Python Data Wrangling with Pandas for Data Analysis

Python Data Wrangling with Pandas for Data Analysis
in Data Science the Series

Introduction to Data Wrangling

Fundamentals of Data Analysis Processes

Input => Data (Files -> .csv, .txt, .xlsx, SQL, JSON, API, etc.)
1. Data Collection
2. Data Wrangling (Data Cleaning –> Data Transformation –> Data Enrichment)
3. Exploratory Data Analysis (EDA) –> Machine Learning and Data Visualization
4. Drawing Conclusion
Output => Communicate Results

1. Data Collection

Data Collection is the natural first step for any Data Analysis
เราไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เราไม่ได้มีได้ ในความเป็นจริง การวิเคราะห์ข้อมูลเราสามารถเริ่มต้นได้ก่อนที่จะมีข้อมูล เพราะเมื่อเราตัดสินใจแล้วว่าเราต้องการตรวจหรืออยากวิเคราะห์ข้อมูลอะไร เราก็ต้องคิดว่าข้อมูลประเภทใดที่เราต้องทำการรวบรวม ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของเรา โดยข้อมูลจะมาในรูปแบบใดก็ได้

รูปแบบข้อมูลที่นิยมใช้ในการสร้าง Data Collection
1.1 Web Scraping ที่ดึงข้อมูลมาจาก HTML ของ Website (Python packages -> selenium, requests, scrapy, and beautifulsoup)
1.2 APIs (Application Programming Interface) ที่ให้บริการของ Web Services (requests package)
1.3 Databases เช่น SQL หรือ Database-Querying Language
1.4 Internet Resouces ที่เปิดให้ดาวน์โหลดจาก Website ต่าง ๆ เช่น [Open Government Data of Thailand](https://data.go.th/), [Kaggle](https://www.kaggle.com/datasets), [COVID-19 Data Hub](https://www.tableau.com/covid-19-coronavirus-data-resources), etc.
1.5 Log Files

2. Data Wrangling

Data Wrangling is the process of preparing the data and getting it into a format that can be used for analysis.
Big Problem คือ ข้อมูลบนโลกใบนี้ไม่ได้สวยหรูแบบที่คิด ต้องนำมาปรับแต่งใหม่ให้เข้าที่เข้าทางก่อนที่จะนำมาวิเคราะห์ได้
Preprocessing ขั้นการเตรียมข้อมูลเพื่อทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) เพื่อปรับแต่งข้อมูล พร้อมทั้งแปลงข้อมูล (Data Transformation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูล (Data Enrichment) ให้เป็นรูปร่างที่ช่วยให้ส่วนงานทางด้านวิเคราะห์ข้อมูลสามารถนำไปใช้งานได้

รูปแบบของปัญหาที่พบเจอส่วนใหญ่

2.1 Human Errors ข้อมูลถูกบันทึกไม่ถูกต้อง เช่น พิมพ์ผิดใส่เลข 100 แทน 1,000 หรือข้อมูลที่บันทึกความหมายเหมือนกันแต่เขียนต่างกัน เช่น New York City, NYC และ nyc เป็นต้น

2.2 Computer Errors บางทีเครื่องไม่ได้บันทึกข้อมูล หรือเครื่องค้าง ทำให้ข้อมูลหายเกิดเป็น Missing Data

2.3 Unexpected Values ค่าที่ไม่คาดคิด บางทีเวลาที่บันทึกข้อมูลแล้วตัดสินใจใช้เครื่องหมาย ? สำหรับค่าที่ Missing Value ในคอลัมน์ตัวเลข Numeric ทำให้รายการข้อมูลทั้งหมดในคอลัมน์จะถือว่าเป็นข้อความ Text แทนค่าตัวเลข Numneric

2.4 Incomplete Information ข้อมูลไม่ครบถ้วน ลองนึกถึงแบบสำรวจที่มีคำถามเพิ่มเติม ไม่ใช่ทุกคนที่จะตอบ ดังนั้นเราจึงมีข้อมูลหายไป แต่ไม่ใช่เนื่องจาก Computer Error หรือ Human Error

2.5 Resolution ความละเอียดของข้อมูล บางทีข้อมูลอาจถูกเก็บรวบรวมต่อวินาที ในขณะที่เราต้องการข้อมูลแบบรายชั่วโมงสำหรับทำการวิเคราะห์ข้อมูล

2.6 Relevance of the Fields ความเกี่ยวข้องกันของ Fields บางครั้งข้อมูลที่ถูกรวบรวมหรือสร้างขึ้นมาแล้วได้ผลของ Fields ที่ยังไม่สอดคล้องกัน ทำให้การวิเคราะห์ยังไม่ได้ เพื่อให้มันอยู่ในสถานะใช้งานได้ เราจะต้องทำความสะอาดข้อมูล

2.7 Format of the Data ข้อมูลอาจถูกบันทึกในรูปแบบที่ไม่เอื้อต่อการวิเคราะห์ข้อมูล เราจะต้องทำการปรับ Format ของข้อมูลใหม่ให้ตรงกับความหมายที่ต้องการจะวิเคราะห์ข้อมูล

2.8 Misconfigurations in Data-Recording Process การกำหนดค่าผิดพลาดในกระบวนการบันทึกข้อมูล เช่น ข้อมูลที่มาจาก Sources แหล่งที่มาที่ Misconfiguration Trackers หรือ Webhook อาจจะไม่มีฟิลด์ Missing Fields หรือการส่ง Passing ในลำดับที่ไม่ถูกต้อง

Solutions:

Data Wrangling with Pandas –> เขียนโปรแกรม Python Programming มาใช้ในการเตรียมข้อมูล Preprocessing (Data Cleaning –> Data Transformation –> Data Enrichment)

Aggregating Pandas DataFrames –> การ Join DataFrames ด้วย Pandas

CASE STUDY: Rule-Based Anomaly Detection

3. Exploratory Data Analysis

During Exploratory Data Analysis (EDA), we use visualizations and summary statistics to get a better understanding of the data.

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ เราใช้การแสดงภาพข้อมูลและสถิติ มาช่วยวิเคราะห์ เพื่อสรุปให้เข้าใจข้อมูลได้ดีขึ้น เนื่องจากสมองของมนุษย์มีความชำนาญในการเลือกรูปแบบการมองเห็น การแสดงข้อมูลจึงมีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ อันที่จริง คุณลักษณะบางอย่างของข้อมูลสามารถสังเกตได้เฉพาะในผ่านการ Plot Charts ขึ้นอยู่กับข้อมูลของเรา เราอาจ Plot Charts เพื่อดูว่าตัวแปรที่น่าสนใจมีวิวัฒนาการอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป เปรียบเทียบจำนวนการสังเกตของแต่ละหมวดหมู่ ค้นหาค่าผิดปกติ ดูการกระจายของตัวแปรต่อเนื่องและตัวแปรแบบไม่ต่อเนื่อง และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งคนที่ทำงานสายนี้ต้องมีความรู้ทางด้าน Statistics, Machine Learning และ Data Visualization ถึงจะเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสัมพันธ์ของ Exploratory Data Analysis กับ Data Wrangling

3.1 Data จำเป็นต้องเตรียมก่อนทำ Exploratory Data Analysis

3.2 การแสดงภาพ Data Visualization ที่สร้างขึ้นระหว่างกระบวนการ EDA จะสามารถบอกถึงความจำเป็นในการทำความสะอาดข้อมูล Data Cleaning ได้

3.3 Data Wrangling จะใช้ Statistics เพื่อค้นหาปัญหาข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น ในขณะที่ EDA ใช้เพื่อทำความเข้าใจข้อมูล โดยการทำความสะอาดที่ไม่เหมาะสมจะบิดเบือนสิ่งที่ค้นพบในขั้นของ EDA

3.4 Data Wrangling Skills will be required to get summary statistics across subsets of the data.

4. Drawing Conclusions

Drawing Conclusions ขั้นของการสรุปการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analysis


หลังจากที่เราได้ทำ Data Collection รวบรวมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ Data Wrangling (Data Cleaning –> Data Transformation –> Data Enrichment) และดำเนินการทำ Exploratory Data Analysis (EDA) อย่างละเอียดแล้ว ก็ถึงเวลาสรุปผล นี่คือที่ที่เราสรุปการค้นพบของเราจาก Exploratory Data Analysis (EDA) 

ตัดสินใจขั้นตอนต่อไป

4.1 เราสังเกตเห็นรูปแบบ Patterns หรือความสัมพันธ์ Relationships เมื่อแสดงข้อมูลเป็นภาพ Data Visualization หรือไม่?

4.2 เราสามารถคาดการณ์ Predictions จากข้อมูลของเราได้อย่างแม่นยำหรือไม่?

4.3 เหมาะสมที่จะย้ายไปสร้างแบบจำลองข้อมูล Data Modeling หรือไม่?

4.4 ข้อมูลมีการกระจาย Data Distribution อย่างไร?

4.5 ข้อมูลช่วยให้เราตอบคำถามที่เรามีหรือให้ข้อมูลเชิงลึก Business Insights เกี่ยวกับปัญหาที่เรากำลังตรวจสอบหรือไม่?

4.6 เราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลใหม่ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่?

Let’s Understand All About Data Wrangling!

Data Wrangling Workshop #1 Crime

เปิด Website http://vis.stanford.edu/wrangler/

ทดลองฝึกปฏิบัติการทำ Data Wrangling ด้วยโปรแกรม Wrangler ซึ่งเป็น Interactive Tool สำหรับทำความสะอาดข้อมูล Data Cleaning และทำการแปลงข้อมูล Data Transformation ช่วยให้ใช้เวลาในการจัดรูปแบบน้อยลง และมีเวลามากขึ้นในการวิเคราะห์ข้อมูล Output ของการทดลองนี้ สามารถนำไปใช้ส่งออกข้อมูลเพื่อใช้ใน Excel, R, Tableau, Power BI, Google Data Studio, Protovis, etc.

http://vis.stanford.edu/wrangler/

Python Data Wrangling with Pandas

Aj. NesT the Series

Reference: Pyhton Data Cleaning Cookbook 2020

Practice 1: เช็คคุณภาพข้อมูลและทำความสะอาดข้อมูล

Measuring Data Quality and Data Cleaning of Your Data

Workshop 1: เริ่มดูข้อมูลของคุณก่อน

–> Getting a first look at your data

Input Datasets

Question 1: เราจะดูข้อมูลเบื้องต้นของ nls97.csv และ covidtotals.csv รวมทั้งจำนวน rows, columns และ data types ได้อย่างไร?

STEP 1: นำเข้า Datasets โดยทำการ Upload ไฟล์ nls97.csv และไฟล์ covidtotals.csv ขึ้น Google Colab (ไฟล์นี้จะถูกลบเมื่อเราหลุดจาก Session หรือปิด Browser) หรือ Python IDE เช่น PyCharm, VSCode, Juputer Notebook, etc.

STEP 2: นำเข้า pandas และ numpy libraries และทำการอ่านไฟล์ .csv ด้วย pandas เก็บเป็น Dataframe

ใช้คำสั่ง .read_csv()

import pandas as pd
import numpy as np
nls97 = pd.read_csv("/content/nls97.csv")
covidtotals = pd.read_csv("/content/covidtotals.csv", parse_dates = ['lastdate']) 
#คำสั่ง parse_dates จะทำการแปลง Column 'lastdate' ให้เป็น Datetime Type วันเดือนปี เพื่อให้สามารถนำไปเปรียบเทียบช่วงเวลาได้
print(nls97)
personid gender ...   colenrfeb17   colenroct17
0    100061 Female ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
1    100139  Male ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
2    100284  Male ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
3    100292  Male ...       NaN       NaN
4    100583  Male ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
...    ...   ... ...       ...       ...
8979  999291 Female ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
8980  999406  Male ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
8981  999543 Female ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
8982  999698 Female ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
8983  999963 Female ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled

[8984 rows x 89 columns]
print(covidtotals)
iso_code  lastdate    location ... median_age gdp_per_capita hosp_beds
0    AFG 2020-06-01   Afghanistan ...    18.6    1803.987    0.50
1    ALB 2020-06-01     Albania ...    38.0    11803.431    2.89
2    DZA 2020-06-01     Algeria ...    29.1    13913.839    1.90
3    AND 2020-06-01     Andorra ...     NaN       NaN    NaN
4    AGO 2020-06-01     Angola ...    16.8    5819.495    NaN
..    ...    ...       ... ...     ...       ...    ...
205   VNM 2020-06-01     Vietnam ...    32.6    6171.884    2.60
206   ESH 2020-06-01 Western Sahara ...    28.4       NaN    NaN
207   YEM 2020-06-01      Yemen ...    20.3    1479.147    0.70
208   ZMB 2020-06-01     Zambia ...    17.7    3689.251    2.00
209   ZWE 2020-06-01    Zimbabwe ...    19.6    1899.775    1.70

[210 rows x 12 columns]

เรามาเริ่มตรวจ Data Quality ของ Dataset ชุด nls97.csv

STEP 3: ตั้งค่าและแสดง index และ size ของ nls97 data

ใช้คำสั่ง set_index()

nls97.set_index("personid", inplace=True) #กดได้แค่ครั้งเดียว ถ้ากดอีกครั้งต้องใช้คำสั่ง reset_index ก่อน
print(nls97)
#คำสั่ง set_index(" ", inplace=True) ทำการ set ให้ column 'personid' เป็น index จะอยู่ใน column แรกแทนที่คอมสร้างให้
#ถ้าต้องการกลับไปที่เดิมให้ใช้คำสั่ง reset_index แทน
  gender birthmonth ...   colenrfeb17   colenroct17
personid           ...                 
100061  Female      5 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
100139   Male      9 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
100284   Male     11 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
100292   Male      4 ...       NaN       NaN
100583   Male      1 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
...     ...     ... ...       ...       ...
999291  Female      4 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
999406   Male      7 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
999543  Female      8 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
999698  Female      5 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
999963  Female      9 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled

[8984 rows x 88 columns]
print(nls97.index) #แสดงค่าของ Index
Int64Index([100061, 100139, 100284, 100292, 100583, 100833, 100931, 101089,
      101122, 101132,
      ...
      998997, 999031, 999053, 999087, 999103, 999291, 999406, 999543,
      999698, 999963],
      dtype='int64', name='personid', length=8984)
print(nls97.shape) #เช็คจำนวน rows และ columns
(8984, 88)
print(nls97.index.nunique()) #index.nunique แสดงจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันใน index 
#ปรากฎว่าข้อมูล index คุณภาพดี เพราะไม่มีข้อมูลที่ซ้ำกัน
8984

STEP 4: แสดงจำนวน data types และ non-null value

ใช้คำสั่ง info()

print(nls97.info())
#คำสั่ง info() ทำการ list รายชื่อ colums ทั้งหมดและแสดงจำนวน complete values (และ missing values) และ data types 
# --> object คือคอลัมน์ที่เป็น text, string
# --> int64 คือคอลัมน์ที่เป็น integer ตัวเลขจำนวนเต็ม
# --> float64 คือคอลัมน์ที่เป็น float ตัวเลขที่มีทศนิยมได้
#memory usage: 6.4+ MB ขนาดไฟล์ที่ใช้
#จากข้อมูลจะเห็นว่า Dataframe มีคอลัมน์ที่สมบูรณ์แค่ 3 Columns คือ gender, birthmonth, birthyear เป็น complete values
#เพราะมี 8984 non-null rows สมบูรณ์ครบ => ถ้าเป็น 6663 non-null แสดงว่ามี missing values = 8984-6663 = 2321
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 8984 entries, 100061 to 999963
Data columns (total 88 columns):
 #  Column         Non-Null Count Dtype 
--- ------         -------------- ----- 
 0  gender         8984 non-null  object 
 1  birthmonth       8984 non-null  int64 
 2  birthyear       8984 non-null  int64 
 3  highestgradecompleted 6663 non-null  float64
 4  maritalstatus     6672 non-null  object 
 5  childathome      4791 non-null  float64
 6  childnotathome     4791 non-null  float64
 7  wageincome       5091 non-null  float64
 8  weeklyhrscomputer   6710 non-null  object 
 9  weeklyhrstv      6711 non-null  object 
 10 nightlyhrssleep    6706 non-null  float64
 11 satverbal       1406 non-null  float64
 12 satmath        1407 non-null  float64
 13 gpaoverall       6004 non-null  float64
 14 gpaenglish       5798 non-null  float64
 15 gpamath        5766 non-null  float64
 16 gpascience       5684 non-null  float64
 17 highestdegree     8953 non-null  object 
 18 govprovidejobs     1833 non-null  object 
 19 govpricecontrols    1859 non-null  object 
 20 govhealthcare     1874 non-null  object 
 21 govelderliving     1872 non-null  object 
 22 govindhelp       1815 non-null  object 
 23 govunemp        1811 non-null  object 
 24 govincomediff     1775 non-null  object 
 25 govcollegefinance   1875 non-null  object 
 26 govdecenthousing    1847 non-null  object 
 27 govprotectenvironment 1860 non-null  object 
 28 weeksworked00     8603 non-null  float64
 29 weeksworked01     8564 non-null  float64
 30 weeksworked02     8556 non-null  float64
 31 weeksworked03     8490 non-null  float64
 32 weeksworked04     8458 non-null  float64
 33 weeksworked05     8403 non-null  float64
 34 weeksworked06     8340 non-null  float64
 35 weeksworked07     8272 non-null  float64
 36 weeksworked08     8186 non-null  float64
 37 weeksworked09     8146 non-null  float64
 38 weeksworked10     8054 non-null  float64
 39 weeksworked11     7968 non-null  float64
 40 weeksworked12     7747 non-null  float64
 41 weeksworked13     7680 non-null  float64
 42 weeksworked14     7612 non-null  float64
 43 weeksworked15     7389 non-null  float64
 44 weeksworked16     7068 non-null  float64
 45 weeksworked17     6670 non-null  float64
 46 colenrfeb97      1250 non-null  object 
 47 colenroct97      8501 non-null  object 
 48 colenrfeb98      8501 non-null  object 
 49 colenroct98      8888 non-null  object 
 50 colenrfeb99      8865 non-null  object 
 51 colenroct99      8851 non-null  object 
 52 colenrfeb00      8820 non-null  object 
 53 colenroct00      8805 non-null  object 
 54 colenrfeb01      8786 non-null  object 
 55 colenroct01      8758 non-null  object 
 56 colenrfeb02      8732 non-null  object 
 57 colenroct02      8698 non-null  object 
 58 colenrfeb03      8658 non-null  object 
 59 colenroct03      8622 non-null  object 
 60 colenrfeb04      8578 non-null  object 
 61 colenroct04      8546 non-null  object 
 62 colenrfeb05      8508 non-null  object 
 63 colenroct05      8471 non-null  object 
 64 colenrfeb06      8426 non-null  object 
 65 colenroct06      8407 non-null  object 
 66 colenrfeb07      8352 non-null  object 
 67 colenroct07      8331 non-null  object 
 68 colenrfeb08      8289 non-null  object 
 69 colenroct08      8280 non-null  object 
 70 colenrfeb09      8236 non-null  object 
 71 colenroct09      8193 non-null  object 
 72 colenrfeb10      8116 non-null  object 
 73 colenroct10      8091 non-null  object 
 74 colenrfeb11      8037 non-null  object 
 75 colenroct11      7972 non-null  object 
 76 colenrfeb12      7794 non-null  object 
 77 colenroct12      7754 non-null  object 
 78 colenrfeb13      7754 non-null  object 
 79 colenroct13      7754 non-null  object 
 80 colenrfeb14      7624 non-null  object 
 81 colenroct14      7469 non-null  object 
 82 colenrfeb15      7469 non-null  object 
 83 colenroct15      7469 non-null  object 
 84 colenrfeb16      7036 non-null  object 
 85 colenroct16      6733 non-null  object 
 86 colenrfeb17      6733 non-null  object 
 87 colenroct17      6734 non-null  object 
dtypes: float64(29), int64(2), object(57)
memory usage: 6.4+ MB
None

STEP 5: แสดงข้อมูล rows หัวบน

ใช้คำสั่ง .head() ถ้าต้องการแสดงหัวหางใช้คำสั่ง .tail()

print(nls97.head(3))
  gender birthmonth ...   colenrfeb17   colenroct17
personid           ...                 
100061  Female      5 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
100139   Male      9 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
100284   Male     11 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled

[3 rows x 88 columns]

STEP 6: ทำการปรับ rows–>columns และ columns–>rows

ใช้คำสั่ง .T (Trsnspose) เพื่อแสดงให้เห็นข้อมูลมากขึ้น

print(nls97.head(3).T)
personid            100061      100139      100284
gender             Female       Male       Male
birthmonth              5        9        11
birthyear             1980       1983       1984
highestgradecompleted        13        12        7
maritalstatus         Married     Married  Never-married
...                ...       ...       ...
colenroct15      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenrfeb16      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenroct16      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenrfeb17      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenroct17      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled

[88 rows x 3 columns]

เรามาเริ่มตรวจ Data Quality ของ Dataset ชุด covidtotals.csv

STEP 7: ตั้งค่าและแสดง index และ size ของ covidtotals.csv data

ใช้คำสั่ง set_index()

covidtotals.set_index("iso_code", inplace=True) #กดได้แค่ครั้งเดียว ถ้ากดอีกครั้งต้องใช้คำสั่ง reset_index ก่อน
print(covidtotals)
#คำสั่ง set_index(" ", inplace=True) ทำการ set ให้ column 'personid' เป็น index จะอยู่ใน column แรกแทนที่คอมสร้างให้
#ถ้าต้องการกลับไปที่เดิมให้ใช้คำสั่ง reset_index แทน
lastdate    location ... gdp_per_capita hosp_beds
iso_code               ...              
AFG   2020-06-01   Afghanistan ...    1803.987    0.50
ALB   2020-06-01     Albania ...    11803.431    2.89
DZA   2020-06-01     Algeria ...    13913.839    1.90
AND   2020-06-01     Andorra ...       NaN    NaN
AGO   2020-06-01     Angola ...    5819.495    NaN
...       ...       ... ...       ...    ...
VNM   2020-06-01     Vietnam ...    6171.884    2.60
ESH   2020-06-01 Western Sahara ...       NaN    NaN
YEM   2020-06-01      Yemen ...    1479.147    0.70
ZMB   2020-06-01     Zambia ...    3689.251    2.00
ZWE   2020-06-01    Zimbabwe ...    1899.775    1.70

[210 rows x 11 columns]
print(covidtotals.index) #แสดงค่าของ Index
Index(['AFG', 'ALB', 'DZA', 'AND', 'AGO', 'AIA', 'ATG', 'ARG', 'ARM', 'ABW',
    ...
    'VIR', 'URY', 'UZB', 'VAT', 'VEN', 'VNM', 'ESH', 'YEM', 'ZMB', 'ZWE'],
   dtype='object', name='iso_code', length=210)
print(covidtotals.shape) #เช็คจำนวน rows และ columns
(210, 11)
print(covidtotals.index.nunique()) #index.nunique แสดงจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันใน index 
#ปรากฎว่าข้อมูล index คุณภาพดี เพราะไม่มีข้อมูลที่ซ้ำกัน
210

STEP 8: แสดงจำนวน data types และ non-null value

ใช้คำสั่ง info()

print(covidtotals.info())
#คำสั่ง info() ทำการ list รายชื่อ colums ทั้งหมดและแสดงจำนวน complete values (และ missing values) และ data types 
# --> datetime64 คือคอลัมน์ที่เป็น datetime ค่าวันเดือนปี
# --> object คือคอลัมน์ที่เป็น text, string
# --> int64 คือคอลัมน์ที่เป็น integer ตัวเลขจำนวนเต็ม
# --> float64 คือคอลัมน์ที่เป็น float ตัวเลขที่มีทศนิยมได้
#memory usage: 19.7+ KB ขนาดไฟล์ที่ใช้
#จากข้อมูลจะเห็นว่า Dataframe มีคอลัมน์ที่สมบูรณ์แค่ 5 Columns เป็น complete values 
#เพราะมี 210 non-null rows สมบูรณ์ครบ => ถ้าเป็น 209 non-null แสดงว่ามี missing values = 210-209 = 1
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 210 entries, AFG to ZWE
Data columns (total 11 columns):
 #  Column      Non-Null Count Dtype     
--- ------      -------------- -----     
 0  lastdate     210 non-null  datetime64[ns]
 1  location     210 non-null  object    
 2  total_cases   210 non-null  int64     
 3  total_deaths   210 non-null  int64     
 4  total_cases_pm  209 non-null  float64    
 5  total_deaths_pm 209 non-null  float64    
 6  population    210 non-null  float64    
 7  pop_density   198 non-null  float64    
 8  median_age    186 non-null  float64    
 9  gdp_per_capita  182 non-null  float64    
 10 hosp_beds    164 non-null  float64    
dtypes: datetime64[ns](1), float64(7), int64(2), object(1)
memory usage: 19.7+ KB
None

STEP 9: แสดงการสุ่มจำนวนข้อมูล Sample กลุ่มตัวอย่างแบบ Random

ใช้คำสั่ง .sample(n, random_state=k)

n คือ จำนวนข้อมูล sample ที่ต้องการสุ่ม

k คือ ค่า seed ที่กำหนดการ random กลุ่มข้อมูล จะเป็นเลขจำนวนเต็ม ถ้ากำหนดเลขเดิม ผลการ split ก็เหมือนเดิม

print(covidtotals.sample(3, random_state=1))
  lastdate    location ... gdp_per_capita hosp_beds
iso_code               ...              
COG   2020-06-01      Congo ...    4881.406    NaN
THA   2020-06-01    Thailand ...    16277.671    2.10
CZE   2020-06-01 Czech Republic ...    32605.906    6.63

[3 rows x 11 columns]

STEP 10: ทำการปรับ rows–>columns และ columns–>rows

ใช้คำสั่ง .T (Trsnspose) เพื่อแสดงให้เห็นข้อมูลมากขึ้น

print(covidtotals.sample(3, random_state=1).T)
<code>iso_code             COG         THA         CZE
lastdate     2020-06-01 00:00:00 2020-06-01 00:00:00 2020-06-01 00:00:00
location            Congo       Thailand    Czech Republic
total_cases           611         3081         9273
total_deaths           20          57         320
total_cases_pm        110.727        44.14       865.909
total_deaths_pm        3.624        0.817        29.881
population        5.51809e+06       6.98e+07      1.0709e+07
pop_density          15.405       135.132       137.176
median_age            19         40.1         43.3
gdp_per_capita        4881.41       16277.7       32605.9
hosp_beds            NaN         2.1         6.63
</code>

Workshop 2: การเลือกและจัดระเบียบคอลัมน์

–> Selecting and Organizing Columns

Input Datasets

 • nls97.csv – the National Longitudinal Survey (NLS) 1997-2017.

