ประโยชน์ของ Use case diagram

Use Case Diagram คือ แผนภาพที่แสดงหน้าที่ที่ระบบจะต้องกระทำ (Functionality) ทั้งหมด โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นระบบที่เราสนใจ บางทีเรียกว่าเป็น ระบบย่อย (Subsystem) และแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบงานและสิ่งที่อยู่นอกระบบงาน

ในการพัฒนาระบบงานใดๆ นั้น การเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้มีความสำคัญมาก และจะทำในระยะแรกๆ ของการพัฒนาระบบงานเสมอ Use case diagram เป็น Diagram ที่ทำหน้าที่ Capture requirement

          มาดูสัญลักษณ์ที่สาคัญของ Use Case Diagram กันครับว่ามีอะไรบ้าง

  • Use Case คือ หน้าที่ที่ระบบต้องกระทา ใช้สัญลักษณ์รูปวงรี พร้อมทั้งเขียนชื่อ Use Case ซึ่งต้องใช้คากริยาหรือกริยาวลีก็ได้
  • Actor คือ ผู้เกี่ยวข้องกับระบบ ซึ่งรวมทั้ง Primary Actor และ Stakeholder Actor ที่เป็นมนุษย์ ในที่นี้จะใช้สัญลักษณ์รูปคน (Stick Man Icon) เหมือนกัน พร้อมทั้งเขียนชื่อActor ไว้ด้านล่างของสัญลักษณ์ด้วย แต่หากเป็น Actor ที่ไม่ใช่มนุษย์ เช่น ระบบงานอื่นที่อยู่นอกเหนือระบบที่เราสนใจ จะใช้รูปสี่เหลี่ยม“<<actor>>”
  • System Boundary เส้นแบ่งขอบเขตระหว่างระบบกับผู้กระทาต่อระบบ (Use Case กับ Actor) ใช้รูปสี่เหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ พร้อมทั้งเขียนชื่อระบบไว้ด้านใน ดังรูปที่ 4
  • Connection คือ เส้นที่ลากเชื่อมต่อระหว่าง Actor กับ Use Case ที่มีปฏิสัมพันธ์กัน ใช้เส้นตรงไม่มีหัวลูกศรเป็นสัญลักษณ์ของ Connection ส่วน Connection ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่าง Use Case กับ Use Case กรณีที่ Use Case นั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน จะใช้สัญลักษณ์เส้นตรงมีหัวลูกศร พร้อมทั้งเขียนชื่อความสัมพันธ์ไว้ตรงกลางเส้นด้วย โดยเขียนไว้ภายในเครื่องหมาย <<…>>

ประโยชน์ของ Use case diagram
•   ทราบความสามารถของระบบ
•   ทราบผู้ใช้งานในแต่ละส่วนของระบบ
•   ง่ายต่อการสื่อสารระหว่างลูกค้าและผู้พัฒนาระบบ
•   ใช้ทดสอบระบบว่าตรงตามความต้องการของระบบหรือไม่
•   ช่วยให้ผู้พัฒนาระบบสามารถแยกแยะกิจกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบ
•   เป็น diagram พื้นฐาน ที่สามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ ได้โดยใช้รูปภาพที่ไม่ซับซ้อน

 

VDO เพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1utRIWOlAz8kHGE8hlzgp2nCg5rh-_TM8/view?usp=sharing

Credit : https://www.whoknown.com/2014/02/blog-post_26.html
Credit : https://sites.google.com/site/itinfinityprj/project
Credit : http://howtomakediagram.blogspot.com/2015/03/use-case-diagram.html
Credit : https://sites.google.com/site/itentertainer/use-case-diagram/saylaksn-khwam-samphanth

at GlurGeek.Com

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version