[Arduino Project] ประดิษฐ์ไม้เท้าอัจฉริยะเพื่อผู้พิการทางสายตา Smart Blind Stick

โครงการไม้เท้าอัจฉริยะสำหรับผู้พิการทางสายตา Smart Blind Stick 1. ความเป็นมาของโครงการ เนื่องจากปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้พิการทางสายตาอยุ่จำนวนหนึ่งซึ่งยังไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกทางด้านการเดินทาง โครงการนี้จึงให้ความสำคัญ แก่ผู้พิการทางสายตาเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Continue reading »