Calculus 3 in everyday life การนำแคลคูลัส 3 มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน by Parkpoom

การนำวิชาคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จากรูปเบื้องต้น ถ้าเราต้องการสร้างกล่องกระดาษขึ้นมาโดยถ้าเราใช้วิธีนี้ จะทำให้เราใช้พื้นที่ทั้งหมด 7,000 ตารางเซนติเมตร ซึ่งถ้าเราใช้วิธีนี้เราสามารถสร้างกล่องกระดาษที่มีความจุเท่ากันแล้วยังสามารถประหยัดพื้นที่ของกระดาษได้ เมื่อเราประหยัดพื้นที่ของกระดาษได้นั่นทำให้ต้นทุนการผลิตของเรานั้น

Continue reading »