Question 2: เราจะสำรวจวิธีการเลือกและจัดระเบียบให้กับคอลัมน์ด้วยวิธีการใด?

STEP 1: นำเข้า Datasets โดยทำการ Upload ไฟล์ nls97.csv ขึ้น Google Colab (ไฟล์นี้จะถูกลบเมื่อเราหลุดจาก Session หรือปิด Browser) หรือ Python IDE เช่น PyCharm, VSCode, Juputer Notebook, etc.

STEP 2: นำเข้า pandas และ numpy libraries

STEP 3: ทำการอ่านไฟล์ .csv ด้วย pandas เก็บเป็น Dataframe

ใช้คำสั่ง .read_csv()

STEP 4: ตั้งค่าและแสดง index และ size ของ nls97 data

ใช้คำสั่ง set_index()

STEP 5: แสดงจำนวน data types และ non-null value

ใช้คำสั่ง info()

import pandas as pd
import numpy as np
nls97 = pd.read_csv("/content/nls97.csv")
nls97.set_index("personid", inplace=True)
print(nls97)
print(nls97.info())
gender birthmonth ...   colenrfeb17   colenroct17
personid           ...                 
100061  Female      5 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
100139   Male      9 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
100284   Male     11 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
100292   Male      4 ...       NaN       NaN
100583   Male      1 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
...     ...     ... ...       ...       ...
999291  Female      4 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
999406   Male      7 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
999543  Female      8 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
999698  Female      5 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
999963  Female      9 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled

[8984 rows x 88 columns]
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 8984 entries, 100061 to 999963
Data columns (total 88 columns):
 #  Column         Non-Null Count Dtype 
--- ------         -------------- ----- 
 0  gender         8984 non-null  object 
 1  birthmonth       8984 non-null  int64 
 2  birthyear       8984 non-null  int64 
 3  highestgradecompleted 6663 non-null  float64
 4  maritalstatus     6672 non-null  object 
 5  childathome      4791 non-null  float64
 6  childnotathome     4791 non-null  float64
 7  wageincome       5091 non-null  float64
 8  weeklyhrscomputer   6710 non-null  object 
 9  weeklyhrstv      6711 non-null  object 
 10 nightlyhrssleep    6706 non-null  float64
 11 satverbal       1406 non-null  float64
 12 satmath        1407 non-null  float64
 13 gpaoverall       6004 non-null  float64
 14 gpaenglish       5798 non-null  float64
 15 gpamath        5766 non-null  float64
 16 gpascience       5684 non-null  float64
 17 highestdegree     8953 non-null  object 
 18 govprovidejobs     1833 non-null  object 
 19 govpricecontrols    1859 non-null  object 
 20 govhealthcare     1874 non-null  object 
 21 govelderliving     1872 non-null  object 
 22 govindhelp       1815 non-null  object 
 23 govunemp        1811 non-null  object 
 24 govincomediff     1775 non-null  object 
 25 govcollegefinance   1875 non-null  object 
 26 govdecenthousing    1847 non-null  object 
 27 govprotectenvironment 1860 non-null  object 
 28 weeksworked00     8603 non-null  float64
 29 weeksworked01     8564 non-null  float64
 30 weeksworked02     8556 non-null  float64
 31 weeksworked03     8490 non-null  float64
 32 weeksworked04     8458 non-null  float64
 33 weeksworked05     8403 non-null  float64
 34 weeksworked06     8340 non-null  float64
 35 weeksworked07     8272 non-null  float64
 36 weeksworked08     8186 non-null  float64
 37 weeksworked09     8146 non-null  float64
 38 weeksworked10     8054 non-null  float64
 39 weeksworked11     7968 non-null  float64
 40 weeksworked12     7747 non-null  float64
 41 weeksworked13     7680 non-null  float64
 42 weeksworked14     7612 non-null  float64
 43 weeksworked15     7389 non-null  float64
 44 weeksworked16     7068 non-null  float64
 45 weeksworked17     6670 non-null  float64
 46 colenrfeb97      1250 non-null  object 
 47 colenroct97      8501 non-null  object 
 48 colenrfeb98      8501 non-null  object 
 49 colenroct98      8888 non-null  object 
 50 colenrfeb99      8865 non-null  object 
 51 colenroct99      8851 non-null  object 
 52 colenrfeb00      8820 non-null  object 
 53 colenroct00      8805 non-null  object 
 54 colenrfeb01      8786 non-null  object 
 55 colenroct01      8758 non-null  object 
 56 colenrfeb02      8732 non-null  object 
 57 colenroct02      8698 non-null  object 
 58 colenrfeb03      8658 non-null  object 
 59 colenroct03      8622 non-null  object 
 60 colenrfeb04      8578 non-null  object 
 61 colenroct04      8546 non-null  object 
 62 colenrfeb05      8508 non-null  object 
 63 colenroct05      8471 non-null  object 
 64 colenrfeb06      8426 non-null  object 
 65 colenroct06      8407 non-null  object 
 66 colenrfeb07      8352 non-null  object 
 67 colenroct07      8331 non-null  object 
 68 colenrfeb08      8289 non-null  object 
 69 colenroct08      8280 non-null  object 
 70 colenrfeb09      8236 non-null  object 
 71 colenroct09      8193 non-null  object 
 72 colenrfeb10      8116 non-null  object 
 73 colenroct10      8091 non-null  object 
 74 colenrfeb11      8037 non-null  object 
 75 colenroct11      7972 non-null  object 
 76 colenrfeb12      7794 non-null  object 
 77 colenroct12      7754 non-null  object 
 78 colenrfeb13      7754 non-null  object 
 79 colenroct13      7754 non-null  object 
 80 colenrfeb14      7624 non-null  object 
 81 colenroct14      7469 non-null  object 
 82 colenrfeb15      7469 non-null  object 
 83 colenroct15      7469 non-null  object 
 84 colenrfeb16      7036 non-null  object 
 85 colenroct16      6733 non-null  object 
 86 colenrfeb17      6733 non-null  object 
 87 colenroct17      6734 non-null  object 
dtypes: float64(29), int64(2), object(57)
memory usage: 6.1+ MB
None

STEP 6: แปลง data types ของ columns ที่เป็น object ให้เป็น category เพื่อทำข้อมูลให้เหมาะสม

data typs –> category เหมาะสำหรับข้อมูลที่มีซ้ำ ๆ กัน ที่ไม่ค่อยต่างกันมาก ช่วยในการเรื่องการประหยัด Memory

ใช้คำสั่ง .loc[ ] ทำการ Filter เข้าถึงข้อมูล –> คำสั่ง pandas หมวด Filter จะมีทั้ง .loc [ ], .iloc [ ], .query [ ]

ใช้คำสั่ง .select_dtypes ทำการเลือก data types

ใช้คำสั่ง .apply(lamba function) เพื่อแปลงข้อมูล

ใช้คำสั่ง .astype ทำการแปลง data types

nls97.loc[:, nls97.dtypes == 'object'] = \
 nls97.select_dtypes(['object']). \
 apply(lambda x: x.astype('category')) 
print(nls97.info())             
#เครื่องหมาย \ คือ เพื่อเชื่อมประโยคให้ต่อกันในอีกบรรทัดนึง
#Syntax --> .loc['row_name' , 'column_name'] สนใจชื่อ
#Syntax --> .iloc['row_index_number' , 'column_index_number'] สนใจตำแหน่ง index ของ row และ column
#loc[: Filter ชื่อทุกตัว, ที่มีเงื่อนไขเป็น 'object'] และทำการเลือก loc ย่อมาจาก location based
#ทำการแปลง colums ที่เป็น 'object' --> 'category'
#ผลปรากฎว่า 'category' ช่วยลด memory (2.7 MB) ได้มากกว่า 'object' (6.1+ MB)
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 8984 entries, 100061 to 999963
Data columns (total 88 columns):
 #  Column         Non-Null Count Dtype  
--- ------         -------------- -----  
 0  gender         8984 non-null  category
 1  birthmonth       8984 non-null  int64  
 2  birthyear       8984 non-null  int64  
 3  highestgradecompleted 6663 non-null  float64 
 4  maritalstatus     6672 non-null  category
 5  childathome      4791 non-null  float64 
 6  childnotathome     4791 non-null  float64 
 7  wageincome       5091 non-null  float64 
 8  weeklyhrscomputer   6710 non-null  category
 9  weeklyhrstv      6711 non-null  category
 10 nightlyhrssleep    6706 non-null  float64 
 11 satverbal       1406 non-null  float64 
 12 satmath        1407 non-null  float64 
 13 gpaoverall       6004 non-null  float64 
 14 gpaenglish       5798 non-null  float64 
 15 gpamath        5766 non-null  float64 
 16 gpascience       5684 non-null  float64 
 17 highestdegree     8953 non-null  category
 18 govprovidejobs     1833 non-null  category
 19 govpricecontrols    1859 non-null  category
 20 govhealthcare     1874 non-null  category
 21 govelderliving     1872 non-null  category
 22 govindhelp       1815 non-null  category
 23 govunemp        1811 non-null  category
 24 govincomediff     1775 non-null  category
 25 govcollegefinance   1875 non-null  category
 26 govdecenthousing    1847 non-null  category
 27 govprotectenvironment 1860 non-null  category
 28 weeksworked00     8603 non-null  float64 
 29 weeksworked01     8564 non-null  float64 
 30 weeksworked02     8556 non-null  float64 
 31 weeksworked03     8490 non-null  float64 
 32 weeksworked04     8458 non-null  float64 
 33 weeksworked05     8403 non-null  float64 
 34 weeksworked06     8340 non-null  float64 
 35 weeksworked07     8272 non-null  float64 
 36 weeksworked08     8186 non-null  float64 
 37 weeksworked09     8146 non-null  float64 
 38 weeksworked10     8054 non-null  float64 
 39 weeksworked11     7968 non-null  float64 
 40 weeksworked12     7747 non-null  float64 
 41 weeksworked13     7680 non-null  float64 
 42 weeksworked14     7612 non-null  float64 
 43 weeksworked15     7389 non-null  float64 
 44 weeksworked16     7068 non-null  float64 
 45 weeksworked17     6670 non-null  float64 
 46 colenrfeb97      1250 non-null  category
 47 colenroct97      8501 non-null  category
 48 colenrfeb98      8501 non-null  category
 49 colenroct98      8888 non-null  category
 50 colenrfeb99      8865 non-null  category
 51 colenroct99      8851 non-null  category
 52 colenrfeb00      8820 non-null  category
 53 colenroct00      8805 non-null  category
 54 colenrfeb01      8786 non-null  category
 55 colenroct01      8758 non-null  category
 56 colenrfeb02      8732 non-null  category
 57 colenroct02      8698 non-null  category
 58 colenrfeb03      8658 non-null  category
 59 colenroct03      8622 non-null  category
 60 colenrfeb04      8578 non-null  category
 61 colenroct04      8546 non-null  category
 62 colenrfeb05      8508 non-null  category
 63 colenroct05      8471 non-null  category
 64 colenrfeb06      8426 non-null  category
 65 colenroct06      8407 non-null  category
 66 colenrfeb07      8352 non-null  category
 67 colenroct07      8331 non-null  category
 68 colenrfeb08      8289 non-null  category
 69 colenroct08      8280 non-null  category
 70 colenrfeb09      8236 non-null  category
 71 colenroct09      8193 non-null  category
 72 colenrfeb10      8116 non-null  category
 73 colenroct10      8091 non-null  category
 74 colenrfeb11      8037 non-null  category
 75 colenroct11      7972 non-null  category
 76 colenrfeb12      7794 non-null  category
 77 colenroct12      7754 non-null  category
 78 colenrfeb13      7754 non-null  category
 79 colenroct13      7754 non-null  category
 80 colenrfeb14      7624 non-null  category
 81 colenroct14      7469 non-null  category
 82 colenrfeb15      7469 non-null  category
 83 colenroct15      7469 non-null  category
 84 colenrfeb16      7036 non-null  category
 85 colenroct16      6733 non-null  category
 86 colenrfeb17      6733 non-null  category
 87 colenroct17      6734 non-null  category
dtypes: category(57), float64(29), int64(2)
memory usage: 2.7 MB
None

STEP 7: วิธีการเลือก column แบบ 1 column โดยใช้ [ ] index oprator, .loc, .iloc ของ pandas

Select a column using the pandas [ ] bracket operator, and the loc and iloc accessors.

แบบที่ 1 ใช้ [ ‘column_name’ ] เลือก column ที่ต้องการ แบบ Series

analysisdemo = nls97['gender']     #[ ] เข้าถึง Series
print(type(analysisdemo))
print(analysisdemo)
<class 'pandas.core.series.Series'>
personid
100061  Female
100139   Male
100284   Male
100292   Male
100583   Male
      ... 
999291  Female
999406   Male
999543  Female
999698  Female
999963  Female
Name: gender, Length: 8984, dtype: category
Categories (2, object): ['Female', 'Male']

แบบที่ 2 ใช้ [[ ‘column_name’ ]] เลือก column ที่ต้องการ แบบ DataFrame

analysisdemo = nls97[['gender']]    # [[ 'column_name' ]] เข้าถึง DataFrame เอาทุก rows
print(type(analysisdemo))
print(analysisdemo)
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
     gender
personid    
100061  Female
100139   Male
100284   Male
100292   Male
100583   Male
...     ...
999291  Female
999406   Male
999543  Female
999698  Female
999963  Female

[8984 rows x 1 columns]

แบบที่ 3 ใช้คำสั่ง .loc เลือกเข้าถึงทุก rows และเลือก column แบบใช้ชื่อ ‘column_name’

ในที่นี้ผลลัพธ์เหมือนกันกับข้างบน

analysisdemo = nls97.loc[:, ['gender']]  #  [   :   ,  [  ]  ] : => #slicing
print(type(analysisdemo))         #.loc['row_name' , 'column_name']
print(analysisdemo)
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
     gender
personid    
100061  Female
100139   Male
100284   Male
100292   Male
100583   Male
...     ...
999291  Female
999406   Male
999543  Female
999698  Female
999963  Female

[8984 rows x 1 columns]

แบบที่ 4 ใช้คำสั่ง .iloc เลือกเข้าถึงทุก rows และเลือก column แบบใช้เลขตำแหน่ง index ของ column ที่ต้องการ

analysisdemo = nls97.iloc[:, [0]]   #   [   :   ,     [ int index ] ] : => #slicing
print(type(analysisdemo))       #.iloc['row_index_number' , 'column_index_number'] 
print(analysisdemo)
#ทดลองเปลี่ยนเลขตำแหน่ง index เพื่อเข้าถึง columns ต่าง ๆ
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
     gender
personid    
100061  Female
100139   Male
100284   Male
100292   Male
100583   Male
...     ...
999291  Female
999406   Male
999543  Female
999698  Female
999963  Female

[8984 rows x 1 columns]

STEP 8: วิธีการเลือกแบบหลาย columns โดยใช้ [ ] และ .loc

Select multiple columns from a pandas data frame

Use the bracket operator and loc to select a few columns:

แบบที่ 1 ใช้ [ [‘ column_name1 ‘, ‘ column_name2’, ‘ column_name3 ‘, … ] ] เลือกหลาย columns

analysisdemo = nls97[['gender','maritalstatus','highestgradecompleted']] #ให้เปิดไฟล์ nls97 ดู data ไปด้วย
print(analysisdemo.shape) #.shape แสดงจำนวน (rows, columns)
print(analysisdemo.head()) #.head() Default จะแสดงให้เห็น 5 rows แต่ความเป็นจริงเข้าถึงทุก rows อยู่แล้ว
(8984, 3)
     gender maritalstatus highestgradecompleted
personid                       
100061  Female    Married          13.0
100139   Male    Married          12.0
100284   Male Never-married          7.0
100292   Male      NaN          NaN
100583   Male    Married          13.0

แบบที่ 2 ใช้คำสั่ง .loc[ : , [ ‘column_name1’, ‘ column_name2 ‘, … ] ] ใช้ : แปลว่า เลือกทุก rows เช่นเดียวกัน

ผลลัพธ์จะได้เหมือนกัน

analysisdemo = nls97.loc[:,['gender','maritalstatus','highestgradecompleted']]
print(analysisdemo.shape)
print(analysisdemo.head())
(8984, 3)
     gender maritalstatus highestgradecompleted
personid                       
100061  Female    Married          13.0
100139   Male    Married          12.0
100284   Male Never-married          7.0
100292   Male      NaN          NaN
100583   Male    Married          13.0

STEP 9: วิธีการเลือกแบบหลาย columns ตามรายการ list ของ columns

Select multiple columns based on a list of columns เป็นการจัดกลุ่มของ columns จะมีประโยชน์มากในการวิเคราะห์ข้อมูล

If you are selecting more than a few columns, it is helpful to create the list of column names separately. Here, we create a keyvars list of key variables for analysis:

keyvars = ['gender', 'maritalstatus', 'highestgradecompleted', 'wageincome',
      'gpaoverall', 'weeksworked17', 'colenroct17']
analysiskeys = nls97[keyvars]
print(analysiskeys.info())
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 8984 entries, 100061 to 999963
Data columns (total 7 columns):
 #  Column         Non-Null Count Dtype  
--- ------         -------------- -----  
 0  gender         8984 non-null  category
 1  maritalstatus     6672 non-null  category
 2  highestgradecompleted 6663 non-null  float64 
 3  wageincome       5091 non-null  float64 
 4  gpaoverall       6004 non-null  float64 
 5  weeksworked17     6670 non-null  float64 
 6  colenroct17      6734 non-null  category
dtypes: category(3), float64(4)
memory usage: 377.7 KB
None

STEP 10: วิธีการเลือก columns ด้วย Filter operator

Select all of the weeksworked## columns using the filter operator

ใช้คำสั่ง .filter() ผ่านตัวดำเนินการ like

analysiswork = nls97.filter(like="weeksworked")
print(analysiswork.info())
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 8984 entries, 100061 to 999963
Data columns (total 18 columns):
 #  Column     Non-Null Count Dtype 
--- ------     -------------- ----- 
 0  weeksworked00 8603 non-null  float64
 1  weeksworked01 8564 non-null  float64
 2  weeksworked02 8556 non-null  float64
 3  weeksworked03 8490 non-null  float64
 4  weeksworked04 8458 non-null  float64
 5  weeksworked05 8403 non-null  float64
 6  weeksworked06 8340 non-null  float64
 7  weeksworked07 8272 non-null  float64
 8  weeksworked08 8186 non-null  float64
 9  weeksworked09 8146 non-null  float64
 10 weeksworked10 8054 non-null  float64
 11 weeksworked11 7968 non-null  float64
 12 weeksworked12 7747 non-null  float64
 13 weeksworked13 7680 non-null  float64
 14 weeksworked14 7612 non-null  float64
 15 weeksworked15 7389 non-null  float64
 16 weeksworked16 7068 non-null  float64
 17 weeksworked17 6670 non-null  float64
dtypes: float64(18)
memory usage: 1.3 MB
None

STEP 11: วิธีการเลือก columns ด้วย Data Types

ใช้คำสั่ง .select_dtype() ในการเลือก columns ด้วย data type –> include=[ “data_type” ]

analysiscats = nls97.select_dtypes(include=["category"]) #ในที่นี้เลือกเฉพาะ data type ที่เป็น "category"
print(analysiscats.info())                #ทดลองพิมพ์เป็น int64, float64
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 8984 entries, 100061 to 999963
Data columns (total 57 columns):
 #  Column         Non-Null Count Dtype  
--- ------         -------------- -----  
 0  gender         8984 non-null  category
 1  maritalstatus     6672 non-null  category
 2  weeklyhrscomputer   6710 non-null  category
 3  weeklyhrstv      6711 non-null  category
 4  highestdegree     8953 non-null  category
 5  govprovidejobs     1833 non-null  category
 6  govpricecontrols    1859 non-null  category
 7  govhealthcare     1874 non-null  category
 8  govelderliving     1872 non-null  category
 9  govindhelp       1815 non-null  category
 10 govunemp        1811 non-null  category
 11 govincomediff     1775 non-null  category
 12 govcollegefinance   1875 non-null  category
 13 govdecenthousing    1847 non-null  category
 14 govprotectenvironment 1860 non-null  category
 15 colenrfeb97      1250 non-null  category
 16 colenroct97      8501 non-null  category
 17 colenrfeb98      8501 non-null  category
 18 colenroct98      8888 non-null  category
 19 colenrfeb99      8865 non-null  category
 20 colenroct99      8851 non-null  category
 21 colenrfeb00      8820 non-null  category
 22 colenroct00      8805 non-null  category
 23 colenrfeb01      8786 non-null  category
 24 colenroct01      8758 non-null  category
 25 colenrfeb02      8732 non-null  category
 26 colenroct02      8698 non-null  category
 27 colenrfeb03      8658 non-null  category
 28 colenroct03      8622 non-null  category
 29 colenrfeb04      8578 non-null  category
 30 colenroct04      8546 non-null  category
 31 colenrfeb05      8508 non-null  category
 32 colenroct05      8471 non-null  category
 33 colenrfeb06      8426 non-null  category
 34 colenroct06      8407 non-null  category
 35 colenrfeb07      8352 non-null  category
 36 colenroct07      8331 non-null  category
 37 colenrfeb08      8289 non-null  category
 38 colenroct08      8280 non-null  category
 39 colenrfeb09      8236 non-null  category
 40 colenroct09      8193 non-null  category
 41 colenrfeb10      8116 non-null  category
 42 colenroct10      8091 non-null  category
 43 colenrfeb11      8037 non-null  category
 44 colenroct11      7972 non-null  category
 45 colenrfeb12      7794 non-null  category
 46 colenroct12      7754 non-null  category
 47 colenrfeb13      7754 non-null  category
 48 colenroct13      7754 non-null  category
 49 colenrfeb14      7624 non-null  category
 50 colenroct14      7469 non-null  category
 51 colenrfeb15      7469 non-null  category
 52 colenroct15      7469 non-null  category
 53 colenrfeb16      7036 non-null  category
 54 colenroct16      6733 non-null  category
 55 colenrfeb17      6733 non-null  category
 56 colenroct17      6734 non-null  category
dtypes: category(57)
memory usage: 580.0 KB
None

