Calculus 2 เรื่อง การหา Volume by Integration ของอ่างเก็บน้ำในโรงงาน

วันนี้จะมาอธิบายการนำ Volume by Integration เพื่อมาประยุกต์ใช้ ที่มาและความสำคัญของปัญหา ความรู้ที่ต้องมีก่อนจะแก้โจทย์ปัญหานี้ ขั้นตอนการดำเนินงาน ประโยชน์ที่ได้จากการแก้ปัญหานี้และการนำไปต่อยอด

Continue reading »

การนำหลักการ Matrix ของ Calculus 2 ไปใช้ในโรงงานอุตสหากรรม

สวัสดีครับ:) วันนี้กลุ่มพวกเราจะมานำเสนอ”การนำหลักการทาง Matrix ของแคลคูลัส 2 ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันครับ” นี่คือโจทย์ปัญหานะครับ “จงหาจำนวนเหล็กแต่ละชนิดที่ผลิตได้ใน 1

Continue reading »

Pre-Calculus (Basic Mathematics) – คอร์สเตรียมความพร้อมก่อนเรียนแคลคูลัส

เนื้อหารายวิชา เรียนรู้เนื้อหาในเรื่อง Exponents and Exponential Function (เลขยกกำลังและฟังก์ชันเอ็กโปรเนนเชียล) Logarithmic Functions (ฟังก์ชันลอการิทึม) Fractions (การบวก

Continue reading »

Computer Programming (JAVA Language) Course – มาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA กันเถอะ

เนื้อหารายวิชา ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การพัฒนาอัลกอริทึม เทคนิคในการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาซี และซีพลัสพลัส ชนิดข้อมูล ค่าคงที่

Continue reading »

Computer Programming (C/C++ Languages) Courses – ฝึกการเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ อย่างรู้ซึ้ง

เนื้อหารายวิชา ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การพัฒนาอัลกอริทึม เทคนิคในการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาซี และซีพลัสพลัส ชนิดข้อมูล ค่าคงที่

Continue reading »

Aj. NesT สอน Engineering Drawing – เรียนรู้หลักการ แนวข้อสอบ และวิธีปฏิบัติในงานเขียนแบบวิศวกรรม

เนื้อหารายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและการเขียนแบบวิศวกรรมมาตรฐานการเขียนแบบของไทยและสากล การเขียนแบบร่าง การเขียนภาพฉาย การให้ขนาด ภาพตัดขวางการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์เครื่องกล เครื่องหมายและสัญลักษณ์ของการออกแบบวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์เครื่องกลเบื้องต้นตลอดจนเสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเครื่องกลที่เป็นพื้นฐานในการสอบใบประกอบวิชาชีพให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ 

Continue reading »

Aj. NesT สอน Software Engineering – วิชาที่วิศวกรซอฟต์แวร์ต้องเรียน

เนื้อหารายวิชา เรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญหาของการออกแบบและผลิตซอฟต์แวร์ ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผลิตซอฟต์แวร์ เทคนิคและเครื่องมือของการออกแบบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์หน่วยความจำ การวิเคราะห์เวลาการประมวลผล การทดสอบโปรแกรม การจัดทำคู่มือรายละเอียดซอฟต์แวร์

Continue reading »