Graphic Design Trend

ในบทความนี้ขอกล่าวถึงเทคโนโลยี Graphic Design Trend ที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับวิชาSoftware Engineering เจ้าของบทความขอนำเสนอเทคโนโลยีเทรนด์ใหม่มาแรงของปี 2016 ที่เกี่ยวข้องกับวิชา

Continue reading »