Deployment Diagram

main

 

             หมายถึง  แผนภาพ แสดงสถาปัตยกรรมของระบบ ในลักษณะ physical architecture   เพื่อแสดงโครงสร้างการใช้ทรัพยากร  Hardware และ  Software ซึ่งรวมไปถึงการแสดงความสัมพันธ์ ของ อุปกรณ์ในระบบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของการ วิเคราะห์ และออกแบบ ระบบคอมพิวเตอร์ เชิงวัตถุ  การวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยหลักการ Object Oriented Analysis and Design นั้น จะถือว่าทุกๆ ส่วนประกอบของระบบนั้นเป็น Object ตัวหนึ่งเสมอ ซึ่ง Object นั้น ไม่ได้หมายถึงเฉพาะส่วนที่อยู่ใน Application หรือ Software เท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Hardware ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบของการออกแบบระบบด้วย Object Oriented Analysis and Design เพราะเราสามารถที่จะออกแบบ Software และ Hardware โดยไม่ต้องเปลี่ยนหลักการที่ใช้เพื่อการออกแบบ (เพราะทั้ง Hardware และ Software ต่างก็ถือเป็น Object เหมือนกัน) การออกแบบในส่วนของ Hardware ของระบบนั้น เรียกว่า System Architecture Design

เครื่องมือที่ใช้ในการทำ System Architecture Design นั้นเรียกว่า Deployment Diagram ซึ่ง Deployment Diagram เป็น Diagram ที่มีลักษณะเหมือนกับ Class Diagram โดย ส่วนประกอบทาง Hardware (Hardware Module) ตัวหนึ่งๆ ใน Deployment Diagram ก็จะเปรียบเทียบได้กับ Class หนึ่ง ใน Class Diagram นั่นเอง

ข้อกำหนด 

          การทำ System Architecture Design หรือการออกแบบระบบ Hardware ด้วย Deployment Diagram นั้น ต้องมีความสัมพันธ์กับ Application Architecture Design ซึ่งออกแบบด้วย Component Diagram คือ แต่ละ Software Component ต้องอยู่ภายใน Hardware Module ใด Module หนึ่งเสมอจะต้องไม่มี Software Component ใดขาดหายไป     

          ดังนั้นเมื่อสร้าง Deployment Diagram สิ่งที่ต้องทำไปพร้อมๆ กันก็คือ พิจารณาว่าจะนำ Software Component ไปไว้ใน Hardware Module ตัวใด และต้องพิจารณาด้วยว่า เทคโนโลยีหรือรูปแบบของ Hardware หรือระบบ Network ที่จะใช้นั้น เหมาะสมกับระบบงานที่เราจะสร้างหรือไม่
องค์ประกอบหลัก ในการออกแบบระบบ ด้วย Deployment Diagram
Soft ware
 
    1. Data Stored  แหล่งเก็บข้อมูล
    2. Data Access Logical
    3. Application Logical
 
Hardware

    1. Server Computer
    2. Client Computer
    3. Connecting Network

asdfa

 

สัญลักษณ์อื่นๆ

                 บางครั้งการสร้าง Deployment Diagram อาจมีสัญลักษณ์อื่นๆ เพิ่มเติมเข้ามา เช่น เมื่อระบบต้องใช้ระบบ Internet ด้วย อาจต้องมีสัญลักษณ์เฉพาะเพื่อใช้แทนเครือข่าย Internet (ปกติเป็นรูปเมฆ) เป็นต้น ซึ่งสัญลักษณ์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นี้ มักจะมีเพิ่มขึ้นตลอดเวลาตามการพัฒนาของเทคโนโลยี
***************************************************************************************

 


ตัวอย่าง
 

           บริษัท แห่งหนึ่ง  ต้องการวางระบบ การจัดการเรื่องการดูเอกสาร ผ่านระบบ Network ภายในบริษัท เพื่อแก้ปัญหา การเรียกดูเอกสาร จากส่วนกลาง เพราะต้องคอย ส่ง e-mail ร้องขอไปยังส่วนกลาง จึงต้องการ สร้างระบบ การเรียกดูเอกสาร แบบเครื่อข่ายขึ้นมา 

 
โดยได้กำหนดรายละเอียด ดังนี้
1. ระบบ ต้องสามารถเชื่อมต่อ เป็นเครือข่ายผ่าน web browser
2. Web Application ใช้ JAVA Script
3. OS SQL Server 
4. Server stored IBM 
5. ระบบ Database ใช้ SQL Server
 
วิเคราะห์ระบบ
 
        ระบบที่ต้องการ เป็นแบบ Network โดยมีศูนย์กลาง เครือข่ายที่ต้องเป็นผู้ให้บริการข้อมูล แก่ User เฉพาะภายในองค์กรเท่านั้น จึงต้องใช้เครือข่าย แบบ LAN  Network  และใช้ ระบบ Intranet ในการเชื่อมต่อ ผ่านระบบ Web Browser ผ่านการเชื่อมต่อแบบ Protocol และต้องมีผู้ให้บริการ ( Server IBM )  เป็นผู้ให้บริการ  โดยการเรียกดูข้อมูล ใน SQL Server เพื่อดึงข้อมูล ให้กับ User ที่ร้องขอ ผ่าน web application โดยใช้ JAVA Script เป็น Software ในการเชื่อมต่อ กับ User  
     ในส่วนของการเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล ใช้ลักษณะการเชื่อมต่อแบบ Protocol โดยใช้ ODBC ( Open Database Connectivity ) ซึ่งเป็น ส่วนที่สามารถ ติดต่อกับผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านมุมมองของ web application  ส่วนภายใน Database Server จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็น System ทำหน้าที่จัดระบบการทำงาน และส่วนที่เป็น พื้นที่ในการเก็บข้อมูล   
อธิบาย Diagram
 
    – Node ซ้ายมือ หมายถึง กลุ่มของ เครื่อง pc user ซึ่งไม่ได้จำกัดปริมาณไว้ ( User ..n )  เชื่อมต่อเครือข่าย ไปยัง Server โดยวิธี
      Link แบบ Protocol  ผ่าน web browser  ไปยัง Server IBM
    – ภายใน Server  IBM  จะประกอบไปด้วย  ระบบการจัดการ OS  SQL Server  โดยมี Component web Application ซึ่งใช้ JAVA
      Script  เป็น Software เป็นตัวดำเนินการ เชื่อมต่อไปยัง ฐานข้อมูล Database Server โดยใช้  Link Protocol  ด้วยวิธี เชื่อมต่อ
      Database ด้วย ODBC Service
    – Database Server  ภายในจะ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น System และ ส่วนที่เป็น Data Documents โดย DB System จะกำหนด
      address และ ข้อมูลที่ Client ร้องขอ ผ่าน web application ไปยัง ตัวข้อมูล เพื่อดึงข้อมูล ส่งกลับไปยัง User 
    
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Osod Hongthong
at GlurGeek.Com

Leave a Reply