STEP 12: วิธีการเลือก columns ด้วย Data Types แบบชนิด number

ใช้คำสั่ง .select_dtypes(include=[“number”]) –> int64, float64

analysisnums = nls97.select_dtypes(include=["number"])
print(analysisnums.info())
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 8984 entries, 100061 to 999963
Data columns (total 31 columns):
 #  Column         Non-Null Count Dtype 
--- ------         -------------- ----- 
 0  birthmonth       8984 non-null  int64 
 1  birthyear       8984 non-null  int64 
 2  highestgradecompleted 6663 non-null  float64
 3  childathome      4791 non-null  float64
 4  childnotathome     4791 non-null  float64
 5  wageincome       5091 non-null  float64
 6  nightlyhrssleep    6706 non-null  float64
 7  satverbal       1406 non-null  float64
 8  satmath        1407 non-null  float64
 9  gpaoverall       6004 non-null  float64
 10 gpaenglish       5798 non-null  float64
 11 gpamath        5766 non-null  float64
 12 gpascience       5684 non-null  float64
 13 weeksworked00     8603 non-null  float64
 14 weeksworked01     8564 non-null  float64
 15 weeksworked02     8556 non-null  float64
 16 weeksworked03     8490 non-null  float64
 17 weeksworked04     8458 non-null  float64
 18 weeksworked05     8403 non-null  float64
 19 weeksworked06     8340 non-null  float64
 20 weeksworked07     8272 non-null  float64
 21 weeksworked08     8186 non-null  float64
 22 weeksworked09     8146 non-null  float64
 23 weeksworked10     8054 non-null  float64
 24 weeksworked11     7968 non-null  float64
 25 weeksworked12     7747 non-null  float64
 26 weeksworked13     7680 non-null  float64
 27 weeksworked14     7612 non-null  float64
 28 weeksworked15     7389 non-null  float64
 29 weeksworked16     7068 non-null  float64
 30 weeksworked17     6670 non-null  float64
dtypes: float64(29), int64(2)
memory usage: 2.2 MB
None

STEP 13: วิธีการจัดระเบียบ column โดยใช้ list ของ column names

Organize columns using lists of column names

demo = ['gender','birthmonth','birthyear']
highschoolrecord = ['satverbal','satmath','gpaoverall','gpaenglish','gpamath','gpascience']
govresp = ['govprovidejobs','govpricecontrols','govhealthcare','govelderliving','govindhelp',
     'govunemp','govincomediff','govcollegefinance','govdecenthousing','govprotectenvironment']
demoadult = ['highestgradecompleted','maritalstatus','childathome','childnotathome','wageincome',
      'weeklyhrscomputer','weeklyhrstv','nightlyhrssleep','highestdegree']
weeksworked = ['weeksworked00','weeksworked01','weeksworked02','weeksworked03','weeksworked04',
       'weeksworked05','weeksworked06', 'weeksworked07','weeksworked08','weeksworked09',
       'weeksworked10','weeksworked11','weeksworked12','weeksworked13','weeksworked14',
       'weeksworked15','weeksworked16','weeksworked17']
colenr = ['colenrfeb97','colenroct97','colenrfeb98','colenroct98','colenrfeb99', 'colenroct99',
     'colenrfeb00','colenroct00','colenrfeb01','colenroct01','colenrfeb02','colenroct02',
     'colenrfeb03','colenroct03','colenrfeb04','colenroct04','colenrfeb05','colenroct05',
     'colenrfeb06','colenroct06','colenrfeb07','colenroct07','colenrfeb08','colenroct08',
     'colenrfeb09','colenroct09','colenrfeb10','colenroct10','colenrfeb11','colenroct11',
     'colenrfeb12','colenroct12','colenrfeb13','colenroct13', 'colenrfeb14','colenroct14',
     'colenrfeb15','colenroct15','colenrfeb16','colenroct16','colenrfeb17','colenroct17']

STEP 14: สร้าง DataFrame ที่จัดระเบียบ columns ใหม่

Create the new, reorganized DataFrame

new_nls97 = nls97[demoadult + demo + highschoolrecord + govresp + weeksworked + colenr]
print(new_nls97.dtypes)
highestgradecompleted   float64
maritalstatus      category
childathome        float64
childnotathome      float64
wageincome        float64
              ...  
colenroct15       category
colenrfeb16       category
colenroct16       category
colenrfeb17       category
colenroct17       category
Length: 88, dtype: object

STEP 15: ทำการสร้างไฟล์ new_nls97.csv เพื่อ export ไปใช้งาน

ใช้คำสั่ง ชื่อตัวแปรข้อมูล.to_csv(“/path/…”)

new_nls97.to_csv("/content/new_nls97.csv")

STEP 16: เราสามารถใช้คำสั่ง select_dtypes เพื่อเลือก columns ที่ยกเว้น data types ที่ไม่ต้องการเลือกได้

ใช้คำสั่ง select_dtypes(exclude=[” data_type “])

data_notcategoty = nls97.select_dtypes(exclude=["category"]) #ใส่ data types ที่ไม่ต้องการ
print(data_notcategoty.info())
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 8984 entries, 100061 to 999963
Data columns (total 31 columns):
 #  Column         Non-Null Count Dtype 
--- ------         -------------- ----- 
 0  highestgradecompleted 6663 non-null  float64
 1  childathome      4791 non-null  float64
 2  childnotathome     4791 non-null  float64
 3  wageincome       5091 non-null  float64
 4  nightlyhrssleep    6706 non-null  float64
 5  birthmonth       8984 non-null  int64 
 6  birthyear       8984 non-null  int64 
 7  satverbal       1406 non-null  float64
 8  satmath        1407 non-null  float64
 9  gpaoverall       6004 non-null  float64
 10 gpaenglish       5798 non-null  float64
 11 gpamath        5766 non-null  float64
 12 gpascience       5684 non-null  float64
 13 weeksworked00     8603 non-null  float64
 14 weeksworked01     8564 non-null  float64
 15 weeksworked02     8556 non-null  float64
 16 weeksworked03     8490 non-null  float64
 17 weeksworked04     8458 non-null  float64
 18 weeksworked05     8403 non-null  float64
 19 weeksworked06     8340 non-null  float64
 20 weeksworked07     8272 non-null  float64
 21 weeksworked08     8186 non-null  float64
 22 weeksworked09     8146 non-null  float64
 23 weeksworked10     8054 non-null  float64
 24 weeksworked11     7968 non-null  float64
 25 weeksworked12     7747 non-null  float64
 26 weeksworked13     7680 non-null  float64
 27 weeksworked14     7612 non-null  float64
 28 weeksworked15     7389 non-null  float64
 29 weeksworked16     7068 non-null  float64
 30 weeksworked17     6670 non-null  float64
dtypes: float64(29), int64(2)
memory usage: 2.2 MB
None

STEP 17: เราสามารถ Filter ชื่อ column ที่มีคำที่เราต้องการได้

The filter operator can also take a regular expression

ใช้คำสั่ง filter(regex=[ ‘word’ ])

data_wordincome = nls97.filter(regex='income') #ทดลองเปลี่ยนเป็น 'birth' หรือ 'gpa'
print(data_wordincome)
   wageincome govincomediff
personid             
100061    12500.0      NaN
100139   120000.0      NaN
100284    58000.0      NaN
100292      NaN      NaN
100583    30000.0      NaN
...       ...      ...
999291    35000.0      NaN
999406   116000.0      NaN
999543      NaN      NaN
999698      NaN      NaN
999963    50000.0      NaN

[8984 rows x 2 columns]

Workshop 3: การเลือกแถว

–> Selecting Rows

Input Datasets

 • nls97.csv – the National Longitudinal Survey (NLS) 1997-2017.

Question 3: เราจะสำรวจวิธีการเลือกแถว Zoom In Zoom Out ข้อมูล ทำได้แบบไหนบ้าง?

STEP 1: นำเข้า Datasets โดยทำการ Upload ไฟล์ nls97.csv ขึ้น Google Colab (ไฟล์นี้จะถูกลบเมื่อเราหลุดจาก Session หรือปิด Browser) หรือ Python IDE เช่น PyCharm, VSCode, Juputer Notebook, etc.

STEP 2: ทำการอ่านไฟล์ .csv ด้วย pandas เก็บเป็น Dataframe

ใช้คำสั่ง .read_csv()

STEP 3: ตั้งค่าและแสดง index และ size ของ nls97 data

ใช้คำสั่ง set_index()

STEP 4: ตั้งค่าและแสดง index และ size ของ nls97 data

ใช้คำสั่ง set_index()

STEP 5: แสดงจำนวน data types และ non-null value

ใช้คำสั่ง info()

import pandas as pd
import numpy as np
nls97 = pd.read_csv("/content/nls97.csv")
nls97.set_index("personid", inplace=True)
print(nls97)
print(nls97.info())
gender birthmonth ...   colenrfeb17   colenroct17
personid           ...                 
100061  Female      5 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
100139   Male      9 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
100284   Male     11 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
100292   Male      4 ...       NaN       NaN
100583   Male      1 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
...     ...     ... ...       ...       ...
999291  Female      4 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
999406   Male      7 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
999543  Female      8 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
999698  Female      5 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
999963  Female      9 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled

[8984 rows x 88 columns]
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 8984 entries, 100061 to 999963
Data columns (total 88 columns):
 #  Column         Non-Null Count Dtype 
--- ------         -------------- ----- 
 0  gender         8984 non-null  object 
 1  birthmonth       8984 non-null  int64 
 2  birthyear       8984 non-null  int64 
 3  highestgradecompleted 6663 non-null  float64
 4  maritalstatus     6672 non-null  object 
 5  childathome      4791 non-null  float64
 6  childnotathome     4791 non-null  float64
 7  wageincome       5091 non-null  float64
 8  weeklyhrscomputer   6710 non-null  object 
 9  weeklyhrstv      6711 non-null  object 
 10 nightlyhrssleep    6706 non-null  float64
 11 satverbal       1406 non-null  float64
 12 satmath        1407 non-null  float64
 13 gpaoverall       6004 non-null  float64
 14 gpaenglish       5798 non-null  float64
 15 gpamath        5766 non-null  float64
 16 gpascience       5684 non-null  float64
 17 highestdegree     8953 non-null  object 
 18 govprovidejobs     1833 non-null  object 
 19 govpricecontrols    1859 non-null  object 
 20 govhealthcare     1874 non-null  object 
 21 govelderliving     1872 non-null  object 
 22 govindhelp       1815 non-null  object 
 23 govunemp        1811 non-null  object 
 24 govincomediff     1775 non-null  object 
 25 govcollegefinance   1875 non-null  object 
 26 govdecenthousing    1847 non-null  object 
 27 govprotectenvironment 1860 non-null  object 
 28 weeksworked00     8603 non-null  float64
 29 weeksworked01     8564 non-null  float64
 30 weeksworked02     8556 non-null  float64
 31 weeksworked03     8490 non-null  float64
 32 weeksworked04     8458 non-null  float64
 33 weeksworked05     8403 non-null  float64
 34 weeksworked06     8340 non-null  float64
 35 weeksworked07     8272 non-null  float64
 36 weeksworked08     8186 non-null  float64
 37 weeksworked09     8146 non-null  float64
 38 weeksworked10     8054 non-null  float64
 39 weeksworked11     7968 non-null  float64
 40 weeksworked12     7747 non-null  float64
 41 weeksworked13     7680 non-null  float64
 42 weeksworked14     7612 non-null  float64
 43 weeksworked15     7389 non-null  float64
 44 weeksworked16     7068 non-null  float64
 45 weeksworked17     6670 non-null  float64
 46 colenrfeb97      1250 non-null  object 
 47 colenroct97      8501 non-null  object 
 48 colenrfeb98      8501 non-null  object 
 49 colenroct98      8888 non-null  object 
 50 colenrfeb99      8865 non-null  object 
 51 colenroct99      8851 non-null  object 
 52 colenrfeb00      8820 non-null  object 
 53 colenroct00      8805 non-null  object 
 54 colenrfeb01      8786 non-null  object 
 55 colenroct01      8758 non-null  object 
 56 colenrfeb02      8732 non-null  object 
 57 colenroct02      8698 non-null  object 
 58 colenrfeb03      8658 non-null  object 
 59 colenroct03      8622 non-null  object 
 60 colenrfeb04      8578 non-null  object 
 61 colenroct04      8546 non-null  object 
 62 colenrfeb05      8508 non-null  object 
 63 colenroct05      8471 non-null  object 
 64 colenrfeb06      8426 non-null  object 
 65 colenroct06      8407 non-null  object 
 66 colenrfeb07      8352 non-null  object 
 67 colenroct07      8331 non-null  object 
 68 colenrfeb08      8289 non-null  object 
 69 colenroct08      8280 non-null  object 
 70 colenrfeb09      8236 non-null  object 
 71 colenroct09      8193 non-null  object 
 72 colenrfeb10      8116 non-null  object 
 73 colenroct10      8091 non-null  object 
 74 colenrfeb11      8037 non-null  object 
 75 colenroct11      7972 non-null  object 
 76 colenrfeb12      7794 non-null  object 
 77 colenroct12      7754 non-null  object 
 78 colenrfeb13      7754 non-null  object 
 79 colenroct13      7754 non-null  object 
 80 colenrfeb14      7624 non-null  object 
 81 colenroct14      7469 non-null  object 
 82 colenrfeb15      7469 non-null  object 
 83 colenroct15      7469 non-null  object 
 84 colenrfeb16      7036 non-null  object 
 85 colenroct16      6733 non-null  object 
 86 colenrfeb17      6733 non-null  object 
 87 colenroct17      6734 non-null  object 
dtypes: float64(29), int64(2), object(57)
memory usage: 6.1+ MB
None

STEP 6: ทำการเลือก row เริ่มที่แถว 1001 ไปถึงแถว 1004

Use slicing to select a few rows

[1000:1004] เนื่องจาก index เริ่มต้นที่ 0 => [เลขแถวเริ่มต้น-1: เลขแถวปลายทาง]

print(nls97[1000:1004]) #ให้ทดลองเปิดไฟล์ .csv ในโปรแกรม Excel จะอยู่ที่บรรทัด 1002 - 1005
gender birthmonth ...   colenrfeb17   colenroct17
personid           ...                 
195884   Male     12 ...       NaN       NaN
195891   Male      9 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
195970  Female      3 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
195996  Female      9 ...       NaN       NaN

[4 rows x 88 columns]

STEP 7: ทำการ Transport กลับ rows เป็น columns กลับ columns เป็น rows

ใช้คำสั่ง .T Transport เพื่อให้เห็นรายละเอียดของข้อมูลมากขึ้น

print(nls97[1000:1004].T)
personid       195884      195891      195970 195996
gender         Male       Male      Female Female
birthmonth        12        9        3    9
birthyear        1981       1980       1982  1980
highestgradecompleted  NaN        12        17   NaN
maritalstatus      NaN  Never-married  Never-married   NaN
...           ...       ...       ...   ...
colenroct15       NaN 1. Not enrolled 1. Not enrolled   NaN
colenrfeb16       NaN 1. Not enrolled 1. Not enrolled   NaN
colenroct16       NaN 1. Not enrolled 1. Not enrolled   NaN
colenrfeb17       NaN 1. Not enrolled 1. Not enrolled   NaN
colenroct17       NaN 1. Not enrolled 1. Not enrolled   NaN

[88 rows x 4 columns]

STEP 8: ทำการเลือก rows แบบกระโดดข้ามแถวระหว่างทาง

Use slicing to start at the 1001st row and go to the 1004th row, skipping every other row.

ใช้คำสั่ง [เลขแถวเริ่มต้น-1 : เลขแถวปลายทาง : ช่วงแถวที่ข้าม]

print(nls97[1000:1004:2].T) #ข้ามไป step ละ 2 แถว เช่น 1 -> 3
personid       195884      195970
gender         Male      Female
birthmonth        12        3
birthyear        1981       1982
highestgradecompleted  NaN        17
maritalstatus      NaN  Never-married
...           ...       ...
colenroct15       NaN 1. Not enrolled
colenrfeb16       NaN 1. Not enrolled
colenroct16       NaN 1. Not enrolled
colenrfeb17       NaN 1. Not enrolled
colenroct17       NaN 1. Not enrolled

[88 rows x 2 columns]

STEP 9: ทำการเลือก 3 rows แรก ที่อยู่บนสุด

Select the first three rows using head and [ ] operator slicing

ใช้คำสั่ง [: n] n คือจำนวนแถวบนสุด ผลลัพธ์เหมือนกับคำสั่ง .head()

#select first 3 rows using head() and Python slicing
print(nls97.head(3).T)
print(nls97[:3].T) #ใช้ [: ] ผลลัพธ์เหมือนกับคำสั่ง .head()
personid            100061      100139      100284
gender             Female       Male       Male
birthmonth              5        9        11
birthyear             1980       1983       1984
highestgradecompleted        13        12        7
maritalstatus         Married     Married  Never-married
...                ...       ...       ...
colenroct15      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenrfeb16      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenroct16      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenrfeb17      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenroct17      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled

[88 rows x 3 columns]
personid            100061      100139      100284
gender             Female       Male       Male
birthmonth              5        9        11
birthyear             1980       1983       1984
highestgradecompleted        13        12        7
maritalstatus         Married     Married  Never-married
...                ...       ...       ...
colenroct15      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenrfeb16      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenroct16      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenrfeb17      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenroct17      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled

[88 rows x 3 columns]

STEP 10: ทำการเลือก 3 rows ล่างสุด

Select the last three rows using tail and [ ] operator slicing

ใช้คำสั่ง [-n: ] n คือ จำนวนแถวล่างสุด ผลลัพธ์เหมือนกับคำสั่ง .tail()

#select last 3 rows using tail() and Python slicing
print(nls97.tail(3).T)
print(nls97[-3:].T) #ใช้ [-n: ] ผลลัพธ์เหมือนกับคำสั่ง .tail()
personid            999543      999698      999963
gender             Female      Female      Female
birthmonth              8        5        9
birthyear             1984       1983       1982
highestgradecompleted        12        12        17
maritalstatus         Divorced  Never-married     Married
...                ...       ...       ...
colenroct15      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenrfeb16      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenroct16      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenrfeb17      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenroct17      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled

[88 rows x 3 columns]
personid            999543      999698      999963
gender             Female      Female      Female
birthmonth              8        5        9
birthyear             1984       1983       1982
highestgradecompleted        12        12        17
maritalstatus         Divorced  Never-married     Married
...                ...       ...       ...
colenroct15      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenrfeb16      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenroct16      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenrfeb17      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenroct17      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled

[88 rows x 3 columns]

STEP 11: ทำการเลือกค่าข้อมูล values ของ rows ด้วยคำสั่ง .loc

Select a few rows using the loc data accessor

ใช้คำสั่ง .loc[ index_values ] ในที่นี้คือค่าที่อยู่ในแถวของ personid ซึ่งตั้งเป็น index]

เช่น ต้องการค่าข้อมูลแถวของ personalid (เนื่องจากเป็น index) ที่ 195884, 195891, 195970

print(nls97.loc[[195884,195891,195970]].T) # , เลือกแบบค่าที่ต้องการ
personid       195884      195891      195970
gender         Male       Male      Female
birthmonth        12        9        3
birthyear        1981       1980       1982
highestgradecompleted  NaN        12        17
maritalstatus      NaN  Never-married  Never-married
...           ...       ...       ...
colenroct15       NaN 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenrfeb16       NaN 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenroct16       NaN 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenrfeb17       NaN 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenroct17       NaN 1. Not enrolled 1. Not enrolled

[88 rows x 3 columns]
print(nls97.loc[195884:195970].T) # : เลือกแบบจากเริ่มต้นถึงปลายทาง
personid       195884      195891      195970
gender         Male       Male      Female
birthmonth        12        9        3
birthyear        1981       1980       1982
highestgradecompleted  NaN        12        17
maritalstatus      NaN  Never-married  Never-married
...           ...       ...       ...
colenroct15       NaN 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenrfeb16       NaN 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenroct16       NaN 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenrfeb17       NaN 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenroct17       NaN 1. Not enrolled 1. Not enrolled

[88 rows x 3 columns]

STEP 12: ทำการเลือกแบบค่าตำแหน่ง index ของแถวเพื่อเข้าถึงค่าข้อมูล values ด้วยคำสั่ง .iloc

Select a few rows from the beginning of the DataFrame with the iloc data accessor

ใช้คำสั่ง .iloc[ index_numbers ] ในที่นี้คือค่าตำแหน่งแถวของ personid ซึ่งตั้งเป็น index]

print(nls97.iloc[[0,1,2]].T) #เข้าถึงแถวด้านบน นับจากบนลงล่าง
print(nls97.iloc[[-3,-2,-1]].T) #เข้าถึงแถวจากด้านล่าง -1 คืออยู่ล่างสุด นับจากล่างขึ้นบน
personid            100061      100139      100284
gender             Female       Male       Male
birthmonth              5        9        11
birthyear             1980       1983       1984
highestgradecompleted        13        12        7
maritalstatus         Married     Married  Never-married
...                ...       ...       ...
colenroct15      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenrfeb16      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenroct16      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenrfeb17      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenroct17      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled

[88 rows x 3 columns]
personid            999543      999698      999963
gender             Female      Female      Female
birthmonth              8        5        9
birthyear             1984       1983       1982
highestgradecompleted        12        12        17
maritalstatus         Divorced  Never-married     Married
...                ...       ...       ...
colenroct15      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenrfeb16      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenroct16      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenrfeb17      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled
colenroct17      1. Not enrolled 1. Not enrolled 1. Not enrolled

[88 rows x 3 columns]

STEP 13: ทำการเลือกหลาย rows ตามเงื่อนไขด้วย boolean indexing

Select multiple rows conditionally

โจทย์

สร้าง DataFrame ของบุคคลที่นอนหลับ ใช้ข้อมูลของคอลัมน์ nightlyhrssleep

โดยพิจาณาค่า Quantile ประมาณ 5% พบว่านอนหลับประมาณ 4 ชั่วโมง

ของผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 6,706 คน

ลองทดสอบว่าใครนอนหลับ 4 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า

ด้วย nls97 nightlyhrssleep<=4

ซึ่งสร้างชุดค่า True (<=4) และ False (!<=4) ของ pandas ที่เรากำหนดให้กับ sleepcheckbool

print(nls97.nightlyhrssleep.quantile(0.05)) #ทดสอบใช้สถิติ quantile 5% พบว่าได้ 4 ชั่วโมง 
print(nls97.nightlyhrssleep.count())     #นับจำนวนผู้คอบแบบสำรวจทั้งหมดในคอลัมน์นี้ พบว่าได้ 6706 คน
sleepcheckbool = nls97.nightlyhrssleep<=4  #สร้างเงื่อนไข ว่าใครนอนหลับ 4 ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้น
print(sleepcheckbool)            #แสดงคนที่นอนหลับ 4 ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้น
sleepcheckbool.to_csv("/content/sleepcheckbool") #ถ้า True แสดงว่านอนหลับ <= 4 ชั่วโมง
lowsleep = nls97.loc[sleepcheckbool] #ใช้ข้อมูล nls97 แล้ว Filter ข้อมูล sleepcheckbool(<=4)เก็บใน lowsleep
print(lowsleep.shape)        #ข้อมูลมี 364 rows 88 columns
lowsleep.to_csv("/content/lowsleep") #แสดงข้อมูล lowsleep ที่รวมข้อมูล nls97 โดย Filer sleepcheckbool
4.0
6706
personid
100061  False
100139  False
100284  False
100292  False
100583  False
     ... 
999291  False
999406  False
999543  False
999698  False
999963  False
Name: nightlyhrssleep, Length: 8984, dtype: bool
(364, 88)

STEP 14: ทำการเลือก rows ตามหลายเงื่อนไข

Select rows based on multiple conditions

ใช้คำสั่ง .describe() หาค่าสถิติเบื้องต้นของทุก colums ใน DataFrame

โจทย์

ผู้ที่นอนน้อยจะมีจำนวนบุตรที่บ้านอยู่กี่คน

ใช้ Python อธิบายเพื่อให้เข้าใจถึงการแจกแจงจำนวนบุตรของผู้ที่นอน <= 4 ชั่วโมง

สร้าง DataFrame ใหม่กับคนที่มี nightlyhrsleep <= 4 ชั่วโมง และมีจำนวนลูกที่บ้าน >= 3 คนขึ้นไป

print(lowsleep.childathome.describe()) #ในที่นี้เราจะดูของคอลัมน์ childathome ที่อยู่ภายในชุดข้อมูลของ lowsleep
lowsleep3pluschildren = nls97.loc[(nls97.nightlyhrssleep<=4) &amp; (nls97.childathome>=3)] #สร้างเงื่อนไขขึ้น
print(lowsleep3pluschildren.shape) #แสดงจำนวน rows และ colums
print(lowsleep3pluschildren)    #แสดงข้อมูล
lowsleep3pluschildren.to_csv("/content/lowsleep3pluschildren") #Export เป็นไฟล์เพิ่มนามสกุล .csv เปิด excel
count  293.000000
mean    1.788396
std    1.400685
min    0.000000
25%    1.000000
50%    2.000000
75%    3.000000
max    9.000000
Name: childathome, dtype: float64
(82, 88)
     gender birthmonth ...    colenrfeb17    colenroct17
personid           ...                   
119754  Female      6 ...  1. Not enrolled  1. Not enrolled
141531  Female     11 ...  1. Not enrolled  1. Not enrolled
152706   Male      7 ...  1. Not enrolled  1. Not enrolled
156823  Female     12 ...  1. Not enrolled  1. Not enrolled
158355  Female      7 ...  1. Not enrolled  1. Not enrolled
...     ...     ... ...        ...        ...
905774   Male      6 ...  1. Not enrolled  1. Not enrolled
907315  Female      1 ...  1. Not enrolled  1. Not enrolled
955166   Male     12 ...  1. Not enrolled  1. Not enrolled
956100  Female     10 ... 3. 4-year college 3. 4-year college
991756   Male     11 ...  1. Not enrolled  1. Not enrolled

[82 rows x 88 columns]

STEP 15: เลือก rows และ columns ตามหลายเงื่อนไข

Select rows based on multiple conditions and also select columns

updatelowsleep3pluschildren = nls97.loc[(nls97.nightlyhrssleep<=4) &amp; (nls97.childathome>=3),
                 ['nightlyhrssleep','childathome']]  #เลือกเฉพาะ Columns ที่ต้องการ
print(updatelowsleep3pluschildren) #แสดงข้อมูล
updatelowsleep3pluschildren.to_csv("/content/updatelowsleep3pluschildren") #Export เป็นไฟล์.csv
 nightlyhrssleep childathome
personid               
119754        4.0     4.0
141531        4.0     5.0
152706        4.0     4.0
156823        1.0     3.0
158355        4.0     4.0
...          ...     ...
905774        4.0     3.0
907315        4.0     3.0
955166        3.0     3.0
956100        4.0     6.0
991756        4.0     3.0

[82 rows x 2 columns]

Workshop 4: สร้างค่าความถี่ให้กับข้อมูล

–> Generating frequencies for categorical variables

Input Datasets

 • nls97.csv – the National Longitudinal Survey (NLS) 1997-2017.

