Feature Scaling การปรับคุณสมบัติ คืออะไร

Feature Scaling (การปรับคุณสมบัติ) Introduction   การปรับขนาดคุณลักษณะเป็นวิธีที่ใช้ในการสร้างมาตรฐานช่วงของตัวแปรอิสระหรือคุณลักษณะของข้อมูล ในการประมวลผลข้อมูลจะเรียกว่าการทำข้อมูลให้เป็นมาตรฐานและโดยทั่วไปจะดำเนินการในระหว่างขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลล่วงหน้า ตั้งแต่ช่วงของค่าของข้อมูลดิบที่แตกต่างกันไปอย่างกว้างขวางในขั้นตอนวิธีการเรียนรู้เครื่องมือบางฟังก์ชั่น  วัตถุประสงค์จะไม่ทำงานอย่างถูกต้องโดยการฟื้นฟู

Continue reading »