วงจร Arduino ไฟวิ่งแบบเรียงไปกลับวงจร Arduino ไฟวิ่งแบบเรียงไปกลับ เป็นวงจรที่จะมีไฟวิ่งจาก 6ไป 1 และทำการย้อนกลับจาก 1 ไป 6 ใหม่ และ4 ไป3 วนไปเรื่อยๆ

โปรแกรมที่ใช้ในการเขียน Code Arduino

Code ที่เขียนในโปรแกรม

int led1 = 1;
int led2 = 2;
int led3 = 3;
int led4 = 4;
int led5 = 5;
int led6 = 6;
void setup(){

pinMode(led1,OUTPUT);
}

void loop(){

digitalWrite(led6, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led6, LOW);

digitalWrite(led5, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led5, LOW);

digitalWrite(led3, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led3, LOW);

digitalWrite(led4, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led4, LOW);

digitalWrite(led2, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led2, LOW);

digitalWrite(led1, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led1, LOW);

digitalWrite(led2, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led2, LOW);

digitalWrite(led4, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led4, LOW);

digitalWrite(led3, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led3, LOW);

digitalWrite(led5, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led5, LOW);

digitalWrite(led6, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led6, LOW);

}OUTPUT ของโปรแกรม

File :    https://drive.google.com/a/bumail.net/file/d/0B8J3IqwOczFdSlh4RVE0akgxU00/view?usp=sharing

***************************************************************************************

จัดทำโดย นาย ธีรพงษ์ โกสุมภ์at GlurGeek.Com
กำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาไฟฟ้ามหาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตสิ่งที่สนใจคือการได้อ่านหนังสือประเภทต่างๆหลากหลายความรู้ใหม่ ๆ

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version