ไฟวิ่ง (วิ่งแบบเรียงลำดับกันไป จาก LED 1 ไปถึง LED 4)

ไฟวิ่ง (วิ่งแบบเรียงลำดับกันไป จาก LED 1 ไปถึง LED 4  )

Code.

int led1 = 1;
int led2 = 2;
int led3 = 3;
int led4 = 4;
void setup()
{
// initialize the digital pin as an output:
}
void loop()
{
digitalWrite(led1, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(led1, LOW);
delay(100);
digitalWrite(led2, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(led2, LOW);
delay(100);
digitalWrite(led3, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(led3, LOW);
delay(100);
digitalWrite(led4, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(led4, LOW);
delay(100); }
https://drive.google.com/open?id=0BywznmdmqzUTQ3NoX3FQTWg1OUk
นาย สถาปัตย์  พิพัฒน์ชลธี 1580901336

at GlurGeek.Com

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version