ดีจังเลย เข้าโรงแรมแปบเดียว เป็นง่อยซะแล้ว

ตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวต่างถูกคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นมาภายใต้เงื่อนไขที่สามารถตอบสนองต่อความสะดวกสบายของมนุษย์เป็นหลัก เป็นสังคมที่ระบบคอมพิวเตอร์มีบทบาทมากที่สุด ส่งผลให้เทคโนโลยีที่ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของมนุษย์ถูกคิดค้นพัฒนา และเพิ่มศักยภาพที่จะตอบสนองต่อการใช้ชีวิตให้ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อความบันเทิงการแพทย์

Continue reading »

Application วัดค่าความสุขจากการใช้ชีวิตประจำวัน(Smartlife)

Application วัดค่าความสุขจากการใช้ชีวิตประจำวัน(Smartlife) ต้นแบบของกระบวนการคิดของโปรแกรมนี้เริ่มต้นมาจากเกณฑ์การวัดดัชนีค่ามวลความสุขของคนในประชาชาติ (GNH Gross Nationnal Happiness)ซึ่งค่านี้ถูกใช้ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศภูฎาน ซึ่งได้นำมาปรับใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของคนในวัยทำงานโดยโปรแกรมจะตะหนักในด้าน 7 โดเมน

Continue reading »

สร้างนวัตกรรมของคุณง่ายๆ ด้วยเสียง!! ผ่านทางบอร์ดคอนโทรลเลอร์ ด้วย Project TalkDuino !!

Project TalkDuino – สร้างนวัตกรรมด้วยเสียงของคุณ ถ้าพูดถึงบอร์ดคอนโทรลเลอร์ คงไม่มีใครไม่รู้จักถ้าเรียนมาทางสายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ ใช้เป็นต้นแบบเพื่อพัฒนางานในด้านต่างๆ มากมาย

Continue reading »

Printf อย่างไรให้เท่ในสไตล์คุณ

คำสั่ง printf ถือว่าเป็นคำสั่งขั้นพื้นฐานที่สุด ในการแสดงผลของข้อมูลทุกชนิดให้ออกมาทางหน้าจอ ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นจำนวนเต็ม( int ) , ทศนิยม

Continue reading »

Aj. NesT สอน Software Engineering – วิชาที่วิศวกรซอฟต์แวร์ต้องเรียน

เนื้อหารายวิชา เรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญหาของการออกแบบและผลิตซอฟต์แวร์ ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผลิตซอฟต์แวร์ เทคนิคและเครื่องมือของการออกแบบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์หน่วยความจำ การวิเคราะห์เวลาการประมวลผล การทดสอบโปรแกรม การจัดทำคู่มือรายละเอียดซอฟต์แวร์

Continue reading »