Question 4: สิ่งที่เรากำลังหาอยู่ เราจะเห็นได้จากการกระจายตัวของความถี่ ดังนั้นเราจะสร้าง frequencies เพื่อทำให้ข้อมูลสามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยวิธีการใดบ้าง?

STEP 1: นำเข้า Datasets โดยทำการ Upload ไฟล์ nls97.csv ขึ้น Google Colab (ไฟล์นี้จะถูกลบเมื่อเราหลุดจาก Session หรือปิด Browser) หรือ Python IDE เช่น PyCharm, VSCode, Juputer Notebook, etc.

STEP 2: ทำการอ่านไฟล์ .csv ด้วย pandas เก็บเป็น Dataframe

ใช้คำสั่ง .read_csv()

STEP 3: ตั้งค่าและแสดง index และ size ของ nls97 data

ใช้คำสั่ง set_index()

STEP 4: ตั้งค่าและแสดง index และ size ของ nls97 data

ใช้คำสั่ง set_index()

STEP 5: แสดงจำนวน data types และ non-null value

ใช้คำสั่ง info()

import pandas as pd
import numpy as np
nls97 = pd.read_csv("/content/nls97.csv")
nls97.set_index("personid", inplace=True)
print(nls97)
print(nls97.info())
gender birthmonth ...   colenrfeb17   colenroct17
personid           ...                 
100061  Female      5 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
100139   Male      9 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
100284   Male     11 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
100292   Male      4 ...       NaN       NaN
100583   Male      1 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
...     ...     ... ...       ...       ...
999291  Female      4 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
999406   Male      7 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
999543  Female      8 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
999698  Female      5 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
999963  Female      9 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled

[8984 rows x 88 columns]
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 8984 entries, 100061 to 999963
Data columns (total 88 columns):
 #  Column         Non-Null Count Dtype 
--- ------         -------------- ----- 
 0  gender         8984 non-null  object 
 1  birthmonth       8984 non-null  int64 
 2  birthyear       8984 non-null  int64 
 3  highestgradecompleted 6663 non-null  float64
 4  maritalstatus     6672 non-null  object 
 5  childathome      4791 non-null  float64
 6  childnotathome     4791 non-null  float64
 7  wageincome       5091 non-null  float64
 8  weeklyhrscomputer   6710 non-null  object 
 9  weeklyhrstv      6711 non-null  object 
 10 nightlyhrssleep    6706 non-null  float64
 11 satverbal       1406 non-null  float64
 12 satmath        1407 non-null  float64
 13 gpaoverall       6004 non-null  float64
 14 gpaenglish       5798 non-null  float64
 15 gpamath        5766 non-null  float64
 16 gpascience       5684 non-null  float64
 17 highestdegree     8953 non-null  object 
 18 govprovidejobs     1833 non-null  object 
 19 govpricecontrols    1859 non-null  object 
 20 govhealthcare     1874 non-null  object 
 21 govelderliving     1872 non-null  object 
 22 govindhelp       1815 non-null  object 
 23 govunemp        1811 non-null  object 
 24 govincomediff     1775 non-null  object 
 25 govcollegefinance   1875 non-null  object 
 26 govdecenthousing    1847 non-null  object 
 27 govprotectenvironment 1860 non-null  object 
 28 weeksworked00     8603 non-null  float64
 29 weeksworked01     8564 non-null  float64
 30 weeksworked02     8556 non-null  float64
 31 weeksworked03     8490 non-null  float64
 32 weeksworked04     8458 non-null  float64
 33 weeksworked05     8403 non-null  float64
 34 weeksworked06     8340 non-null  float64
 35 weeksworked07     8272 non-null  float64
 36 weeksworked08     8186 non-null  float64
 37 weeksworked09     8146 non-null  float64
 38 weeksworked10     8054 non-null  float64
 39 weeksworked11     7968 non-null  float64
 40 weeksworked12     7747 non-null  float64
 41 weeksworked13     7680 non-null  float64
 42 weeksworked14     7612 non-null  float64
 43 weeksworked15     7389 non-null  float64
 44 weeksworked16     7068 non-null  float64
 45 weeksworked17     6670 non-null  float64
 46 colenrfeb97      1250 non-null  object 
 47 colenroct97      8501 non-null  object 
 48 colenrfeb98      8501 non-null  object 
 49 colenroct98      8888 non-null  object 
 50 colenrfeb99      8865 non-null  object 
 51 colenroct99      8851 non-null  object 
 52 colenrfeb00      8820 non-null  object 
 53 colenroct00      8805 non-null  object 
 54 colenrfeb01      8786 non-null  object 
 55 colenroct01      8758 non-null  object 
 56 colenrfeb02      8732 non-null  object 
 57 colenroct02      8698 non-null  object 
 58 colenrfeb03      8658 non-null  object 
 59 colenroct03      8622 non-null  object 
 60 colenrfeb04      8578 non-null  object 
 61 colenroct04      8546 non-null  object 
 62 colenrfeb05      8508 non-null  object 
 63 colenroct05      8471 non-null  object 
 64 colenrfeb06      8426 non-null  object 
 65 colenroct06      8407 non-null  object 
 66 colenrfeb07      8352 non-null  object 
 67 colenroct07      8331 non-null  object 
 68 colenrfeb08      8289 non-null  object 
 69 colenroct08      8280 non-null  object 
 70 colenrfeb09      8236 non-null  object 
 71 colenroct09      8193 non-null  object 
 72 colenrfeb10      8116 non-null  object 
 73 colenroct10      8091 non-null  object 
 74 colenrfeb11      8037 non-null  object 
 75 colenroct11      7972 non-null  object 
 76 colenrfeb12      7794 non-null  object 
 77 colenroct12      7754 non-null  object 
 78 colenrfeb13      7754 non-null  object 
 79 colenroct13      7754 non-null  object 
 80 colenrfeb14      7624 non-null  object 
 81 colenroct14      7469 non-null  object 
 82 colenrfeb15      7469 non-null  object 
 83 colenroct15      7469 non-null  object 
 84 colenrfeb16      7036 non-null  object 
 85 colenroct16      6733 non-null  object 
 86 colenrfeb17      6733 non-null  object 
 87 colenroct17      6734 non-null  object 
dtypes: float64(29), int64(2), object(57)
memory usage: 6.1+ MB
None

STEP 6: แปลง data types ของ columns ที่เป็น object ให้เป็น category เพื่อทำข้อมูลให้เหมาะสม

data typs –> category เหมาะสำหรับข้อมูลที่มีซ้ำ ๆ กัน ที่ไม่ค่อยต่างกันมาก ช่วยในการเรื่องการประหยัด Memory

ใช้คำสั่ง .loc[ ] ทำการ Filter เข้าถึงข้อมูล –> คำสั่ง pandas หมวด Filter จะมีทั้ง .loc [ ], .iloc [ ], .query [ ]

ใช้คำสั่ง .select_dtypes ทำการเลือก data types

ใช้คำสั่ง .apply(lamba function) เพื่อแปลงข้อมูล

ใช้คำสั่ง .astype ทำการแปลง data types

nls97.loc[:, nls97.dtypes == 'object'] = \
 nls97.select_dtypes(['object']). \
 apply(lambda x: x.astype('category')) 
print(nls97.info())             
#เครื่องหมาย \ คือ เพื่อเชื่อมประโยคให้ต่อกันในอีกบรรทัดนึง
#Syntax --> .loc['row_name' , 'column_name'] สนใจชื่อ
#Syntax --> .iloc['row_index_number' , 'column_index_number'] สนใจตำแหน่ง index ของ row และ column
#loc[: Filter ชื่อทุกตัว, ที่มีเงื่อนไขเป็น 'object'] และทำการเลือก loc ย่อมาจาก location based
#ทำการแปลง colums ที่เป็น 'object' --> 'category'
#ผลปรากฎว่า 'category' ช่วยลด memory (2.7 MB) ได้มากกว่า 'object' (6.1+ MB)
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 8984 entries, 100061 to 999963
Data columns (total 88 columns):
 #  Column         Non-Null Count Dtype  
--- ------         -------------- -----  
 0  gender         8984 non-null  category
 1  birthmonth       8984 non-null  int64  
 2  birthyear       8984 non-null  int64  
 3  highestgradecompleted 6663 non-null  float64 
 4  maritalstatus     6672 non-null  category
 5  childathome      4791 non-null  float64 
 6  childnotathome     4791 non-null  float64 
 7  wageincome       5091 non-null  float64 
 8  weeklyhrscomputer   6710 non-null  category
 9  weeklyhrstv      6711 non-null  category
 10 nightlyhrssleep    6706 non-null  float64 
 11 satverbal       1406 non-null  float64 
 12 satmath        1407 non-null  float64 
 13 gpaoverall       6004 non-null  float64 
 14 gpaenglish       5798 non-null  float64 
 15 gpamath        5766 non-null  float64 
 16 gpascience       5684 non-null  float64 
 17 highestdegree     8953 non-null  category
 18 govprovidejobs     1833 non-null  category
 19 govpricecontrols    1859 non-null  category
 20 govhealthcare     1874 non-null  category
 21 govelderliving     1872 non-null  category
 22 govindhelp       1815 non-null  category
 23 govunemp        1811 non-null  category
 24 govincomediff     1775 non-null  category
 25 govcollegefinance   1875 non-null  category
 26 govdecenthousing    1847 non-null  category
 27 govprotectenvironment 1860 non-null  category
 28 weeksworked00     8603 non-null  float64 
 29 weeksworked01     8564 non-null  float64 
 30 weeksworked02     8556 non-null  float64 
 31 weeksworked03     8490 non-null  float64 
 32 weeksworked04     8458 non-null  float64 
 33 weeksworked05     8403 non-null  float64 
 34 weeksworked06     8340 non-null  float64 
 35 weeksworked07     8272 non-null  float64 
 36 weeksworked08     8186 non-null  float64 
 37 weeksworked09     8146 non-null  float64 
 38 weeksworked10     8054 non-null  float64 
 39 weeksworked11     7968 non-null  float64 
 40 weeksworked12     7747 non-null  float64 
 41 weeksworked13     7680 non-null  float64 
 42 weeksworked14     7612 non-null  float64 
 43 weeksworked15     7389 non-null  float64 
 44 weeksworked16     7068 non-null  float64 
 45 weeksworked17     6670 non-null  float64 
 46 colenrfeb97      1250 non-null  category
 47 colenroct97      8501 non-null  category
 48 colenrfeb98      8501 non-null  category
 49 colenroct98      8888 non-null  category
 50 colenrfeb99      8865 non-null  category
 51 colenroct99      8851 non-null  category
 52 colenrfeb00      8820 non-null  category
 53 colenroct00      8805 non-null  category
 54 colenrfeb01      8786 non-null  category
 55 colenroct01      8758 non-null  category
 56 colenrfeb02      8732 non-null  category
 57 colenroct02      8698 non-null  category
 58 colenrfeb03      8658 non-null  category
 59 colenroct03      8622 non-null  category
 60 colenrfeb04      8578 non-null  category
 61 colenroct04      8546 non-null  category
 62 colenrfeb05      8508 non-null  category
 63 colenroct05      8471 non-null  category
 64 colenrfeb06      8426 non-null  category
 65 colenroct06      8407 non-null  category
 66 colenrfeb07      8352 non-null  category
 67 colenroct07      8331 non-null  category
 68 colenrfeb08      8289 non-null  category
 69 colenroct08      8280 non-null  category
 70 colenrfeb09      8236 non-null  category
 71 colenroct09      8193 non-null  category
 72 colenrfeb10      8116 non-null  category
 73 colenroct10      8091 non-null  category
 74 colenrfeb11      8037 non-null  category
 75 colenroct11      7972 non-null  category
 76 colenrfeb12      7794 non-null  category
 77 colenroct12      7754 non-null  category
 78 colenrfeb13      7754 non-null  category
 79 colenroct13      7754 non-null  category
 80 colenrfeb14      7624 non-null  category
 81 colenroct14      7469 non-null  category
 82 colenrfeb15      7469 non-null  category
 83 colenroct15      7469 non-null  category
 84 colenrfeb16      7036 non-null  category
 85 colenroct16      6733 non-null  category
 86 colenrfeb17      6733 non-null  category
 87 colenroct17      6734 non-null  category
dtypes: category(57), float64(29), int64(2)
memory usage: 2.7 MB
None

STEP 7: แสดงชื่อ columns ที่มีชนิดข้อมูล category และตรวจสอบจำนวน missing values

ใช้คำสั่ง select_dtypes(include=[ “category” ]) เลือกเฉพาะ data types ชนิด category

ใช้คำสั่ง .isnull().sum() หาผลรวมของ missing values

–> สังเกตเห็นว่า

gender = 0 แสดงว่าไม่มี missing values ถือว่าเป็น complete values

highestdegree = 31 คือค่า missing values ที่พบก็ถือว่ายังน้อยกว่า columns อื่น ๆ

maritalstatus = 2312 คือค่า missing values ถือว่ามากแล้ว

catcols = nls97.select_dtypes(include=["category"]).columns
print(catcols)
print(nls97[catcols].isnull().sum())
Index(['gender', 'maritalstatus', 'weeklyhrscomputer', 'weeklyhrstv',
    'highestdegree', 'govprovidejobs', 'govpricecontrols', 'govhealthcare',
    'govelderliving', 'govindhelp', 'govunemp', 'govincomediff',
    'govcollegefinance', 'govdecenthousing', 'govprotectenvironment',
    'colenrfeb97', 'colenroct97', 'colenrfeb98', 'colenroct98',
    'colenrfeb99', 'colenroct99', 'colenrfeb00', 'colenroct00',
    'colenrfeb01', 'colenroct01', 'colenrfeb02', 'colenroct02',
    'colenrfeb03', 'colenroct03', 'colenrfeb04', 'colenroct04',
    'colenrfeb05', 'colenroct05', 'colenrfeb06', 'colenroct06',
    'colenrfeb07', 'colenroct07', 'colenrfeb08', 'colenroct08',
    'colenrfeb09', 'colenroct09', 'colenrfeb10', 'colenroct10',
    'colenrfeb11', 'colenroct11', 'colenrfeb12', 'colenroct12',
    'colenrfeb13', 'colenroct13', 'colenrfeb14', 'colenroct14',
    'colenrfeb15', 'colenroct15', 'colenrfeb16', 'colenroct16',
    'colenrfeb17', 'colenroct17'],
   dtype='object')
gender           0
maritalstatus      2312
weeklyhrscomputer    2274
weeklyhrstv       2273
highestdegree       31
govprovidejobs      7151
govpricecontrols     7125
govhealthcare      7110
govelderliving      7112
govindhelp        7169
govunemp         7173
govincomediff      7209
govcollegefinance    7109
govdecenthousing     7137
govprotectenvironment  7124
colenrfeb97       7734
colenroct97        483
colenrfeb98        483
colenroct98        96
colenrfeb99        119
colenroct99        133
colenrfeb00        164
colenroct00        179
colenrfeb01        198
colenroct01        226
colenrfeb02        252
colenroct02        286
colenrfeb03        326
colenroct03        362
colenrfeb04        406
colenroct04        438
colenrfeb05        476
colenroct05        513
colenrfeb06        558
colenroct06        577
colenrfeb07        632
colenroct07        653
colenrfeb08        695
colenroct08        704
colenrfeb09        748
colenroct09        791
colenrfeb10        868
colenroct10        893
colenrfeb11        947
colenroct11       1012
colenrfeb12       1190
colenroct12       1230
colenrfeb13       1230
colenroct13       1230
colenrfeb14       1360
colenroct14       1515
colenrfeb15       1515
colenroct15       1515
colenrfeb16       1948
colenroct16       2251
colenrfeb17       2251
colenroct17       2250
dtype: int64

STEP 8: ทำการแสดง frequencies ของสถานะสมรส maritalstatus

ใช้คำสั่ง .value_counts() ทำการนับจำนวน values

print(nls97.maritalstatus.value_counts())
Married     3066
Never-married  2766
Divorced     663
Separated     154
Widowed      23
Name: maritalstatus, dtype: int64

STEP 9: ทำการปิดการเรียงตามจำนวน frequency ซึ่งจะเรียงเป็นตัวอักษรแทน

Turn off sorting by frequency

ใช้คำสั่ง (sort=False)

print(nls97.maritalstatus.value_counts(sort=False)) #เปลี่ยนเป็น True จะเรียงตามจำนวนความถี่
Divorced     0.099371
Married     0.459532
Never-married  0.414568
Separated    0.023082
Widowed     0.003447
Name: maritalstatus, dtype: float64

STEP 11: แสดง % frequency ของคอลัมน์ government ทั้งหมด

Filter the DataFrame for just the government responsibility columns, then use apply to run value_counts on all columns in that DataFrame

ใช้คำสั่ง .filter(like=”text”) เพื่อกรองคำที่อยู่ใน columns ที่ต้องการ

ใช้คำสั่ง .apply ทำการปรับค่ารูปแบบข้อมูลตามที่ใส่ไว้

print(nls97.filter(like="gov").apply(pd.value_counts,normalize=True))
 govprovidejobs ... govprotectenvironment
1. Definitely      0.247681 ...        0.668817
2. Probably       0.336607 ...        0.286559
3. Probably not     0.252046 ...        0.029570
4. Definitely not    0.163666 ...        0.015054

[4 rows x 10 columns]

STEP 12: ค้นหา % frequency ของคอลัมน์ government ทั้งหมดที่แต่งงานแล้ว สถานะ Married

print(nls97[nls97.maritalstatus=="Married"].\
 filter(like="gov").\
 apply(pd.value_counts, normalize=True))
 govprovidejobs ... govprotectenvironment
1. Definitely      0.173315 ...        0.644505
2. Probably       0.328748 ...        0.313433
3. Probably not     0.314993 ...        0.028494
4. Definitely not    0.182944 ...        0.013569

[4 rows x 10 columns]

STEP 13: ค้นหา frequency และ % สำหรับ category columns ทั้งหมดใน DataFrame

ใช้คำสั่ง open(‘/path/…’,’w’) เพื่อสร้างไฟล์ว่างเปล่าชื่อ frequencies.txt รอโปรแกรมสร้างประมาณ 1 นาที

freqout = open('/content/frequencies.txt', 'w') #รอโปรแกรมสร้างให้

STEP 14: เขียนโปรแกรมแสดงค่า frequency ต่าง ๆ ของที่เป็น category columns ทั้งหมด

for col in nls97.select_dtypes(include=["category"]):
  print(col, "----------------------", "frequencies",
  nls97[col].value_counts(sort=False),"percentages",
  nls97[col].value_counts(normalize=True,sort=False),
  sep="\n\n", end="\n\n\n", file=freqout)
freqout.close() #Run เพียงครั้งเดียว

Workshop 5: การสร้าง Summary Statistics สำหรับ Continuous Variables

–> Generating summary statistics for continuous variables

Input Datasets

Question 5: เราจะสำรวจวิธีการเลือกและจัดระเบียบให้กับคอลัมน์ได้อย่างไร?

STEP 1: นำเข้า Datasets โดยทำการ Upload covidtotals.csv ขึ้น Google Colab (ไฟล์นี้จะถูกลบเมื่อเราหลุดจาก Session หรือปิด Browser) หรือ Python IDE เช่น PyCharm, VSCode, Juputer Notebook, etc.

