ตัวอย่างการตะลุยโจทย์ Engineering Mathematics เรื่อง Newton Raphson, Gaussian Elimination, Complex Numbers

วันนี้จะมายกตัวอย่างการทำ newton-raphson *รายละเอียดการอธิบายวิธีการทำ newton-raphson* *รายละเอียดการอธิบายวิธีการทำ gaussian elimination* *รายละเอียดการอธิบายวิธีการทำ complex

Continue reading »

Aj. NesT สอน Calculus I (แคลคูลัส 1) ขั้นเทพ – วิชาที่นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้งประเทศต้องเรียน

เนื้อหารายวิชา ฟังก์ชัน ลิมิต ความต่อเนื่อง และอนุพันธ์ กฎลูกโซ่ อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของอนุพันธ์ ฟังก์ชันทรานเซนเดลทัล

Continue reading »

Pre-Calculus (Basic Mathematics) – คอร์สเตรียมความพร้อมก่อนเรียนแคลคูลัส

เนื้อหารายวิชา เรียนรู้เนื้อหาในเรื่อง Exponents and Exponential Function (เลขยกกำลังและฟังก์ชันเอ็กโปรเนนเชียล) Logarithmic Functions (ฟังก์ชันลอการิทึม) Fractions (การบวก

Continue reading »