นาฬิกาตรวจจับชีพจร Arduino NodeMCU

1. บทนำ ปัจจุบันการใช้ชีวิตของประชากรโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทุกๆอย่างล้วนขึ้นอยู่กับการแข่งกับเวลาทำให้คุณภาพของชีวิตต่ำลงอย่างมากทั้งเวลานอนและอาหารในแต่ละมื้อ ด้วยเวลาที่น้อยลงจึงทำให้คนส่วนใหญ่หันมารับประทานอาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหาร fast-food เป็นส่วนมาก ส่งผลให้สุขภาพแย่ลงไปในทุกๆวัน

Continue reading »