STEP 2: นำเข้า pandas, numpy และ matplotlib libraries

STEP 3: ทำการอ่านไฟล์ .csv ด้วย pandas เก็บเป็น Dataframe และตั้งคอลัมน์ ‘lastdate’ เป็น datetime data type

ใช้คำสั่ง .read_csv() และ parse_dates=[ ‘lastdate’ ]

STEP 4: ตั้งค่าและแสดง index และ size ของ nls97 data

ใช้คำสั่ง set_index()

STEP 5: แสดงจำนวน data types และ non-null value

ใช้คำสั่ง info()

STEP 6: แสดงจำนวน rows และ columns

ใช้คำสั่ง .shape

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt #เพิ่ม matplotlib เข้ามาใช้สร้าง data visualization
covidtotals = pd.read_csv("/content/covidtotals.csv", parse_dates=['lastdate'])
covidtotals.set_index("iso_code", inplace=True)
print(covidtotals)
print(covidtotals.info())
print(covidtotals.shape)
#คำสั่ง parse_dates จะทำการแปลง Column 'lastdate' ให้เป็น Datetime Type วันเดือนปี เพื่อให้สามารถนำไปเปรียบเทียบช่วงเวลาได้
 lastdate    location ... gdp_per_capita hosp_beds
iso_code               ...              
AFG   2020-06-01   Afghanistan ...    1803.987    0.50
ALB   2020-06-01     Albania ...    11803.431    2.89
DZA   2020-06-01     Algeria ...    13913.839    1.90
AND   2020-06-01     Andorra ...       NaN    NaN
AGO   2020-06-01     Angola ...    5819.495    NaN
...       ...       ... ...       ...    ...
VNM   2020-06-01     Vietnam ...    6171.884    2.60
ESH   2020-06-01 Western Sahara ...       NaN    NaN
YEM   2020-06-01      Yemen ...    1479.147    0.70
ZMB   2020-06-01     Zambia ...    3689.251    2.00
ZWE   2020-06-01    Zimbabwe ...    1899.775    1.70

[210 rows x 11 columns]
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 210 entries, AFG to ZWE
Data columns (total 11 columns):
 #  Column      Non-Null Count Dtype     
--- ------      -------------- -----     
 0  lastdate     210 non-null  datetime64[ns]
 1  location     210 non-null  object    
 2  total_cases   210 non-null  int64     
 3  total_deaths   210 non-null  int64     
 4  total_cases_pm  209 non-null  float64    
 5  total_deaths_pm 209 non-null  float64    
 6  population    210 non-null  float64    
 7  pop_density   198 non-null  float64    
 8  median_age    186 non-null  float64    
 9  gdp_per_capita  182 non-null  float64    
 10 hosp_beds    164 non-null  float64    
dtypes: datetime64[ns](1), float64(7), int64(2), object(1)
memory usage: 19.7+ KB
None
(210, 11)

STEP 7: ทบทวนคำสั่ง ทดลองทำการสุ่มข้อมูล ปรับแต่ง และแสดง data types

look at a few rows of the covid cases data

ใช้คำสั่ง .sample(), .T, .dtypes

print(covidtotals.sample(2, random_state=1))
print(covidtotals.sample(2, random_state=1).T)
print(covidtotals.dtypes)
 lastdate location ... gdp_per_capita hosp_beds
iso_code            ...              
COG   2020-06-01   Congo ...    4881.406    NaN
THA   2020-06-01 Thailand ...    16277.671    2.1

[2 rows x 11 columns]
iso_code             COG         THA
lastdate     2020-06-01 00:00:00 2020-06-01 00:00:00
location            Congo       Thailand
total_cases           611         3081
total_deaths           20          57
total_cases_pm        110.727        44.14
total_deaths_pm        3.624        0.817
population        5.51809e+06       6.98e+07
pop_density          15.405       135.132
median_age            19         40.1
gdp_per_capita        4881.41       16277.7
hosp_beds            NaN         2.1
lastdate      datetime64[ns]
location          object
total_cases         int64
total_deaths        int64
total_cases_pm      float64
total_deaths_pm      float64
population        float64
pop_density        float64
median_age        float64
gdp_per_capita      float64
hosp_beds         float64
dtype: object

STEP 8: แสดงข้อมูล Descriptive Statistics และข้อมูลสะสม Cumulative Values

Get descriptive statistics on the cumulative values

ใช้คำสั่ง .describe()

print(covidtotals.describe())
 total_cases  total_deaths ... gdp_per_capita  hosp_beds
count 2.100000e+02   210.000000 ...   182.000000 164.000000
mean  2.921614e+04  1770.714286 ...  19539.154588  3.012671
std  1.363978e+05  8705.565857 ...  19862.354091  2.464917
min  0.000000e+00    0.000000 ...   661.240000  0.100000
25%  1.757500e+02    4.000000 ...   4485.329000  1.300000
50%  1.242500e+03   25.500000 ...  13183.081500  2.358500
75%  1.011700e+04   241.250000 ...  28556.527250  3.895750
max  1.790191e+06 104383.000000 ...  116935.600000  13.800000

[8 rows x 9 columns]

STEP 9: แสดงค่าการกระจายตัวของข้อมูล

ใช้คำสั่ง np.arrange( ) –> numpy.arange(start, stop, step, dtype) ระยะห่างของข้อมูล

totvars = ['location','total_cases','total_deaths','total_cases_pm','total_deaths_pm']
print(covidtotals[totvars].quantile(np.arange(0.0, 1.1, 0.1)))
 total_cases total_deaths total_cases_pm total_deaths_pm
0.0     0.0      0.0     0.8940      0.0000
0.1     22.9      0.0     18.4870      0.0000
0.2    105.2      2.0     56.7386      0.4008
0.3    302.0      6.7    118.2282      1.7348
0.4    762.0     12.0    214.9182      3.9734
0.5    1242.5     25.5    281.9970      6.2140
0.6    2514.6     54.6    546.0534     12.5644
0.7    6959.8     137.2    1074.0324     26.0638
0.8   16847.2     323.2    2208.7374     50.2896
0.9   46513.1    1616.9    3771.9956     139.5290
1.0  1790191.0   104383.0   19771.3480    1237.5510

STEP 10: แสดงการกระจายตัวของข้อมูล

View the distribution of total cases

ใช้คำสั่งของ matplotlib .hist สร้างภาพข้อมูล histogram

สังเกตอะไรได้ในชุดข้อมูลนี้ ข้อมูล 01/06/2020

จำนวนประเทศส่วนใหญ่มี covid cases < 200,000 กราฟกระจายสูงขึ้นไปทางขวา

และประเทศส่วนน้อยที่มี covid cases > 200,000 กราฟจะกระจายตัวไปทางซ้าย

plt.hist(covidtotals['total_cases']/1000, bins=12)
plt.title("Total Covid Cases (in thousands)")
plt.xlabel('Cases')
plt.ylabel("Number of Countries")
plt.show()

Practice 2: การจัดการค่าที่หายไป การลบข้อมูลแถวที่ซ้ำกัน และการจัดระเบียบข้อมูลตามกลุ่ม

Managing Missing Values, Removing Duplicated Rows, and Organizing using Groupby

Python Pandas Cheat Sheets

Workshop 6: ตรวจหาค่าที่หายไป ใส่ค่าข้อมูลใหม่ และลบแถวของข้อมูลที่หายไป

–> Finding, Inserting missing values and Deleting rows of missing values

Input Datasets

Question 6: เราจะตรวจหาข้อมูลที่หายไปแล้วทำการใส่ค่าเพื่อแก้ไขข้อมูลได้อย่างไร?

STEP 1: นำเข้า Datasets โดยทำการ Upload ไฟล์ covidtotalswithmissings.csv ขึ้น Google Colab (ไฟล์นี้จะถูกลบเมื่อเราหลุดจาก Session หรือปิด Browser) หรือ Python IDE เช่น PyCharm, VSCode, Juputer Notebook, etc.

STEP 2: นำเข้า pandas และ numpy libraries มาใช้งาน

STEP 3: ทำการอ่านไฟล์ .csv ด้วย pandas เก็บเป็น Dataframe

ใช้คำสั่ง .read_csv()

#import pandas and numpy
import pandas as pd
import numpy as np
covidtotals = pd.read_csv("/content/covidtotalswithmissings.csv")
print(covidtotals)
 iso_code  lastdate    location ... median_age gdp_per_capita hosp_beds
0    AFG 2020-06-01   Afghanistan ...    18.6    1803.987    0.50
1    ALB 2020-06-01     Albania ...    38.0    11803.431    2.89
2    DZA 2020-06-01     Algeria ...    29.1    13913.839    1.90
3    AND 2020-06-01     Andorra ...     NaN       NaN    NaN
4    AGO 2020-06-01     Angola ...    16.8    5819.495    NaN
..    ...     ...       ... ...     ...       ...    ...
205   VNM 2020-06-01     Vietnam ...    32.6    6171.884    2.60
206   ESH 2020-06-01 Western Sahara ...    28.4       NaN    NaN
207   YEM 2020-06-01      Yemen ...    20.3    1479.147    0.70
208   ZMB 2020-06-01     Zambia ...    17.7    3689.251    2.00
209   ZWE 2020-06-01    Zimbabwe ...    19.6    1899.775    1.70

[210 rows x 12 columns]

STEP 4: ตั้งค่าและแสดง index และ size ของ covidtotalsmissings data

ใช้คำสั่ง set_index() ให้คอลัมน์ “iso_code” เป็นคอลัมน์ index

#set up the cumulative and demographic columns กดแค่ครั้งเดียว 
covidtotals.set_index("iso_code", inplace=True) #ย้อนกลับไปให้ใช้ reset_index()
print(covidtotals)
  lastdate    location ... gdp_per_capita hosp_beds
iso_code               ...              
AFG    2020-06-01   Afghanistan ...    1803.987    0.50
ALB    2020-06-01     Albania ...    11803.431    2.89
DZA    2020-06-01     Algeria ...    13913.839    1.90
AND    2020-06-01     Andorra ...       NaN    NaN
AGO    2020-06-01     Angola ...    5819.495    NaN
...       ...       ... ...       ...    ...
VNM    2020-06-01     Vietnam ...    6171.884    2.60
ESH    2020-06-01 Western Sahara ...       NaN    NaN
YEM    2020-06-01      Yemen ...    1479.147    0.70
ZMB    2020-06-01     Zambia ...    3689.251    2.00
ZWE    2020-06-01    Zimbabwe ...    1899.775    1.70

[210 rows x 11 columns]

STEP 5: ตั้งค่าคอลัมน์ข้อมูลสะสม Cumulatice และคอลัมน์ข้อมูลประชากรศาสตร์ Demographic

#set up the cumulative and demographic columns
totvars = ['location','total_cases','total_deaths','total_cases_pm',
 'total_deaths_pm']
demovars = ['population','pop_density','median_age','gdp_per_capita',
 'hosp_beds']
print(totvars)
print(demovars)
['location', 'total_cases', 'total_deaths', 'total_cases_pm', 'total_deaths_pm']
['population', 'pop_density', 'median_age', 'gdp_per_capita', 'hosp_beds']

STEP 6: เช็คค่า missing data ที่หายไปของคอลัมน์กลุ่ม demographic

Check the demographic columns for missing data.

(1) ใช้คำสั่ง .isnull().sum(axis=0)

 • 0 คือ เช็คหัว Columns ทำการนับจำนวน missing data
 • พบว่า population = 0 แสดงว่าไม่พบค่า missing data เป็น compltete data
 • พบว่าข้อมูล hosp_beds = 46 ประเทศ พบค่า missing data คิดเป็นประมาณ 20% จากทั้งหมด 210 ประเทศ

(2) ใช้คำสั่ง .isnull().sum(axis=1)

 • 1 คือ เช็ค Rows ของ Index ทำการนับจำนวน missing data พบว่า AND มี missing data 3 ค่า

(3) ใช้คำสั่ง .value_counts() นับค่าจำนวน missing data ที่พบของ demovarmisscnt

 • พบว่ามี 156 ประเทศ ข้อมูลครบสมบูรณ์ complete values
 • พบว่า 24 ประเทศ มีข้อมูลหายไป 1 ค่า (missing data)
 • 12 ประเทศ มีข้อมูลหายไป 2 ค่า 10 ประเทศ มีข้อมูลหายไป 3 ค่า และ 8 ประเทศ มีข้อมูลหายไป 8 ค่า
#check the demographic columns for missing
print(covidtotals[demovars].isnull().sum(axis=0)) #แสดง missing data ของ columns
demovarsmisscnt = covidtotals[demovars].isnull().sum(axis=1) #แสดง missing data ของ index rows
print() #ขึ้นบรรทัดใหม่
print(demovarsmisscnt)
print()
print(demovarsmisscnt.value_counts())
population     0
pop_density    12
median_age    24
gdp_per_capita  28
hosp_beds     46
dtype: int64

iso_code
AFG  0
ALB  0
DZA  0
AND  3
AGO  1
   ..
VNM  0
ESH  3
YEM  0
ZMB  0
ZWE  0
Length: 210, dtype: int64

0  156
1   24
2   12
3   10
4   8
dtype: int64

STEP 7: สร้างเงื่อนไขแสดงเฉพาะประเทศที่มีค่าที่หายไป หรือ missing data ตั้งแต่ 3 ค่าขึ้นไป

List the countries with three or more missing values for the demographic data

ใช้คำสั่ง .loc[ rows, columns ] ทำการ Filter เลือกแถวและคอลัมน์ที่ต้องการ

#check the demographic columns for missing --> condition >= 3
print(covidtotals.loc[demovarsmisscnt>=3, ['location'] + demovars].head(5)) #ลองใส่ 18 (10 + 8)
     location ... hosp_beds
iso_code                  ...      
AND                Andorra ...    NaN
AIA               Anguilla ...    NaN
BES    Bonaire Sint Eustatius and Saba ...    NaN
VGB        British Virgin Islands ...    NaN
FRO            Faeroe Islands ...    NaN

[5 rows x 6 columns]
print(covidtotals.loc[demovarsmisscnt>=3, ['location'] + demovars].head(5).T) #Transpost
type(demovarsmisscnt)
iso_code      AND    AIA ...           VGB       FRO
location    Andorra Anguilla ... British Virgin Islands Faeroe Islands
population    77265   15002 ...          30237      48865
pop_density   163.755    NaN ...         207.973     35.308
median_age     NaN    NaN ...           NaN       NaN
gdp_per_capita   NaN    NaN ...           NaN       NaN
hosp_beds      NaN    NaN ...           NaN       NaN

[6 rows x 5 columns]
pandas.core.series.Series

STEP 8: ตรวจ Covid case data ของค่าที่หายไป

Check the Covid case data for missing values

(1) ใช้คำสั่ง .isnull().sum(axis=0)

 • 0 คือ เช็คหัว Columns ทำการนับจำนวน missing data

(2) ใช้คำสั่ง .isnull().sum(axis=1)

 • 1 คือ เช็ค Rows ของ Index ทำการนับจำนวน missing data

(3) ใช้คำสั่ง .value_counts() นับค่าจำนวน missing data ที่พบของ totvarsmisscnt

 • location, total_cases, totol_deaths = 0 คือไม่พบ missing data แสดงว่าข้อมูลครบ complete data
 • พบว่ามี 2 columns คือ total_cases_pm, total_deaths_pm ที่มีค่า missing data คอลัมน์ละ 1 ค่า
#check the cumulative columns for missing
print(covidtotals[totvars].isnull().sum(axis=0)) #แสดง columns จำนวน missing data
totvarsmisscnt = covidtotals[totvars].isnull().sum(axis=1) #แสดง index rows จำนวน missing data
print()
print(totvarsmisscnt)
print()
print(totvarsmisscnt.value_counts()) #นับจำนวนค่า missing data ที่พบของ totvarsmisscnt
location      0
total_cases    0
total_deaths    0
total_cases_pm   1
total_deaths_pm  1
dtype: int64

iso_code
AFG  0
ALB  0
DZA  0
AND  0
AGO  0
   ..
VNM  0
ESH  0
YEM  0
ZMB  0
ZWE  0
Length: 210, dtype: int64

0  209
2   1
dtype: int64
#เงื่อนไข >0 นับจำนวน missing data ทั้งหมด เพื่อต้องการหาประเทศที่มี missing data (มีหายไป 2 ค่า 1 ประเทศ)
print(covidtotals.loc[totvarsmisscnt>0]) #ประเทศนั้นคือ HKG
  lastdate  location ... gdp_per_capita hosp_beds
iso_code             ...              
HKG    2020-05-26 Hong Kong ...    56054.92    NaN

[1 rows x 11 columns]
#แสดงรายละเอียดให้มากขึ้นใช้ Transpost
print(covidtotals.loc[totvarsmisscnt>0].T) 
#สังเกตว่ามี total_cases_pm และ total_deaths_pm มีค่าเท่ากับ Nan
iso_code         HKG
lastdate     2020-05-26
location      Hong Kong
total_cases        0
total_deaths        0
total_cases_pm      NaN
total_deaths_pm     NaN
population    7.49699e+06
pop_density     7039.71
median_age       44.8
gdp_per_capita    56054.9
hosp_beds        NaN

STEP 9: เปลี่ยนค่า NaN (Missing Values) ที่พบ ให้มีจำนวนเป็น 0 โดยต้องเติมค่าที่ถูกต้องใส่เข้าไปแทน

Use the fillna method to fix the missing cases data for the one country affected (Hong Kong)

ใช้คำสั่ง .fillna() แทนที่ค่าที่หายไปด้วยค่าที่ผู้ใช้ระบุ

ตำแหน่ง missing data ที่ต้องการแทน.fillna(ค่าที่ต้องการแทน จะใส่ตัวเลข สูตรคำนวณ หรือ “ตัวอักษร” ก็ได้)

#use the fillna method to fix the mixing case data
#before use fillna()
print(covidtotals[totvars].isnull().sum(axis=0))
#.fillna ถ้ามีการแก้ไขต้องเริ่มรันใหม่ตั้งแต่ STEP 1 อีกครั้ง เช่น ลองใส่ .fillna(3) หรือ .fillna("Hello")
covidtotals.total_cases_pm.fillna(covidtotals.total_cases/(covidtotals.population/1000000), inplace=True)
covidtotals.total_deaths_pm.fillna(covidtotals.total_deaths/(covidtotals.population/1000000), inplace=True)
print()
#after use fillna()
print(covidtotals[totvars].isnull().sum(axis=0)) #แสดงค่าที่ใส่เข้าไปใหม่ 
covidtotals.to_csv("fill_covidtotals")
location      0
total_cases    0
total_deaths    0
total_cases_pm   1
total_deaths_pm  1
dtype: int64

location      0
total_cases    0
total_deaths    0
total_cases_pm   0
total_deaths_pm  0
dtype: int64
#แสดงผลค่า values ของข้อมูล 'HKG' หลังจากใส่ค่าใหม่ที่แก้ไข missing data แล้ว
print(covidtotals.loc[['HKG']].T)
iso_code         HKG
lastdate     2020-05-26
location      Hong Kong
total_cases        0
total_deaths        0
total_cases_pm       0
total_deaths_pm      0
population    7.49699e+06
pop_density     7039.71
median_age       44.8
gdp_per_capita    56054.9
hosp_beds        NaN

STEP 10: ลบแถวที่มีค่า NaN (Missing Values) ออก

Use the dropna method to remove the missing cases data

ใช้คำสั่ง .dropna() ลบแถวของค่าที่หายไป

#Before use dropna
print(covidtotals)
print(covidtotals.shape)
#After use dropna
drop_covidtotals = covidtotals.dropna()
print(drop_covidtotals)
print(drop_covidtotals.shape)
drop_covidtotals.to_csv("drop_covidtotals")
 lastdate    location ... gdp_per_capita hosp_beds
iso_code               ...              
AFG    2020-06-01   Afghanistan ...    1803.987    0.50
ALB    2020-06-01     Albania ...    11803.431    2.89
DZA    2020-06-01     Algeria ...    13913.839    1.90
AND    2020-06-01     Andorra ...       NaN    NaN
AGO    2020-06-01     Angola ...    5819.495    NaN
...       ...       ... ...       ...    ...
VNM    2020-06-01     Vietnam ...    6171.884    2.60
ESH    2020-06-01 Western Sahara ...       NaN    NaN
YEM    2020-06-01      Yemen ...    1479.147    0.70
ZMB    2020-06-01     Zambia ...    3689.251    2.00
ZWE    2020-06-01    Zimbabwe ...    1899.775    1.70

[210 rows x 11 columns]
(210, 11)
      lastdate       location ... gdp_per_capita hosp_beds
iso_code                  ...              
AFG    2020-06-01     Afghanistan ...    1803.987    0.50
ALB    2020-06-01       Albania ...    11803.431    2.89
DZA    2020-06-01       Algeria ...    13913.839    1.90
ATG    2020-06-01 Antigua and Barbuda ...    21490.943    3.80
ARG    2020-06-01      Argentina ...    18933.907    5.00
...       ...         ... ...       ...    ...
VEN    2020-06-01      Venezuela ...    16745.022    0.80
VNM    2020-06-01       Vietnam ...    6171.884    2.60
YEM    2020-06-01        Yemen ...    1479.147    0.70
ZMB    2020-06-01        Zambia ...    3689.251    2.00
ZWE    2020-06-01       Zimbabwe ...    1899.775    1.70

[156 rows x 11 columns]
(156, 11)

Workshop 7: การลบข้อมูลแถวที่ซ้ำกัน

–> Removing Duplicated Rows

Input Datasets

Question 7: เราจะทำการลบข้อมูลแถวที่ซ้ำกันได้อย่างไร

STEP 1: นำเข้า Datasets โดยทำการ Upload ไฟล์ covidcases720.csv ขึ้น Google Colab (ไฟล์นี้จะถูกลบเมื่อเราหลุดจาก Session หรือปิด Browser) หรือ Python IDE เช่น PyCharm, VSCode, Juputer Notebook, etc.

STEP 2: นำเข้า pandas library มาใช้งาน

STEP 3: ทำการอ่านไฟล์ .csv ด้วย pandas เก็บเป็น Dataframe

ใช้คำสั่ง .read_csv()

#import pandas and the COVID daily cases data:
import pandas as pd
covidcases = pd.read_csv("/content/covidcases720.csv")
print(covidcases)
iso_code continent ... life_expectancy      region
0     AFG   Asia ...      64.83    South Asia
1     AFG   Asia ...      64.83    South Asia
2     AFG   Asia ...      64.83    South Asia
3     AFG   Asia ...      64.83    South Asia
4     AFG   Asia ...      64.83    South Asia
...    ...    ... ...       ...       ...
29524   ZWE  Africa ...      61.49 Southern Africa
29525   ZWE  Africa ...      61.49 Southern Africa
29526   ZWE  Africa ...      61.49 Southern Africa
29527   ZWE  Africa ...      61.49 Southern Africa
29528   ZWE  Africa ...      61.49 Southern Africa

[29529 rows x 35 columns]

STEP 4: สร้างรายการ lists ของข้อมูล covid daily cases สำหรับคอลัมน์ cumulative และ demographic

ใช้คำสั่ง [ ‘column_names’ ] ในการสร้าง lists รายการของชุดข้อมูล

#create lists for daily cases, for cumulative columns and for demographic columns
dailyvars = ['casedate','new_cases','new_deaths']
totvars = ['location','total_cases','total_deaths']
demovars = ['population','population_density','median_age',
 'gdp_per_capita','hospital_beds_per_thousand','region']
print(covidcases[dailyvars + totvars + demovars].head(3).T)
   0      1      2
casedate           2019-12-31  2020-01-01  2020-01-02
new_cases               0      0      0
new_deaths              0      0      0
location          Afghanistan Afghanistan Afghanistan
total_cases              0      0      0
total_deaths             0      0      0
population         3.89283e+07 3.89283e+07 3.89283e+07
population_density        54.422    54.422    54.422
median_age             18.6     18.6     18.6
gdp_per_capita         1803.99   1803.99   1803.99
hospital_beds_per_thousand     0.5     0.5     0.5
region            South Asia  South Asia  South Asia

STEP 5: สร้าง DataFrame ของข้อมูล covid daily data

#create a daily data frames
coviddaily = covidcases[['location'] + dailyvars]
print(coviddaily.shape)
print(coviddaily.head())
(29529, 4)
   location  casedate new_cases new_deaths
0 Afghanistan 2019-12-31    0.0     0.0
1 Afghanistan 2020-01-01    0.0     0.0
2 Afghanistan 2020-01-02    0.0     0.0
3 Afghanistan 2020-01-03    0.0     0.0
4 Afghanistan 2020-01-04    0.0     0.0

STEP 6: เลือก 1 แถวต่อประเทศ ที่ไม่ซ้ำกัน

select one row per country

ใช้คำสั่ง sort_values เรียงลำดับข้อมูล

ใช้คำสั่ง drop_duplicates ลบแถวที่มีค่าข้อมูลซ้ำกัน

–> drop_duplicates ใช้ได้กับ column ธรรมดา ไม่ใช้กับ column index

ใช้คำสั่ง rename(columns={ ‘old_column_name’ : ‘new_column_name’ }) เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ใหม่

#select one row per country
#นับจำนวน location ที่ไม่ซ้ำกัน
print(covidcases.location.nunique()) 
#รวม columns
#เรียงลำดับค่า location (ตามตัวอักษร) และ casedate (ตามวันเดือนปี))
#เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ casedate เป็นชื่อ lastdate
coviddemo = covidcases[['casedate'] + totvars + demovars]. \
    sort_values(['location','casedate']). \
    rename(columns={'casedate':'lastdate'})
print(coviddemo.shape) #แสดง rows และ columns
print(coviddemo.head(3)) #แสดงรายการบนสุด 3 รายการ
print(coviddemo.head(3).T) #Transpose
209
(29529, 10)
   lastdate   location ... hospital_beds_per_thousand   region
0 2019-12-31 Afghanistan ...             0.5 South Asia
1 2020-01-01 Afghanistan ...             0.5 South Asia
2 2020-01-02 Afghanistan ...             0.5 South Asia

[3 rows x 10 columns]
                   0      1      2
lastdate           2019-12-31  2020-01-01  2020-01-02
location          Afghanistan Afghanistan Afghanistan
total_cases              0      0      0
total_deaths             0      0      0
population         3.89283e+07 3.89283e+07 3.89283e+07
population_density        54.422    54.422    54.422
median_age             18.6     18.6     18.6
gdp_per_capita         1803.99   1803.99   1803.99
hospital_beds_per_thousand     0.5     0.5     0.5
region            South Asia  South Asia  South Asia
#ลบแถวที่ชื่อประเทศซ้ำกัน location โดยเก็บเฉพาะแถวข้อมูลล่าสุด ด้วยคำสั่ง drop_duplicates , keep='last'
coviddemo = covidcases[['casedate'] + totvars + demovars]. \
    sort_values(['location','casedate']). \
    drop_duplicates(['location'], keep='last'). \
    rename(columns={'casedate':'lastdate'})
print(coviddemo.shape)
print(coviddemo.head(3))
print(coviddemo.head(3).T)
coviddemo.to_csv("/content/coviddemo")
(209, 10)
    lastdate   location ... hospital_beds_per_thousand     region
184 2020-07-12 Afghanistan ...            0.50   South Asia
310 2020-07-12   Albania ...            2.89 Eastern Europe
500 2020-07-12   Algeria ...            1.90  North Africa

[3 rows x 10 columns]
                  184       310      500
lastdate           2020-07-12   2020-07-12  2020-07-12
location          Afghanistan     Albania    Algeria
total_cases            34451      3371     18712
total_deaths            1010       89     1004
population         3.89283e+07   2.8778e+06  4.3851e+07
population_density        54.422     104.871    17.348
median_age             18.6       38     29.1
gdp_per_capita         1803.99     11803.4    13913.8
hospital_beds_per_thousand     0.5      2.89      1.9
region            South Asia Eastern Europe North Africa

STEP 7: แสดงค่าผลรวมของแต่ละประเทศ

sum values for each group

ใช้คำสั่ง .groupby() จัดกลุ่มตาม location as_index = False ไม่ใช่ index ถ้า True ใช่ index

agg({‘column_name’ : ‘calculate’) –> calculate = sum, mean, count, size, std, var, sem, describe, first, last, nth, min, max

covidtotals = covidcases.groupby(['location'], as_index=False).\
 agg({'new_cases':'sum','new_deaths':'sum','median_age':'last',
  'gdp_per_capita':'last','region':'last','casedate':'last',
  'population':'last'}).\
 rename(columns={'new_cases':'total_cases',
  'new_deaths':'total_deaths','casedate':'lastdate'})
print(covidtotals.shape)
print(covidtotals.head(3))
print(covidtotals.head(3).T)
(209, 8)
   location total_cases ...  lastdate population
0 Afghanistan   34451.0 ... 2020-07-12 38928341.0
1   Albania    3371.0 ... 2020-07-12  2877800.0
2   Algeria   18712.0 ... 2020-07-12 43851043.0

[3 rows x 8 columns]
             0        1       2
location    Afghanistan     Albania    Algeria
total_cases      34451      3371     18712
total_deaths      1010       89     1004
median_age       18.6       38     29.1
gdp_per_capita   1803.99     11803.4    13913.8
region      South Asia Eastern Europe North Africa
lastdate     2020-07-12   2020-07-12  2020-07-12
population   3.89283e+07   2.8778e+06  4.3851e+07

Workshop 8: ใช้ groupby จัดระเบียบข้อมูลตามกลุ่ม

–> Using groupby to organize data by groups

Input Datasets

Question 8: เราจะเลือกจัดระเบียบข้อมูลเฉพาะกลุ่มที่เราสนใจได้อย่างไร?

