ตะลุยโจทย์ เรื่อง Linear Second Order Differential Equation

Linear Second Order Differential Equation (สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับที่สอง)

YouTube Preview Image

วิธีการทำ

ขั้นตอนที่ 1 : check ว่าเป็นสมการ Linear Second Order Eq แบบ Homogeneous

ay” + by’ + cy = 0

ขั้นตอนที่ 2 : check ว่าอยู่กรณีที่ 1,2 หรือ 3

ใช้สูตร b^2 – 4ac = ?

  • กรณีที่ 1 b^2 – 4ac > 0
  • กรณีที่ 2 b^2 – 4a = 0
  • กรณีที่ 3 b^2 – 4a < 0

ขั้นตอนที่ 3 : หาค่ารากของสมการจากสูตร หรือ แยกตัวประกอบ

ขั้นตอนที่ 4 :

  • แทนค่ารากของสมการลงในสมการ General Solution
  • ถ้ามี initial condition ห่าค่าคงที่ c แทนลงใน General Solution เพื่อหา Particular Solution

at GlurGeek.Com
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สนใจความรู้ต่างๆรอบตัว และจะเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version