อนพิมพ์ด้วยสมการคณิตศาสตร์ เรียนรู้เรื่องสองมิติ และสามมิติ เรื่องโครงสร้างสสาร อะตอม โมเลกุล ที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ เพราะสามารถพิมพ์ออกมาจริงๆได้
4. IOT ด้านการศึกษามาใช้ในการจัดการอุปกรณ์ และทรัพยากรของโรงเรียนสามารถตรวจสอบ ควบคุม เปิด-ปิด อุปกรณ์ได้จากส่วนกลางผ่านทางอินเทอร์เน็ต
5. หลักความปลอดภัยของนักเรียน เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้น สามารถส่งข้อมูลได้ทันทีจากอุปกรณ์ตรวจจับที่ติดตั้งภายในโรงเรียน สามารถทำการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและตำรวจทันที พร้อม ภาพ เสียง วิดีโอ ที่บันทึกไว้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติ

   ประโยชน์ของ IOT ด้านการศึกษา

1.สามารถอำนวยความสะดวกต่อนักเรียนและครูในเรื่องการศึกษา การทำกิจกรรมต่างๆ
2.การจัดการอุปกรณ์ และทรัพยากรในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ เมื่อถึงเวลาใช้งานจะสามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหาตามมา
3.ความปลอดภัยของนักเรียน ทำให้ผู้ปกครองรับรู้ว่าบุตรหลานของตัวเอง ว่าอยู่ที่ใด และสามารถป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาภายในโรงเรียนได้

 

สิ่งที่อยากเพิ่มเติมจาก IOT ด้านการศึกษา

เนื่องจากมีการทำ AR เข้ามาใช้เพื่อค้นหาความรู้แล้วนั้น อยากให้เพิ่มเติมโดยการนำ VR เข้ามาในการช่วยสอน อย่างเช่นด้านประวัติศาสตร์ การรบ การเมือง ให้นักเรียนได้เห็นและเข้าใจจริงๆจากการมอง และรับรู้เข้าใจเหมือนได้อยู่ในเหตุการณ์จริงไม่ใช่เพียงแค่การดูวิดีโอ หรือจากการอ่านนั้น

 

______________________________________________________________________________________________________

เทคโนโลยีนวัตกรรมมาแรงในอนาคต
—— การศึกษารูปแบบใหม่กับ ” IOT ” ——
จัดทำโดย
นางสาวณัฐธยาน์  ประกอบแก้ว 1610901504
เสนอ
อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่
วิชา CE111 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
—————————————————-
INNOVATION TECHNOLOGY IN THE FUTURE
—— การศึกษารูปแบบใหม่กับ ” IOT ” ——
SUBMITTED BY
NATTHAYA  PRAKROPKAEW 1610901504
PRESENT
TODSAPON BANKLONGSI
CE111 FUNDAMENTAL COMPUTER LABORATORY
DEPARTMENT OF COMPUTER AND ROBOTICS ENGINEERING
SCHOOL OF ENGINEERING
BANGKOK UNIVERSITY
SEMESTER 2 YEAR 2018

at GlurGeek.Com

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version