STEP 1: นำเข้า Datasets โดยทำการ Upload ไฟล์ coviddaily720.csv ขึ้น Google Colab (ไฟล์นี้จะถูกลบเมื่อเราหลุดจาก Session หรือปิด Browser) หรือ Python IDE เช่น PyCharm, VSCode, Juputer Notebook, etc.

STEP 2: นำเข้า pandas และ numpy libraries มาใช้งาน

STEP 3: ทำการอ่านไฟล์ .csv ด้วย pandas เก็บเป็น Dataframe

ใช้คำสั่ง .read_csv() pasrse_dates=[ “colunm_name” ] เป็น data type ชนิด datetime

#import pandas and numpy, and load the covid data
import pandas as pd
import numpy as np
coviddaily = pd.read_csv("/content/coviddaily720.csv", parse_dates=["casedate"])
print(coviddaily)
print()
print(coviddaily.info())
   iso_code  casedate ... hosp_beds      region
0     AFG 2019-12-31 ...    0.5    South Asia
1     AFG 2020-01-01 ...    0.5    South Asia
2     AFG 2020-01-02 ...    0.5    South Asia
3     AFG 2020-01-03 ...    0.5    South Asia
4     AFG 2020-01-04 ...    0.5    South Asia
...    ...    ... ...    ...       ...
29208   ZWE 2020-07-08 ...    1.7 Southern Africa
29209   ZWE 2020-07-09 ...    1.7 Southern Africa
29210   ZWE 2020-07-10 ...    1.7 Southern Africa
29211   ZWE 2020-07-11 ...    1.7 Southern Africa
29212   ZWE 2020-07-12 ...    1.7 Southern Africa

[29213 rows x 12 columns]

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 29213 entries, 0 to 29212
Data columns (total 12 columns):
 #  Column     Non-Null Count Dtype     
--- ------     -------------- -----     
 0  iso_code    29213 non-null object    
 1  casedate    29213 non-null datetime64[ns]
 2  location    29213 non-null object    
 3  continent    29213 non-null object    
 4  new_cases    29213 non-null float64    
 5  new_deaths   29213 non-null float64    
 6  population   29213 non-null float64    
 7  pop_density   27959 non-null float64    
 8  median_age   26343 non-null float64    
 9  gdp_per_capita 26029 non-null float64    
 10 hosp_beds    24015 non-null float64    
 11 region     29213 non-null object    
dtypes: datetime64[ns](1), float64(7), object(4)
memory usage: 2.7+ MB
None

STEP 4: สร้าง DataFrame แบบจัดตามกลุ่ม

ใช้คำสั่ง .groupby([ ‘column_name’ ]) จัดข้อมูลตามกลุ่ม

#create a pandas groupby data frame
countrytots = coviddaily.groupby(['location']) #จัดระเบียบตามกลุ่มข้อมูล ซ้ำกันจะรวมกัน
print(type(countrytots)) #ชนิด DataFrame แบบ GroupBy
<class 'pandas.core.groupby.generic.DataFrameGroupBy'>

STEP 5: สร้าง DataFrame ของข้อมูล first rows และ last rows ของแต่ละประเทศ

ใช้คำสั่ง .first().iloc[row_index, column_index] แถวบนลงล่าง [ตำแหน่งเลข index เริ่มต้น : สิ้นสุด+1]

ใช้คำสั่ง .last().iloc[row_index, column_index] แถวล่างขึ้นบน [ตำแหน่งเลข index เริ่มต้น : สิ้นสุด+1]

#create data frames for the first and last rows for each country
print(countrytots.first().iloc[0:5, 0:5]) #แถวบนลงล่าง 
print(countrytots.last().iloc[0:5, 0:5])  #แถวล่างขึ้นบน
print(type(countrytots.first()))
print(type(countrytots.last()))
iso_code  casedate continent new_cases new_deaths
location                            
Afghanistan   AFG 2019-12-31   Asia    0.0     0.0
Albania     ALB 2020-03-09  Europe    2.0     0.0
Algeria     DZA 2019-12-31  Africa    0.0     0.0
Andorra     AND 2020-03-03  Europe    1.0     0.0
Angola      AGO 2020-03-22  Africa    2.0     0.0
      iso_code  casedate continent new_cases new_deaths
location                            
Afghanistan   AFG 2020-07-12   Asia    85.0    16.0
Albania     ALB 2020-07-12  Europe    93.0     4.0
Algeria     DZA 2020-07-12  Africa   904.0    16.0
Andorra     AND 2020-07-12  Europe    0.0     0.0
Angola      AGO 2020-07-12  Africa    25.0     2.0
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>

STEP 6: เลือกแถวข้อมูลทั้งหมดของประเทศที่ต้องการ

get all of the rows for a country

ใช้คำสั่ง get_group( ‘value’ ).iloc[ row_index, column_index]

#get all of the rows for a country
print(countrytots.get_group('Zimbabwe').iloc[0:5, 0:5]) #เลือกค่าที่อยู่ในกลุ่มที่ทำการ groupby
print(countrytots.get_group('China').iloc[0:6,0:5]) 
print(countrytots.get_group('Thailand').iloc[73:79,0:5])
iso_code  casedate continent new_cases new_deaths
29099   ZWE 2020-03-21  Africa    1.0     0.0
29100   ZWE 2020-03-22  Africa    1.0     0.0
29101   ZWE 2020-03-23  Africa    0.0     0.0
29102   ZWE 2020-03-24  Africa    0.0     1.0
29103   ZWE 2020-03-25  Africa    0.0     0.0
   iso_code  casedate continent new_cases new_deaths
5678   CHN 2019-12-31   Asia    27.0     0.0
5679   CHN 2020-01-01   Asia    0.0     0.0
5680   CHN 2020-01-02   Asia    0.0     0.0
5681   CHN 2020-01-03   Asia    17.0     0.0
5682   CHN 2020-01-04   Asia    0.0     0.0
5683   CHN 2020-01-05   Asia    15.0     0.0
   iso_code  casedate continent new_cases new_deaths
26395   THA 2020-03-20   Asia    35.0     0.0
26396   THA 2020-03-21   Asia   154.0     0.0
26397   THA 2020-03-22   Asia   233.0     0.0
26398   THA 2020-03-23   Asia   122.0     0.0
26399   THA 2020-03-24   Asia   106.0     3.0
26400   THA 2020-03-25   Asia   107.0     0.0


STEP 7:
 สร้างคำสั่งวนซ้ำพร้อมกันหลายประเทศ

get all of the rows for a country

ใช้คำสั่ง for เขียนโปรแกรมวนซ้ำ

#loop through the groups 
for name, group in countrytots:
 if (name in ['China','Thailand','United States']): #เวลาแสดงผลจะเรียงตามตัวอักษร
  print(group.iloc[0:30, 0:5])
iso_code  casedate location continent new_cases
5678   CHN 2019-12-31  China   Asia    27.0
5679   CHN 2020-01-01  China   Asia    0.0
5680   CHN 2020-01-02  China   Asia    0.0
5681   CHN 2020-01-03  China   Asia    17.0
5682   CHN 2020-01-04  China   Asia    0.0
5683   CHN 2020-01-05  China   Asia    15.0
5684   CHN 2020-01-06  China   Asia    0.0
5685   CHN 2020-01-07  China   Asia    0.0
5686   CHN 2020-01-08  China   Asia    0.0
5687   CHN 2020-01-09  China   Asia    0.0
5688   CHN 2020-01-10  China   Asia    0.0
5689   CHN 2020-01-11  China   Asia    0.0
5690   CHN 2020-01-12  China   Asia    0.0
5691   CHN 2020-01-13  China   Asia    0.0
5692   CHN 2020-01-14  China   Asia    0.0
5693   CHN 2020-01-15  China   Asia    0.0
5694   CHN 2020-01-16  China   Asia    0.0
5695   CHN 2020-01-17  China   Asia    4.0
5696   CHN 2020-01-18  China   Asia    17.0
5697   CHN 2020-01-19  China   Asia   136.0
5698   CHN 2020-01-20  China   Asia    19.0
5699   CHN 2020-01-21  China   Asia   151.0
5700   CHN 2020-01-22  China   Asia   140.0
5701   CHN 2020-01-23  China   Asia    97.0
5702   CHN 2020-01-24  China   Asia   259.0
5703   CHN 2020-01-25  China   Asia   441.0
5704   CHN 2020-01-26  China   Asia   665.0
5705   CHN 2020-01-27  China   Asia   787.0
5706   CHN 2020-01-28  China   Asia   1753.0
5707   CHN 2020-01-29  China   Asia   1466.0
   iso_code  casedate location continent new_cases
26322   THA 2019-12-31 Thailand   Asia    0.0
26323   THA 2020-01-01 Thailand   Asia    0.0
26324   THA 2020-01-02 Thailand   Asia    0.0
26325   THA 2020-01-03 Thailand   Asia    0.0
26326   THA 2020-01-04 Thailand   Asia    0.0
26327   THA 2020-01-05 Thailand   Asia    0.0
26328   THA 2020-01-06 Thailand   Asia    0.0
26329   THA 2020-01-07 Thailand   Asia    0.0
26330   THA 2020-01-08 Thailand   Asia    0.0
26331   THA 2020-01-09 Thailand   Asia    0.0
26332   THA 2020-01-10 Thailand   Asia    0.0
26333   THA 2020-01-11 Thailand   Asia    0.0
26334   THA 2020-01-12 Thailand   Asia    0.0
26335   THA 2020-01-13 Thailand   Asia    1.0
26336   THA 2020-01-14 Thailand   Asia    0.0
26337   THA 2020-01-15 Thailand   Asia    0.0
26338   THA 2020-01-16 Thailand   Asia    0.0
26339   THA 2020-01-17 Thailand   Asia    1.0
26340   THA 2020-01-18 Thailand   Asia    0.0
26341   THA 2020-01-19 Thailand   Asia    0.0
26342   THA 2020-01-20 Thailand   Asia    0.0
26343   THA 2020-01-21 Thailand   Asia    0.0
26344   THA 2020-01-22 Thailand   Asia    2.0
26345   THA 2020-01-23 Thailand   Asia    0.0
26346   THA 2020-01-24 Thailand   Asia    0.0
26347   THA 2020-01-25 Thailand   Asia    1.0
26348   THA 2020-01-26 Thailand   Asia    0.0
26349   THA 2020-01-27 Thailand   Asia    3.0
26350   THA 2020-01-28 Thailand   Asia    6.0
26351   THA 2020-01-29 Thailand   Asia    0.0
   iso_code  casedate    location   continent new_cases
27837   USA 2019-12-31 United States North America    0.0
27838   USA 2020-01-01 United States North America    0.0
27839   USA 2020-01-02 United States North America    0.0
27840   USA 2020-01-03 United States North America    0.0
27841   USA 2020-01-04 United States North America    0.0
27842   USA 2020-01-05 United States North America    0.0
27843   USA 2020-01-06 United States North America    0.0
27844   USA 2020-01-07 United States North America    0.0
27845   USA 2020-01-08 United States North America    0.0
27846   USA 2020-01-09 United States North America    0.0
27847   USA 2020-01-10 United States North America    0.0
27848   USA 2020-01-11 United States North America    0.0
27849   USA 2020-01-12 United States North America    0.0
27850   USA 2020-01-13 United States North America    0.0
27851   USA 2020-01-14 United States North America    0.0
27852   USA 2020-01-15 United States North America    0.0
27853   USA 2020-01-16 United States North America    0.0
27854   USA 2020-01-17 United States North America    0.0
27855   USA 2020-01-18 United States North America    0.0
27856   USA 2020-01-19 United States North America    0.0
27857   USA 2020-01-20 United States North America    0.0
27858   USA 2020-01-21 United States North America    1.0
27859   USA 2020-01-22 United States North America    0.0
27860   USA 2020-01-23 United States North America    0.0
27861   USA 2020-01-24 United States North America    0.0
27862   USA 2020-01-25 United States North America    1.0
27863   USA 2020-01-26 United States North America    0.0
27864   USA 2020-01-27 United States North America    3.0
27865   USA 2020-01-28 United States North America    0.0
27866   USA 2020-01-29 United States North America    0.0

STEP 8: แสดงค่าผลรวมจำนวนแถวที่เก็บข้อมูลของแต่ละประเทศ

sum values for each group

ใช้คำสั่ง .size() แสดงจำนวนแถวทั้งหมด

#show the number of rows for each country
print(countrytots.size())
location
Afghanistan    185
Albania      126
Algeria      190
Andorra      121
Angola      113
         ... 
Vietnam      191
Western Sahara   78
Yemen       94
Zambia      116
Zimbabwe     114
Length: 209, dtype: int64

STEP 9: แสดงค่าสถิติของแต่ละประเทศ

ใช้คำสั่ง .describe() หาค่า summary statistics

ใช้คำสั่ง .sum() หาผลรวม

#show summary statistics by country
print(countrytots.new_cases.describe().head())
print()
print(countrytots.new_cases.sum().head())
count    mean     std min 25%  50%   75%   max
location                                 
Afghanistan 185.0 186.221622 257.305202 0.0 0.0 37.0 302.00 1063.0
Albania   126.0  26.753968  24.651389 0.0 9.0 17.0  35.50  93.0
Algeria   190.0  98.484211 123.980103 0.0 0.0 88.0 149.75  904.0
Andorra   121.0  7.066116  12.716614 0.0 0.0  1.0  9.00  79.0
Angola    113.0  4.274336  8.509709 0.0 0.0  1.0  5.00  62.0

location
Afghanistan  34451.0
Albania     3371.0
Algeria    18712.0
Andorra     855.0
Angola      483.0
Name: new_cases, dtype: float64

Workshop 9: ใช้ Aggregation Functions ร่วมกับ groupby จัดระเบียบข้อมูลตามกลุ่ม

–> Using more complicated aggregation functions with groupby

Input Datasets

 • nls97b.csv – the National Longitudinal Survey (NLS) 1997-2018.

Question 9: เราสามารถรวมกลุ่มของข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มคำนวณค่าที่ต้องการได้ด้วยวิธีการใด?

STEP 1: นำเข้า Datasets โดยทำการ Upload ไฟล์ nls97b.csv ขึ้น Google Colab (ไฟล์นี้จะถูกลบเมื่อเราหลุดจาก Session หรือปิด Browser) หรือ Python IDE เช่น PyCharm, VSCode, Juputer Notebook, etc.

STEP 2: นำเข้า pandas library มาใช้งาน

STEP 3: ทำการอ่านไฟล์ .csv ด้วย pandas เก็บเป็น Dataframe

ใช้คำสั่ง .read_csv()

STEP 4: ตั้งค่าและแสดง index และ size ของ nls97b data

ใช้คำสั่ง set_index()

#import pandas, load the nls97 feather file
import pandas as pd
nls97b = pd.read_csv("/content/nls97b.csv")
print(nls97b)
nls97b.set_index("personid", inplace=True)
print(nls97b)
personid gender ...   colenrfeb17   colenroct17
0    100061 Female ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
1    100139  Male ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
2    100284  Male ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
3    100292  Male ...       NaN       NaN
4    100583  Male ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
...    ...   ... ...       ...       ...
8979  999291 Female ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
8980  999406  Male ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
8981  999543 Female ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
8982  999698 Female ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
8983  999963 Female ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled

[8984 rows x 89 columns]
     gender birthmonth ...   colenrfeb17   colenroct17
personid           ...                 
100061  Female      5 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
100139   Male      9 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
100284   Male     11 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
100292   Male      4 ...       NaN       NaN
100583   Male      1 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
...     ...     ... ...       ...       ...
999291  Female      4 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
999406   Male      7 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
999543  Female      8 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
999698  Female      5 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
999963  Female      9 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled

[8984 rows x 88 columns]

STEP 5: แสดงจำนวน data types และ non-null value

ใช้คำสั่ง info()

ใช้คำสั่ง .iloc[ index_row, index_column ]

#review the structure of the nls97 data
print(nls97b.info())  #all columns
print()
print(nls97b.iloc[:,0:7].info())  #.iloc[index_row, index_column]
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 8984 entries, 100061 to 999963
Data columns (total 88 columns):
 #  Column         Non-Null Count Dtype 
--- ------         -------------- ----- 
 0  gender         8984 non-null  object 
 1  birthmonth       8984 non-null  int64 
 2  birthyear       8984 non-null  int64 
 3  highestgradecompleted 6663 non-null  float64
 4  maritalstatus     6672 non-null  object 
 5  childathome      4791 non-null  float64
 6  childnotathome     4791 non-null  float64
 7  wageincome       5091 non-null  float64
 8  weeklyhrscomputer   6710 non-null  object 
 9  weeklyhrstv      6711 non-null  object 
 10 nightlyhrssleep    6706 non-null  float64
 11 satverbal       1406 non-null  float64
 12 satmath        1407 non-null  float64
 13 gpaoverall       6004 non-null  float64
 14 gpaenglish       5798 non-null  float64
 15 gpamath        5766 non-null  float64
 16 gpascience       5684 non-null  float64
 17 highestdegree     8953 non-null  object 
 18 govprovidejobs     1833 non-null  object 
 19 govpricecontrols    1859 non-null  object 
 20 govhealthcare     1874 non-null  object 
 21 govelderliving     1872 non-null  object 
 22 govindhelp       1815 non-null  object 
 23 govunemp        1811 non-null  object 
 24 govincomediff     1775 non-null  object 
 25 govcollegefinance   1875 non-null  object 
 26 govdecenthousing    1847 non-null  object 
 27 govprotectenvironment 1860 non-null  object 
 28 weeksworked00     8603 non-null  float64
 29 weeksworked01     8564 non-null  float64
 30 weeksworked02     8556 non-null  float64
 31 weeksworked03     8490 non-null  float64
 32 weeksworked04     8458 non-null  float64
 33 weeksworked05     8403 non-null  float64
 34 weeksworked06     8340 non-null  float64
 35 weeksworked07     8272 non-null  float64
 36 weeksworked08     8186 non-null  float64
 37 weeksworked09     8146 non-null  float64
 38 weeksworked10     8054 non-null  float64
 39 weeksworked11     7968 non-null  float64
 40 weeksworked12     7747 non-null  float64
 41 weeksworked13     7680 non-null  float64
 42 weeksworked14     7612 non-null  float64
 43 weeksworked15     7389 non-null  float64
 44 weeksworked16     7068 non-null  float64
 45 weeksworked17     6670 non-null  float64
 46 colenrfeb97      1250 non-null  object 
 47 colenroct97      8501 non-null  object 
 48 colenrfeb98      8501 non-null  object 
 49 colenroct98      8888 non-null  object 
 50 colenrfeb99      8865 non-null  object 
 51 colenroct99      8851 non-null  object 
 52 colenrfeb00      8820 non-null  object 
 53 colenroct00      8805 non-null  object 
 54 colenrfeb01      8786 non-null  object 
 55 colenroct01      8758 non-null  object 
 56 colenrfeb02      8732 non-null  object 
 57 colenroct02      8698 non-null  object 
 58 colenrfeb03      8658 non-null  object 
 59 colenroct03      8622 non-null  object 
 60 colenrfeb04      8578 non-null  object 
 61 colenroct04      8546 non-null  object 
 62 colenrfeb05      8508 non-null  object 
 63 colenroct05      8471 non-null  object 
 64 colenrfeb06      8426 non-null  object 
 65 colenroct06      8407 non-null  object 
 66 colenrfeb07      8352 non-null  object 
 67 colenroct07      8331 non-null  object 
 68 colenrfeb08      8289 non-null  object 
 69 colenroct08      8280 non-null  object 
 70 colenrfeb09      8236 non-null  object 
 71 colenroct09      8193 non-null  object 
 72 colenrfeb10      8116 non-null  object 
 73 colenroct10      8091 non-null  object 
 74 colenrfeb11      8037 non-null  object 
 75 colenroct11      7972 non-null  object 
 76 colenrfeb12      7794 non-null  object 
 77 colenroct12      7754 non-null  object 
 78 colenrfeb13      7754 non-null  object 
 79 colenroct13      7754 non-null  object 
 80 colenrfeb14      7624 non-null  object 
 81 colenroct14      7469 non-null  object 
 82 colenrfeb15      7469 non-null  object 
 83 colenroct15      7469 non-null  object 
 84 colenrfeb16      7036 non-null  object 
 85 colenroct16      6733 non-null  object 
 86 colenrfeb17      6733 non-null  object 
 87 colenroct17      6734 non-null  object 
dtypes: float64(29), int64(2), object(57)
memory usage: 6.1+ MB
None

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 8984 entries, 100061 to 999963
Data columns (total 7 columns):
 #  Column         Non-Null Count Dtype 
--- ------         -------------- ----- 
 0  gender         8984 non-null  object 
 1  birthmonth       8984 non-null  int64 
 2  birthyear       8984 non-null  int64 
 3  highestgradecompleted 6663 non-null  float64
 4  maritalstatus     6672 non-null  object 
 5  childathome      4791 non-null  float64
 6  childnotathome     4791 non-null  float64
dtypes: float64(3), int64(2), object(2)
memory usage: 561.5+ KB
None

STEP 6: แสดงค่าข้อมูลของ columns เพิ่มเติม

ใช้คำสั่ง for เขียนโปรแกรมวนซ้ำ

#look again at some of the data
catvars = ['gender','maritalstatus','highestdegree']
for col in catvars:
 print(col, nls97b[col].value_counts().sort_index(), sep="\n\n", end="\n\n\n") #sep ทำหลัง , end ทำจบ
gender

Female  4385
Male   4599
Name: gender, dtype: int64


maritalstatus

Divorced     663
Married     3066
Never-married  2766
Separated     154
Widowed      23
Name: maritalstatus, dtype: int64


highestdegree

0. None       953
1. GED       1146
2. High School   3667
3. Associates    737
4. Bachelors    1673
5. Masters     603
6. PhD        54
7. Professional   120
Name: highestdegree, dtype: int64

STEP 7: แสดงค่าทางสถิติเชิงพรรณนา Descriptive Statistics

ใช้คำสั่ง .describe() แสดงค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ count mean std min 25% 50% 75% และ max

#review some descriptive statistics
contvars = ['satmath','satverbal','weeksworked06','gpaoverall',
 'childathome']

print(nls97b[contvars].describe())
satmath  satverbal weeksworked06  gpaoverall childathome
count 1407.000000 1406.000000  8340.000000 6004.000000 4791.000000
mean  500.590618  499.724040   38.429976   2.818408   1.859320
std   114.953309  112.166256   18.921281   0.616357   1.259053
min    7.000000  14.000000    0.000000   0.100000   0.000000
25%   430.000000  430.000000   27.000000   2.430000   1.000000
50%   500.000000  500.000000   51.000000   2.860000   2.000000
75%   580.000000  570.000000   52.000000   3.260000   3.000000
max   800.000000  800.000000   52.000000   4.170000   9.000000

STEP 8: หาค่า Mean ของคะแนน Math แบ่งตามกลุ่ม gender

ใช้คำสั่ง .groupby( ‘column ที่ต้องการจัดกลุ่ม’ )[ ‘column ที่ต้องการคำนวณ’ ].

ใช้คำสั่ง .mean หาค่าเฉลี่ย

#look at sat math scores by gender
print(nls97b.groupby('gender')['satmath'].mean()) #ลองเปลี่ยนเป็น sum, std, min, max
gender
Female  486.647757
Male   516.875193
Name: satmath, dtype: float64

STEP 9: ใส่ข้อมูลกลุ่ม column เพิ่มเติม เพื่อแบ่งเป็น group ย่อย

#look at sat math scores by gender and highest degree earned
print(nls97b.groupby(['gender','highestdegree'])['satmath'].mean())
gender highestdegree 
Female 0. None      332.600000
    1. GED       405.000000
    2. High School   430.769231
    3. Associates   458.032787
    4. Bachelors    501.945513
    5. Masters     508.271523
    6. PhD       575.454545
    7. Professional  599.411765
Male  0. None      540.000000
    1. GED       320.000000
    2. High School   467.740586
    3. Associates   481.111111
    4. Bachelors    542.163793
    5. Masters     574.444444
    6. PhD       621.428571
    7. Professional  587.727273
Name: satmath, dtype: float64

STEP 10: ใส่ข้อมูลค่า columns ที่ต้องการค่า math เพิ่มเติม

#look at sat math and verbal scores by gender and highest degree earned
print(nls97b.groupby(['gender','highestdegree'])[['satmath','satverbal']].mean())
 satmath  satverbal
gender highestdegree             
Female 0. None     332.600000 408.800000
    1. GED      405.000000 390.000000
    2. High School  430.769231 444.314917
    3. Associates  458.032787 466.229508
    4. Bachelors   501.945513 506.294872
    5. Masters    508.271523 533.927152
    6. PhD      575.454545 558.181818
    7. Professional 599.411765 587.058824
Male  0. None     540.000000 483.333333
    1. GED      320.000000 360.000000
    2. High School  467.740586 457.196653
    3. Associates  481.111111 462.444444
    4. Bachelors   542.163793 527.844828
    5. Masters    574.444444 545.222222
    6. PhD      621.428571 622.857143
    7. Professional 587.727273 591.818182

STEP 11: เพิ่มให้มีการคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ

ใช้คำสั่ง .agg( [ ‘count’, ‘mean’, ‘sum’, ‘max’, ‘min’, ‘std’ ] ) แสดงผลการคำนวณต่าง ๆ

#add max and standard deviations
print(nls97b.groupby(['gender','highestdegree'])['gpaoverall'].agg(['count','mean','max','std']))
count   mean  max    std
gender highestdegree                  
Female 0. None      148 2.456419 4.00 0.669446
    1. GED       227 2.310132 3.91 0.658090
    2. High School  1212 2.774860 4.17 0.530336
    3. Associates   290 2.943483 4.00 0.495803
    4. Bachelors    734 3.238529 4.07 0.466571
    5. Masters     312 3.296186 4.08 0.432133
    6. PhD       22 3.460000 4.00 0.451885
    7. Professional   53 3.537736 4.11 0.413548
Male  0. None      193 2.218342 4.00 0.643481
    1. GED       345 2.242145 4.00 0.631721
    2. High School  1436 2.632806 4.00 0.497803
    3. Associates   236 2.727542 3.83 0.488499
    4. Bachelors    560 3.110446 4.10 0.486659
    5. Masters     170 3.304529 4.04 0.447173
    6. PhD       20 3.389000 3.99 0.551895
    7. Professional   38 3.442105 4.00 0.339301

STEP 12: รวมค่าของ colunms ที่ต้องการคำนวณ

ใช้คำสั่ง .groupby([‘column_name’]).agg()

#use a dictionary for more complicated aggregations
aggdict = {'weeksworked06':['count', 'mean', 'max','std'], 'childathome':['count', 'mean', 'max', 'std']}
print(nls97b.groupby(['highestdegree']).agg(aggdict))
print(nls97b.groupby(['maritalstatus']).agg(aggdict))
 weeksworked06          ... childathome        
            count    mean  max ...    mean max    std
highestdegree                  ...              
0. None          703 29.664296 52.0 ...  1.840547 8.0 1.643333
1. GED          1104 33.193841 52.0 ...  1.701299 9.0 1.457078
2. High School      3368 39.362233 52.0 ...  1.863845 7.0 1.263427
3. Associates       722 40.704986 52.0 ...  1.967290 6.0 1.126165
4. Bachelors       1642 42.231425 52.0 ...  1.896010 8.0 1.029267
5. Masters        601 42.198003 52.0 ...  1.918919 5.0 0.862210
6. PhD           53 38.169811 52.0 ...  2.062500 6.0 1.105339
7. Professional      117 27.102564 52.0 ...  1.807018 4.0 0.833208

[8 rows x 8 columns]
       weeksworked06          ... childathome        
           count    mean  max ...    mean max    std
maritalstatus                 ...              
Divorced        660 37.546970 52.0 ...  1.496183 5.0 1.214155
Married        3033 40.321464 52.0 ...  2.132267 8.0 1.135297
Never-married     2734 37.219093 52.0 ...  1.561252 9.0 1.340663
Separated        153 33.816993 52.0 ...  1.540146 8.0 1.409081
Widowed         23 37.130435 52.0 ...  1.777778 5.0 1.437136

[5 rows x 8 columns]

Workshop 10: ใช้ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเองและนำไปใช้กับ groupby เพื่อจัดระเบียบข้อมูลตามกลุ่ม

–> Using user-defined functions and apply with groupby

Input Datasets

 • nls97b.csv – the National Longitudinal Survey (NLS) 1997-2018.

Question 10: เราสามารถสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใช้งานเองได้อย่างไร?

STEP 1: นำเข้า Datasets โดยทำการ Upload ไฟล์ nls97b.csv ขึ้น Google Colab (ไฟล์นี้จะถูกลบเมื่อเราหลุดจาก Session หรือปิด Browser) หรือ Python IDE เช่น PyCharm, VSCode, Juputer Notebook, etc.

STEP 2: นำเข้า pandas และ numpy libraries มาใช้งาน

STEP 3: ทำการอ่านไฟล์ .csv ด้วย pandas เก็บเป็น Dataframe

ใช้คำสั่ง .read_csv()

STEP 4: ตั้งค่าและแสดง index และ size ของ nls97b data

ใช้คำสั่ง set_index()

#import pandas and numpy, and load the nls data
import pandas as pd
import numpy as np
nls97b = pd.read_csv("/content/nls97b.csv")
print(nls97b)
nls97b.set_index("personid", inplace=True)
print(nls97b)
personid gender ...   colenrfeb17   colenroct17
0    100061 Female ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
1    100139  Male ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
2    100284  Male ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
3    100292  Male ...       NaN       NaN
4    100583  Male ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
...    ...   ... ...       ...       ...
8979  999291 Female ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
8980  999406  Male ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
8981  999543 Female ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
8982  999698 Female ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
8983  999963 Female ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled

[8984 rows x 89 columns]
     gender birthmonth ...   colenrfeb17   colenroct17
personid           ...                 
100061  Female      5 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
100139   Male      9 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
100284   Male     11 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
100292   Male      4 ...       NaN       NaN
100583   Male      1 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
...     ...     ... ...       ...       ...
999291  Female      4 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
999406   Male      7 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
999543  Female      8 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
999698  Female      5 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled
999963  Female      9 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled

[8984 rows x 88 columns]

STEP 5: สร้างฟังก์ชันสำหรับคำนวณพิสัยระหว่างควอไทล์ quantile 75% – 25%

create a function for calculating interquartile range

ใช้คำสั่ง def ชื่อฟังก์ชัน(paremeter): คำสั่งที่ต้องการให้ทำ

#create a function for calculating interquartile range
def iqr(x):
 return x.quantile(0.75) - x.quantile(0.25)

STEP 6: เรียกใช้ฟังก์ชัน iqr ที่สร้างขึ้น

call iqr function

#run the interquartile range function
aggdict = {'weeksworked06':['count', 'mean', iqr], 'childathome':['count', 'mean', iqr]}
print(nls97b.groupby(['highestdegree']).agg(aggdict)) #.agg() สำหรับเล่นกับค่าคำนวณ
weeksworked06         childathome        
            count    mean  iqr    count   mean iqr
highestdegree                              
0. None          703 29.664296 47.0     439 1.840547 3.0
1. GED          1104 33.193841 39.0     693 1.701299 3.0
2. High School      3368 39.362233 21.0    1961 1.863845 2.0
3. Associates       722 40.704986 18.0     428 1.967290 2.0
4. Bachelors       1642 42.231425 14.0     827 1.896010 1.0
5. Masters        601 42.198003 13.0     333 1.918919 1.0
6. PhD           53 38.169811 23.0     32 2.062500 2.0
7. Professional      117 27.102564 45.0     57 1.807018 1.0

STEP 7: สร้างฟังก์ชันคำนวณ Summary Statistics แปลงไปเป็น Series

Define a function to return selected summary statistics as a series

ใช้คำสั่ง def ชื่อฟังก์ชัน(parameter): คำสั่งที่ต้องการทำ

#define a function to return the summary statistics as a series
def gettots(x):
 out = {}
 out['qr1'] = x.quantile(0.25)
 out['med'] = x.median()
 out['qr3'] = x.quantile(0.75)
 out['count'] = x.count()
 return pd.Series(out)

STEP 8: เรียกใช้งานฟังก์ชัน gettots()

Use apply to run the function

This will create a series with a multi-index based on highestdegree values and the desired summary statistics:

#use apply to run the function
print(nls97b.groupby(['highestdegree'])['weeksworked06'].apply(gettots)) 
#groupby([group_column])['value_column']
#ได้ type เป็น Series
print(type(nls97b.groupby(['highestdegree'])['weeksworked06'].apply(gettots)))
highestdegree     
0. None     qr1     5.0
         med    34.0
         qr3    52.0
         count   703.0
1. GED      qr1    13.0
         med    42.0
         qr3    52.0
         count  1104.0
2. High School  qr1    31.0
         med    52.0
         qr3    52.0
         count  3368.0
3. Associates  qr1    34.0
         med    52.0
         qr3    52.0
         count   722.0
4. Bachelors   qr1    38.0
         med    52.0
         qr3    52.0
         count  1642.0
5. Masters    qr1    39.0
         med    52.0
         qr3    52.0
         count   601.0
6. PhD      qr1    29.0
         med    50.0
         qr3    52.0
         count   53.0
7. Professional qr1     4.0
         med    29.0
         qr3    49.0
         count   117.0
Name: weeksworked06, dtype: float64
<class 'pandas.core.series.Series'>

STEP 9: ทำการ reset_index เพื่อใช้ index ค่าเริ่มต้นแทนที่ groupby DataFrame ที่เพิ่งสร้างขึ้นมา

ใช้คำสั่ง reset_index()

#chain reset_index to set the default index
print(nls97b.groupby(['highestdegree'])['weeksworked06'].apply(gettots).reset_index()) #ย้อน index กลับไป
print(type(nls97b.groupby(['highestdegree'])['weeksworked06'].apply(gettots)))
 highestdegree level_1 weeksworked06
0      0. None   qr1      5.0
1      0. None   med      34.0
2      0. None   qr3      52.0
3      0. None  count     703.0
4      1. GED   qr1      13.0
5      1. GED   med      42.0
6      1. GED   qr3      52.0
7      1. GED  count     1104.0
8  2. High School   qr1      31.0
9  2. High School   med      52.0
10  2. High School   qr3      52.0
11  2. High School  count     3368.0
12  3. Associates   qr1      34.0
13  3. Associates   med      52.0
14  3. Associates   qr3      52.0
15  3. Associates  count     722.0
16   4. Bachelors   qr1      38.0
17   4. Bachelors   med      52.0
18   4. Bachelors   qr3      52.0
19   4. Bachelors  count     1642.0
20    5. Masters   qr1      39.0
21    5. Masters   med      52.0
22    5. Masters   qr3      52.0
23    5. Masters  count     601.0
24      6. PhD   qr1      29.0
25      6. PhD   med      50.0
26      6. PhD   qr3      52.0
27      6. PhD  count      53.0
28 7. Professional   qr1      4.0
29 7. Professional   med      29.0
30 7. Professional   qr3      49.0
31 7. Professional  count     117.0
<class 'pandas.core.series.Series'>

STEP 10: สร้าง column ย่อยใหม่

ใช้คำสั่ง .unstack() สำหรับแตกออกมาเป็น column ย่อยใหม่ แปลงแนวตั้งเป็นแนวนอนของ qr1, med, qr3, count

ทำให้ index ถูกสร้าง

#allow the index to be created
nlssums = nls97b.groupby(['highestdegree'])['weeksworked06'].apply(gettots).unstack()
print(nlssums)
print()
print(nlssums.info())
qr1  med  qr3  count
highestdegree              
0. None      5.0 34.0 52.0  703.0
1. GED      13.0 42.0 52.0 1104.0
2. High School  31.0 52.0 52.0 3368.0
3. Associates  34.0 52.0 52.0  722.0
4. Bachelors   38.0 52.0 52.0 1642.0
5. Masters    39.0 52.0 52.0  601.0
6. PhD      29.0 50.0 52.0  53.0
7. Professional  4.0 29.0 49.0  117.0

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 8 entries, 0. None to 7. Professional
Data columns (total 4 columns):
 #  Column Non-Null Count Dtype 
--- ------ -------------- ----- 
 0  qr1   8 non-null   float64
 1  med   8 non-null   float64
 2  qr3   8 non-null   float64
 3  count  8 non-null   float64
dtypes: float64(4)
memory usage: 320.0+ bytes
None

STEP 11: รัน groupby โดยไม่สร้าง index เทียบกับที่สร้าง index

#run the groupby without creating an index and create a data frame
print(nls97b.groupby(['highestdegree'], as_index=False)['weeksworked06'].apply(gettots))
print()
#run allow the index to be created
print(nls97b.groupby(['highestdegree'])['weeksworked06'].apply(gettots).unstack())
highestdegree  qr1  med  qr3  count
0     0. None  5.0 34.0 52.0  703.0
1      1. GED 13.0 42.0 52.0 1104.0
2  2. High School 31.0 52.0 52.0 3368.0
3  3. Associates 34.0 52.0 52.0  722.0
4   4. Bachelors 38.0 52.0 52.0 1642.0
5    5. Masters 39.0 52.0 52.0  601.0
6      6. PhD 29.0 50.0 52.0  53.0
7 7. Professional  4.0 29.0 49.0  117.0

         qr1  med  qr3  count
highestdegree              
0. None      5.0 34.0 52.0  703.0
1. GED      13.0 42.0 52.0 1104.0
2. High School  31.0 52.0 52.0 3368.0
3. Associates  34.0 52.0 52.0  722.0
4. Bachelors   38.0 52.0 52.0 1642.0
5. Masters    39.0 52.0 52.0  601.0
6. PhD      29.0 50.0 52.0  53.0
7. Professional  4.0 29.0 49.0  117.0

Practice 3: สร้างฟังก์ชันและคลาสที่กำหนดโดยผู้ใช้เพื่อทำความสะอาดข้อมูลแบบอัตโนมัติ

User-Defined Functions and Classes to Automate Data Cleaning

Workshop 11: สร้างฟังก์ชันสำหรับตรวจดูคุณภาพข้อมูล

–> Functions for getting a first look at our data

Input Datasets

 • nls97f.csv – The survey started with a cohort of individuals in 1997 who were born between 1980 and 1985, with annual follow-ups each year through 2017. the National Longitudinal Survey (NLS) 1997-2017.

Question 11: สร้างฟังก์ชัน getfirstlook และ displaydict เพื่อตรวจดูข้อมูลต้องเขียนอย่างไรบ้าง?

STEP 1: นำเข้า Datasets โดยทำการ Upload ไฟล์ nls97f.csv ขึ้น Google Colab (ไฟล์นี้จะถูกลบเมื่อเราหลุดจาก Session หรือปิด Browser) หรือ Python IDE เช่น PyCharm, VSCode, Juputer Notebook, etc.

STEP 2: ทำการนำเข้า pandas library

STEP 3: ทำการอ่านไฟล์ .csv ด้วย pandas เก็บเป็น Dataframe

ใช้คำสั่ง .read_csv()

STEP 4: ตั้งค่าและแสดง index และ size ของ nls97f data

ใช้คำสั่ง set_index()

import pandas as pd
nls97 = pd.read_csv("/content/nls97f.csv")
print(nls97)
nls97.set_index('personid', inplace=True)
print(nls97)
personid gender birthmonth ...   colenrfeb17   colenroct17 originalid
0    100061 Female      5 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled    8245
1    100139  Male      9 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled    3962
2    100284  Male     11 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled    3571
3    100292  Male      4 ...       NaN       NaN    2979
4    100583  Male      1 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled    8511
...    ...   ...     ... ...       ...       ...    ...
8979  999291 Female      4 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled    7217
8980  999406  Male      7 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled     2
8981  999543 Female      8 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled    5113
8982  999698 Female      5 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled    7815
8983  999963 Female      9 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled    166

[8984 rows x 90 columns]
     gender birthmonth ...   colenroct17 originalid
personid           ...               
100061  Female      5 ... 1. Not enrolled    8245
100139   Male      9 ... 1. Not enrolled    3962
100284   Male     11 ... 1. Not enrolled    3571
100292   Male      4 ...       NaN    2979
100583   Male      1 ... 1. Not enrolled    8511
...     ...     ... ...       ...     ...
999291  Female      4 ... 1. Not enrolled    7217
999406   Male      7 ... 1. Not enrolled      2
999543  Female      8 ... 1. Not enrolled    5113
999698  Female      5 ... 1. Not enrolled    7815
999963  Female      9 ... 1. Not enrolled     166

[8984 rows x 89 columns]

STEP 5: สร้างฟังก์ชัน getfiestlook เพื่อดูค่าต่าง ๆ โดยเขียนโปรแกรมรวมเซ็นการเรียกใช้งานคำสั่ง

.head(), .dtype(), .shape, .index

ใช้คำสั่ง def ชื่อฟังก์ชัน(parameter): คำสั่งที่ต้องการให้ทำ

STEP 6: สร้างฟังก์ชัน displaydict

ใช้คำสั่ง def ชื่อฟังก์ชัน(parameter): คำสั่งที่ต้องการให้ทำ

#create getfirstlook and displaydict functions
def getfirstlook(df, nrows=5, uniqueids=None): #df คือ ข้อมูล nls97 ที่ส่งเข้ามา, uniqueids=None จะไม่เข้าเงื่อนไข if
  out = {}
  out['head'] = df.head(nrows)
  out['dtypes'] = df.dtypes
  out['nrows'] = df.shape[0] #0 คือ row
  out['ncols'] = df.shape[1] #1 คือ column
  out['index'] = df.index
  if (uniqueids is not None):
    out['uniqueids'] = df[uniqueids].nunique()
  return out

def displaydict(dicttodisplay):
  #แสดงผลข้อมูล string
  print(*(': '.join(map(str, x)) \
    for x in dicttodisplay.items()), sep='\n\n')

STEP 7: เรียกใช้งานฟังก์ชัน getfirstlook() และ displaydict()

#take a first look at the NLS data
dfinfo = getfirstlook(nls97)
displaydict(dfinfo)
head:      gender birthmonth ...   colenroct17 originalid
personid           ...               
100061  Female      5 ... 1. Not enrolled    8245
100139   Male      9 ... 1. Not enrolled    3962
100284   Male     11 ... 1. Not enrolled    3571
100292   Male      4 ...       NaN    2979
100583   Male      1 ... 1. Not enrolled    8511

[5 rows x 89 columns]

dtypes: gender          object
birthmonth         int64
birthyear         int64
highestgradecompleted  float64
maritalstatus       object
             ...  
colenrfeb16        object
colenroct16        object
colenrfeb17        object
colenroct17        object
originalid         int64
Length: 89, dtype: object

nrows: 8984

ncols: 89

index: Int64Index([100061, 100139, 100284, 100292, 100583, 100833, 100931, 101089,
      101122, 101132,
      ...
      998997, 999031, 999053, 999087, 999103, 999291, 999406, 999543,
      999698, 999963],
      dtype='int64', name='personid', length=8984)

STEP 8: ส่งค่า valeus ไปยัง parameter nrows และ uniqueid

#pass values to the nrows and uniqueid parameters
dfinfo = getfirstlook(nls97,2,'originalid') #แสดงจำนวน uniqueids เข้าเงื่อนไข if นับจำนวน uniqueids
displaydict(dfinfo)
head:      gender birthmonth ...   colenroct17 originalid
personid           ...               
100061  Female      5 ... 1. Not enrolled    8245
100139   Male      9 ... 1. Not enrolled    3962

[2 rows x 89 columns]

dtypes: gender          object
birthmonth         int64
birthyear         int64
highestgradecompleted  float64
maritalstatus       object
             ...  
colenrfeb16        object
colenroct16        object
colenrfeb17        object
colenroct17        object
originalid         int64
Length: 89, dtype: object

nrows: 8984

ncols: 89

index: Int64Index([100061, 100139, 100284, 100292, 100583, 100833, 100931, 101089,
      101122, 101132,
      ...
      998997, 999031, 999053, 999087, 999103, 999291, 999406, 999543,
      999698, 999963],
      dtype='int64', name='personid', length=8984)

uniqueids: 8984

STEP 9: แสดงข้อมูลแต่ละชุดคำสั่งที่ต้องการ

#work with some of the dictionary keys and values
print(dfinfo['nrows'])
print(dfinfo['dtypes'])
print(dfinfo['nrows'] == dfinfo['uniqueids']) #complete data คือ index เท่ากัน
8984
gender          object
birthmonth         int64
birthyear         int64
highestgradecompleted  float64
maritalstatus       object
             ...  
colenrfeb16        object
colenroct16        object
colenrfeb17        object
colenroct17        object
originalid         int64
Length: 89, dtype: object
True

Workshop 12: สร้างฟังก์ชันแสดง Summary Statistics และ Frequencies

–> Functions for displaying summary statistics and frequencies

Input Datasets

 • nls97f.csv – The survey started with a cohort of individuals in 1997 who were born between 1980 and 1985, with annual follow-ups each year through 2017. the National Longitudinal Survey (NLS) 1997-2017.

Question 12: สร้างฟังก์ชัน getmissings, gettots, makefreqs และ getcnts เพิ่มเติมต้องเขียนอย่างไรบ้าง?

STEP 1: นำเข้า Datasets โดยทำการ Upload ไฟล์ nls97f.csv ขึ้น Google Colab (ไฟล์นี้จะถูกลบเมื่อเราหลุดจาก Session หรือปิด Browser) หรือ Python IDE เช่น PyCharm, VSCode, Juputer Notebook, etc.

STEP 2: เขียนโปรแกรมเพื่อสร้างฟังก์ชันต่าง ๆ รวม 6 functions

#Define Functions
#(1) get first look
def getfirstlook(df, nrows=5, uniqueids=None):
 out = {}
 out['head'] = df.head(nrows)
 out['dtypes'] = df.dtypes
 out['nrows'] = df.shape[0]
 out['ncols'] = df.shape[1]
 out['index'] = df.index
 if (uniqueids is not None):
  out['uniqueids'] = df[uniqueids].nunique()
 return out

#(2) displaydict
def displaydict(dicttodisplay):
 print(*(': '.join(map(str, x)) \
  for x in dicttodisplay.items()), sep='\n\n')

#(3) get summary statistics
def gettots(df):
 out = {}
 out['min'] = df.min()
 out['per15'] = df.quantile(0.15)
 out['qr1'] = df.quantile(0.25)
 out['med'] = df.median()
 out['qr3'] = df.quantile(0.75)
 out['per85'] = df.quantile(0.85)
 out['max'] = df.max()
 out['count'] = df.count()
 out['mean'] = df.mean()
 out['iqr'] = out['qr3']-out['qr1']
 return pd.DataFrame(out)

#(4) count missings by columns and rows
def getmissings(df, byrowperc=False):
 return df.isnull().sum(),\
  df.isnull().sum(axis=1).value_counts(normalize=byrowperc).sort_index()

#(5) do frequencies and percentages for all category variables in data frame
def makefreqs(df, outfile):
 freqout = open(outfile, 'w') 
 for col in df.select_dtypes(include=["category"]):
  print(col, "----------------------", "frequencies",
  df[col].value_counts().sort_index(),"percentages",
  df[col].value_counts(normalize=True).sort_index(),
  sep="\n\n", end="\n\n\n", file=freqout)

 freqout.close()

#(6) get counts by groupings
def getcnts(df, cats, rowsel=None):
 tots = cats[:-1]
 catcnt = df.groupby(cats).size().reset_index(name='catcnt')
 totcnt = df.groupby(tots).size().reset_index(name='totcnt')
 percs = pd.merge(catcnt, totcnt, left_on=tots, 
  right_on=tots, how="left")
 percs['percent'] = percs.catcnt / percs.totcnt
 if (rowsel is not None):
  percs = percs.loc[eval("percs." + rowsel)]
 return percs

STEP 3: นำเข้า pandas librariey มาใช้งาน

STEP 4: ทำการอ่านไฟล์ .csv ด้วย pandas เก็บเป็น Dataframe

ใช้คำสั่ง .read_csv()

STEP 5: ตั้งค่าและแสดง index และ size ของ nls97f data

ใช้คำสั่ง set_index()

#import pandas library
import pandas as pd
nls97 = pd.read_csv("/content/nls97f.csv")
print(nls97)
nls97.set_index('personid', inplace=True)
print(nls97)
personid gender birthmonth ...   colenrfeb17   colenroct17 originalid
0    100061 Female      5 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled    8245
1    100139  Male      9 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled    3962
2    100284  Male     11 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled    3571
3    100292  Male      4 ...       NaN       NaN    2979
4    100583  Male      1 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled    8511
...    ...   ...     ... ...       ...       ...    ...
8979  999291 Female      4 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled    7217
8980  999406  Male      7 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled     2
8981  999543 Female      8 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled    5113
8982  999698 Female      5 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled    7815
8983  999963 Female      9 ... 1. Not enrolled 1. Not enrolled    166

[8984 rows x 90 columns]
     gender birthmonth ...   colenroct17 originalid
personid           ...               
100061  Female      5 ... 1. Not enrolled    8245
100139   Male      9 ... 1. Not enrolled    3962
100284   Male     11 ... 1. Not enrolled    3571
100292   Male      4 ...       NaN    2979
100583   Male      1 ... 1. Not enrolled    8511
...     ...     ... ...       ...     ...
999291  Female      4 ... 1. Not enrolled    7217
999406   Male      7 ... 1. Not enrolled      2
999543  Female      8 ... 1. Not enrolled    5113
999698  Female      5 ... 1. Not enrolled    7815
999963  Female      9 ... 1. Not enrolled     166

[8984 rows x 89 columns]

STEP 6: เรียกใช้ฟังก์ชัน gettots() เพื่อแสดงค่า summary statistcs

#show summary statistics for continuous variables
print(gettots(nls97[['satverbal','satmath']]).T)
print()
print(gettots(nls97.filter(like="weeksworked"))) #Filter เอาเฉพาะ columns ที่มีชื่อคำว่า weeksworked
 satverbal   satmath
min   14.00000   7.000000
per15  390.00000  390.000000
qr1   430.00000  430.000000
med   500.00000  500.000000
qr3   570.00000  580.000000
per85  620.00000  621.000000
max   800.00000  800.000000
count 1406.00000 1407.000000
mean  499.72404  500.590618
iqr   140.00000  150.000000

        min per15  qr1  med ...  max count    mean  iqr
weeksworked00 0.0  0.0  5.0 26.0 ... 53.0  8603 26.417761 45.0
weeksworked01 0.0  0.0 10.0 33.0 ... 52.0  8564 29.784096 41.0
weeksworked02 0.0  0.0 13.0 38.0 ... 52.0  8556 31.805400 39.0
weeksworked03 0.0  0.0 14.0 43.0 ... 52.0  8490 33.469611 38.0
weeksworked04 0.0  1.0 18.0 46.0 ... 52.0  8458 35.104635 34.0
weeksworked05 0.0  5.0 22.0 50.0 ... 53.0  8403 37.316435 31.0
weeksworked06 0.0  9.0 27.0 51.0 ... 52.0  8340 38.429976 25.0
weeksworked07 0.0  10.0 30.0 52.0 ... 52.0  8272 39.241296 22.0
weeksworked08 0.0  9.0 30.0 52.0 ... 52.0  8186 39.287564 22.0
weeksworked09 0.0  0.0 22.0 52.0 ... 52.0  8146 37.419961 30.0
weeksworked10 0.0  0.0 20.0 52.0 ... 52.0  8054 37.029923 32.0
weeksworked11 0.0  0.0 22.0 53.0 ... 53.0  7968 37.911270 31.0
weeksworked12 0.0  0.0 22.0 52.0 ... 52.0  7747 38.036918 30.0
weeksworked13 0.0  0.0 28.0 52.0 ... 52.0  7680 38.791016 24.0
weeksworked14 0.0  0.0 23.0 52.0 ... 52.0  7612 38.316999 29.0
weeksworked15 0.0  0.0 33.0 52.0 ... 52.0  7389 39.605630 19.0
weeksworked16 0.0  0.0 23.0 53.0 ... 53.0  7068 39.127476 30.0
weeksworked17 0.0  0.0 37.0 49.0 ... 52.0  6670 39.016642 15.0

[18 rows x 10 columns]

STEP 7: เรียกใช้ฟังก์ชัน getmissings() เพื่อนับจำนวน missing data ต่อ column และต่อ row

#count missing per column and per row
missingsbycols, missingsbyrows = getmissings(nls97[['weeksworked16','weeksworked17']])
print(missingsbycols)
print()
print(missingsbyrows)
weeksworked16  1916
weeksworked17  2314
dtype: int64

0  6641
1   456
2  1887
dtype: int64

STEP 8: เรียกใช้ฟังก์ชัน makefreqs เพื่อรับความถี่ของ categorical columns

#do frequencies for categorical columns
#แปลง data types จาก object ให้เป็น category
nls97.loc[:, nls97.dtypes == 'object'] = \
 nls97.select_dtypes(['object']). \
 apply(lambda x: x.astype('category'))
#เรียกใช้ฟังก์ชัน makefreqs เขียนไฟล์แสดงจำนวนความถี่ที่นับได้
makefreqs(nls97, "/content/nlsfreqs.txt")

STEP 9: เรียกใช้ฟังก์ชัน getcnts นับจำนวนและ % ตาม groups

#do counts and percentages by groups
print(getcnts(nls97, ['maritalstatus','gender','colenroct00']))
print()
print(getcnts(nls97, ['maritalstatus','gender','colenroct00'], "colenroct00.str[0:1]=='1'"))
maritalstatus gender     colenroct00 catcnt totcnt  percent
0    Divorced Female   1. Not enrolled   317   393 0.806616
1    Divorced Female 2. 2-year college    35   393 0.089059
2    Divorced Female  3. 4-year college   41   393 0.104326
3    Divorced  Male   1. Not enrolled   238   270 0.881481
4    Divorced  Male 2. 2-year college    15   270 0.055556
5    Divorced  Male  3. 4-year college   17   270 0.062963
6     Married Female   1. Not enrolled  1168  1636 0.713936
7     Married Female 2. 2-year college   143  1636 0.087408
8     Married Female  3. 4-year college   325  1636 0.198655
9     Married  Male   1. Not enrolled  1094  1430 0.765035
10    Married  Male 2. 2-year college    93  1430 0.065035
11    Married  Male  3. 4-year college   243  1430 0.169930
12 Never-married Female   1. Not enrolled  1094  1307 0.837031
13 Never-married Female 2. 2-year college    65  1307 0.049732
14 Never-married Female  3. 4-year college   148  1307 0.113236
15 Never-married  Male   1. Not enrolled  1268  1459 0.869088
16 Never-married  Male 2. 2-year college    66  1459 0.045236
17 Never-married  Male  3. 4-year college   125  1459 0.085675
18   Separated Female   1. Not enrolled   66   79 0.835443
19   Separated Female 2. 2-year college    8   79 0.101266
20   Separated Female  3. 4-year college    5   79 0.063291
21   Separated  Male   1. Not enrolled   67   75 0.893333
22   Separated  Male 2. 2-year college    5   75 0.066667
23   Separated  Male  3. 4-year college    3   75 0.040000
24    Widowed Female   1. Not enrolled   16   19 0.842105
25    Widowed Female 2. 2-year college    1   19 0.052632
26    Widowed Female  3. 4-year college    2   19 0.105263
27    Widowed  Male   1. Not enrolled    3    4 0.750000
28    Widowed  Male 2. 2-year college    0    4 0.000000
29    Widowed  Male  3. 4-year college    1    4 0.250000

  maritalstatus gender   colenroct00 catcnt totcnt  percent
0    Divorced Female 1. Not enrolled   317   393 0.806616
3    Divorced  Male 1. Not enrolled   238   270 0.881481
6     Married Female 1. Not enrolled  1168  1636 0.713936
9     Married  Male 1. Not enrolled  1094  1430 0.765035
12 Never-married Female 1. Not enrolled  1094  1307 0.837031
15 Never-married  Male 1. Not enrolled  1268  1459 0.869088
18   Separated Female 1. Not enrolled   66   79 0.835443
21   Separated  Male 1. Not enrolled   67   75 0.893333
24    Widowed Female 1. Not enrolled   16   19 0.842105
27    Widowed  Male 1. Not enrolled    3    4 0.750000

Workshop 13: สร้าง Class และเรียกใช้งาน Functions เพื่อทำความสะอาดข้อมูล

–> Classes that contain the logic for updating series values

Input Datasets

 • nls97f.csv – The survey started with a cohort of individuals in 1997 who were born between 1980 and 1985, with annual follow-ups each year through 2017. the National Longitudinal Survey (NLS) 1997-2017.

Question 13: สร้าง Class เพื่อเรียกใช้งาน functions ต่าง ๆ ต้องเขียนอย่างไรบ้าง?

STEP 1: นำเข้า Datasets โดยทำการ Upload ไฟล์ nls97f.csv ขึ้น Google Colab (ไฟล์นี้จะถูกลบเมื่อเราหลุดจาก Session หรือปิด Browser) หรือ Python IDE เช่น PyCharm, VSCode, Juputer Notebook, etc.

STEP 2: เขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง Class และ functions ต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน Class

import math
import datetime as dt

class Respondent:
 respondentcnt = 0
 #(1) Constructure ต้องมีทุก Class สำหรับกำหนดค่าเริ่มต้นของคลาส
 def __init__(self, respdict):
  self.respdict = respdict
  Respondent.respondentcnt+=1
  
 #(2) add the number of children at home and not at home
 def childnum(self):
  return self.respdict['childathome'] + self.respdict['childnotathome']

 #(3) select the weeksworked## keys and calcuate the average of their values
 def avgweeksworked(self):
  workdict = {k: v for k, v in self.respdict.items() \
   if k.startswith('weeksworked') and not math.isnan(v)}
  nweeks = len(workdict)
  if (nweeks>0):
   avgww = sum(workdict.values())/nweeks
  else:
   avgww = 0
  return avgww

 #(4) define a function for calculating given start and end date
 def ageby(self, bydatestring):
  bydate = dt.datetime.strptime(bydatestring, '%Y%m%d')
  birthyear = self.respdict['birthyear']
  birthmonth = self.respdict['birthmonth']
  age = bydate.year - birthyear
  if (bydate.month<birthmonth or (bydate.month==birthmonth \
    and bydate.day<15)):
   age = age -1
  return age
 
 #(5) define baenrollment function
 def baenrollment(self):
  colenrdict = {k: v for k, v in self.respdict.items() \
   if k.startswith('colenr') and v=="3. 4-year college"}
  if (len(colenrdict)>0):
   return "Y"
  else:
   return "N"

STEP 3: นำเข้า pandas librariey มาใช้งาน

STEP 4: ทำการอ่านไฟล์ .csv ด้วย pandas เก็บเป็น Dataframe

ใช้คำสั่ง .read_csv()

STEP 5: ตั้งค่าและแสดง index และ size ของ nls97f data

ใช้คำสั่ง set_index()

#import the pandas and pprint libraries
import pandas as pd
import pprint
#load the NLS data and then create a list of dictionaries
nls97 = pd.read_csv("/content/nls97f.csv")
nls97list = nls97.to_dict('records') #คำสั่ง .to_dict() เป็นการ Convert the DataFrame to a dictionary.
print(nls97.shape)
print()
print(len(nls97list))
print()
pprint.pprint(nls97list[0:1])
(8984, 90)

8984

[{'birthmonth': 5,
 'birthyear': 1980,
 'childathome': 4.0,
 'childnotathome': 0.0,
 'colenrfeb00': '1. Not enrolled',
 'colenrfeb01': '1. Not enrolled',
 'colenrfeb02': '1. Not enrolled',
 'colenrfeb03': '1. Not enrolled',
 'colenrfeb04': '1. Not enrolled',
 'colenrfeb05': '1. Not enrolled',
 'colenrfeb06': '1. Not enrolled',
 'colenrfeb07': '1. Not enrolled',
 'colenrfeb08': '1. Not enrolled',
 'colenrfeb09': '1. Not enrolled',
 'colenrfeb10': '1. Not enrolled',
 'colenrfeb11': '1. Not enrolled',
 'colenrfeb12': '3. 4-year college',
 'colenrfeb13': '1. Not enrolled',
 'colenrfeb14': '1. Not enrolled',
 'colenrfeb15': '1. Not enrolled',
 'colenrfeb16': '1. Not enrolled',
 'colenrfeb17': '1. Not enrolled',
 'colenrfeb97': '1. Not enrolled',
 'colenrfeb98': '1. Not enrolled',
 'colenrfeb99': '1. Not enrolled',
 'colenroct00': '1. Not enrolled',
 'colenroct01': '1. Not enrolled',
 'colenroct02': '1. Not enrolled',
 'colenroct03': '1. Not enrolled',
 'colenroct04': '1. Not enrolled',
 'colenroct05': '1. Not enrolled',
 'colenroct06': '1. Not enrolled',
 'colenroct07': '1. Not enrolled',
 'colenroct08': '1. Not enrolled',
 'colenroct09': '1. Not enrolled',
 'colenroct10': '1. Not enrolled',
 'colenroct11': '3. 4-year college',
 'colenroct12': '3. 4-year college',
 'colenroct13': '1. Not enrolled',
 'colenroct14': '1. Not enrolled',
 'colenroct15': '1. Not enrolled',
 'colenroct16': '1. Not enrolled',
 'colenroct17': '1. Not enrolled',
 'colenroct97': '1. Not enrolled',
 'colenroct98': '1. Not enrolled',
 'colenroct99': '1. Not enrolled',
 'gender': 'Female',
 'govcollegefinance': nan,
 'govdecenthousing': nan,
 'govelderliving': nan,
 'govhealthcare': nan,
 'govincomediff': nan,
 'govindhelp': nan,
 'govpricecontrols': nan,
 'govprotectenvironment': nan,
 'govprovidejobs': nan,
 'govunemp': nan,
 'gpaenglish': 350.0,
 'gpamath': 280.0,
 'gpaoverall': 306.0,
 'gpascience': 315.0,
 'highestdegree': '2. High School',
 'highestgradecompleted': 13.0,
 'maritalstatus': 'Married',
 'nightlyhrssleep': 6.0,
 'originalid': 8245,
 'personid': 100061,
 'satmath': nan,
 'satverbal': nan,
 'wageincome': 12500.0,
 'weeklyhrscomputer': '10 hours or more a week',
 'weeklyhrstv': '11 to 20 hours a week',
 'weeksworked00': 46.0,
 'weeksworked01': 52.0,
 'weeksworked02': 52.0,
 'weeksworked03': 48.0,
 'weeksworked04': 52.0,
 'weeksworked05': 53.0,
 'weeksworked06': 52.0,
 'weeksworked07': 52.0,
 'weeksworked08': 39.0,
 'weeksworked09': 40.0,
 'weeksworked10': 52.0,
 'weeksworked11': 53.0,
 'weeksworked12': 40.0,
 'weeksworked13': 52.0,
 'weeksworked14': 52.0,
 'weeksworked15': 52.0,
 'weeksworked16': 48.0,
 'weeksworked17': 48.0}]

STEP 6: เปิดใช้งาน Class ชื่อ Respondent() และใช้งาน functions ต่าง ๆ ที่อยู่ใน Class

#loop through the list creating a respondent instance each time
analysislist = []
for respdict in nls97list:
 resp = Respondent(respdict) #เปิดใช้งาน class(ใส่ตาม constructure)
 newdict = dict(originalid=respdict['originalid'],
  childnum=resp.childnum(),
  avgweeksworked=resp.avgweeksworked(),
  age=resp.ageby('20201015'),
  baenrollment=resp.baenrollment())
 analysislist.append(newdict)

STEP 7: สร้าง pandas DataFrame

#create a pandas data frame
len(analysislist)
resp.respondentcnt
pprint.pprint(analysislist[0:4])
analysis = pd.DataFrame(analysislist)
print()
print(analysis.head(4))
[{'age': 40,
 'avgweeksworked': 49.05555555555556,
 'baenrollment': 'Y',
 'childnum': 4.0,
 'originalid': 8245},
 {'age': 37,
 'avgweeksworked': 49.388888888888886,
 'baenrollment': 'N',
 'childnum': 2.0,
 'originalid': 3962},
 {'age': 35,
 'avgweeksworked': 28.176470588235293,
 'baenrollment': 'N',
 'childnum': 1.0,
 'originalid': 3571},
 {'age': 38,
 'avgweeksworked': 43.35294117647059,
 'baenrollment': 'Y',
 'childnum': nan,
 'originalid': 2979}]

  originalid childnum avgweeksworked age baenrollment
0    8245    4.0    49.055556  40      Y
1    3962    2.0    49.388889  37      N
2    3571    1.0    28.176471  35      N
3    2979    NaN    43.352941  38      Y

Practice 4: สร้างภาพข้อมูล

Python Data Visualization

Python Pandas Cheat Sheets

Workshop 14: การใช้แผนภาพเส้นเพื่อตรวจสอบแนวโน้มในตัวแปรต่อเนื่อง

–> Using line plots to examine trends in continuous variables

Input Datasets

Question 14: เราจะสร้างภาพข้อมูลได้อย่างไรบ้าง?

STEP 1: นำเข้า Datasets โดยทำการ Upload ไฟล์ coviddaily720.csv ขึ้น Google Colab (ไฟล์นี้จะถูกลบเมื่อเราหลุดจาก Session หรือปิด Browser) หรือ Python IDE เช่น PyCharm, VSCode, Juputer Notebook, etc.

STEP 2: นำเข้า pandas, numpy และ matplotlib libraries มาใช้งาน

STEP 3: ทำการอ่านไฟล์ .csv ด้วย pandas เก็บเป็น Dataframe

ใช้คำสั่ง .read_csv() pasrse_dates=[ “colunm_name” ] เป็น data type ชนิด datetime

#import pandas, numpy, and matplotlib
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.dates as mdates
from matplotlib.dates import DateFormatter
coviddaily = pd.read_csv("/content/coviddaily720.csv", parse_dates=["casedate"])

STEP 4: ทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

ใช้คำสั่ง sample()

#look at a couple of sample rows of the covid daily data
print(coviddaily.sample(2, random_state=1).T)
2478         9526
iso_code            BRB         FRA
casedate    2020-06-11 00:00:00 2020-02-16 00:00:00
location          Barbados        France
continent       North America        Europe
new_cases             4          0
new_deaths            0          0
population          287371     6.52735e+07
pop_density         664.463       122.578
median_age           39.8          42
gdp_per_capita       16978.1       38605.7
hosp_beds            5.8         5.98
region          Caribbean    Western Europe

STEP 5: แสดงการคำนวณ

#calculate new cases and deaths by day
coviddailytotals = coviddaily.loc[coviddaily.casedate.between('2020-02-01','2020-07-12')].\
 groupby(['casedate'])[['new_cases','new_deaths']].\
 sum().\
 reset_index()
print(coviddailytotals)
casedate new_cases new_deaths
0  2020-02-01   2120.0    46.0
1  2020-02-02   2608.0    46.0
2  2020-02-03   2818.0    57.0
3  2020-02-04   3243.0    65.0
4  2020-02-05   3897.0    66.0
..     ...    ...     ...
158 2020-07-08  207024.0   6091.0
159 2020-07-09  215473.0   5375.0
160 2020-07-10  228608.0   5441.0
161 2020-07-11  229759.0   5276.0
162 2020-07-12  222967.0   4926.0

[163 rows x 3 columns]

STEP 6: สุ่มกลุ่มตัวอย่าง

print(coviddailytotals.sample(7, random_state=1))
casedate new_cases new_deaths
44 2020-03-16  12386.0    757.0
47 2020-03-19  20130.0    961.0
94 2020-05-05  77474.0   3998.0
78 2020-04-19  80127.0   6005.0
160 2020-07-10  228608.0   5441.0
11 2020-02-12   2033.0    97.0
117 2020-05-28  102619.0   5168.0

STEP 7: แสดงการสร้างภาพข้อมูล Line Charts

#show line charts for new cases and new deaths by day
fig = plt.figure()
plt.suptitle("New Covid Cases and Deaths By Day Worldwide in 2020")
ax1 = plt.subplot(2,1,1) #วาดรูปพื้นที่ 2 แถว 1 คอลัมน์ index ตำแหน่งที่ 1
ax1.plot(coviddailytotals.casedate, coviddailytotals.new_cases)
#%b ชื่อย่อของเดือน %B ชื่อเต็มของเดือน
ax1.xaxis.set_major_formatter(DateFormatter("%b"))
ax1.set_xlabel("New Cases")
ax2 = plt.subplot(2,1,2) #วาดรูปพื้นที่ 2 แถว 1 คอลัมน์ index ตำแหน่งที่ 1
ax2.plot(coviddailytotals.casedate, coviddailytotals.new_deaths)
ax2.xaxis.set_major_formatter(DateFormatter("%b"))
ax2.set_xlabel("New Deaths")
plt.tight_layout()  #ปรับขนาดให้ตัวอักษรไม่ทับกันโดยอัตโนมัติ
fig.subplots_adjust(top=0.88)
plt.show()

STEP 8: แสดงการคำนวณ

#calculate new cases and new deaths by region and day
regiontotals = coviddaily.loc[coviddaily.casedate.between('2020-02-01','2020-07-12')].\
 groupby(['casedate','region'])[['new_cases','new_deaths']].\
 sum().\
 reset_index()
print(regiontotals)
print(regiontotals.sample(7, random_state=1))
casedate      region new_cases new_deaths
0  2020-02-01    Caribbean    0.0     0.0
1  2020-02-01   Central Asia    0.0     0.0
2  2020-02-01    East Asia   2110.0    46.0
3  2020-02-01  Eastern Europe    2.0     0.0
4  2020-02-01   North Africa    0.0     0.0
...     ...       ...    ...     ...
2434 2020-07-12    South Asia  34534.0    674.0
2435 2020-07-12 Southern Africa  13857.0    118.0
2436 2020-07-12   West Africa   1922.0    19.0
2437 2020-07-12    West Asia  13378.0    349.0
2438 2020-07-12  Western Europe   2375.0    169.0

[2439 rows x 4 columns]
    casedate     region new_cases new_deaths
1518 2020-05-16  North Africa   634.0    28.0
2410 2020-07-11  Central Asia   3873.0    26.0
870 2020-04-05 Western Europe  30090.0   4079.0
1894 2020-06-08 Western Europe   3712.0    180.0
790 2020-03-31 Western Europe  30180.0   2970.0
2270 2020-07-02  North Africa   2006.0    89.0
306 2020-02-26  Oceania / Aus    0.0     0.0

STEP 9: แสดงการสร้างภาพข้อมูล

#show plot of new cases by selected regions
showregions = ['East Asia','Southern Africa','North America',
 'Western Europe']
for j in range(len(showregions)):
 rt = regiontotals.loc[regiontotals.region==showregions[j],
  ['casedate','new_cases']]
 plt.plot(rt.casedate, rt.new_cases, label=showregions[j])
plt.title("New Covid Cases By Day and Region in 2020")
#.gca() get current axes เอาไว้ปรับแต่งค่าต่าง ๆ ในแกน
plt.gca().get_xaxis().set_major_formatter(DateFormatter("%b"))
plt.ylabel("New Cases")
plt.legend()
plt.show()

at GlurGeek.Com
Lecturer, Blogger, Traveler, and Software Developer ที่ชอบอ่านบทความใหม่ๆ ตลอดเวลา ชอบหาวิธีสร้าง Inspiration เป็นชีวิตจิตใจ มีความฝันอยากทำ CREATIVE PRODUCT ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น และอยากถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวรอบโลก สอนหนังสือ ชอบแลกเปลี่ยนความรู้ และเขียน WEBSITE, MOBILE APP, GAME, ETC ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version