อาเรย์ นี่มันอะไรกันนะ?

array oil

Initializing Arrays

Arrays คือ..?

Arrays (อาร์เรย์) คือ ชุดข้อมูล โดยชนิดข้อมูลในชุดจะต้องเป็นชนิดเดียวกัน  เช่น int , char , float เป็นต้น การเก็บข้อมูลแบบนี้นั้น ทำให้ง่ายในการตั้งชื่อตัวแปรจำนวนมาก เข้าถึงข้อมูลได้เร็ว แต่ถ้าเก็บข้อมูลไม่ครบจะทำให้เสียเนื้อที่หน่วยความจำโดยไม่จำเป็น

ประเภทของ Array มีกี่ชนิด..?

มี3ชนิด ดังนี้

1.ตัวแปรชุด 1 มิติ (one dimension arrays หรือ single dimension arrays)  เป็นตัวแปรชุดที่มีตัวเลขแสดงขนาดเป็นเลขตัวเดียว โดยมีรูปแบบดังนี้

ชนิดข้อมูล    ชื่อตัวแปร[จำนวนสมาชิก]

เช่น    int a[5];  หมายถึง a เป็นอาร์เรย์ที่มี 5 สมาชิก โดยสมาชิกทุกตัวเก็บค่าเป็นจำนวนเต็ม

  1. ตัวแปรชุดหลายมิติ (multi-dimension arrays) เป็นตัวแปรชุดที่ชื่อมีตัวเลขแสดงขนาดเป็นตัวเลขหลายตัว ที่นิยมใช้กันมี 2 มิติ กับ 3 มิติ

2.1 ตัวแปรชุด 2 มิติ มีเลขแสดงขนาด 2 ตัวโดยตัวแรกจะเป็นตัวเลขที่แสดงตำแหน่งแถว และตัวที่สองจะเป็นตัวเลขแสดงตำแหน่งคอลัมน์ โดยมีรูปแบบดังนี้

ชนิดข้อมูล    ชื่อตัวแปร [จำนวนสมาชิกตัวที่ 1] [จำนวนสมาชิกตัวที่ 2];

เช่น  int num[3][4]; หมายความว่า num เป็นอาร์เรย์ 2 มิติ ที่มี 3 แถว 4 คอลัมน์ เก็บค่าเป็นจำนวนเต็ม

 

2.2 ตัวแปรชุด 3 มิติ มีเลขแสดงขนาด 3 ตัว โดยตัวแรกจะเป็นตัวเลขที่แสดงตำแหน่งความลึก  ตัวที่สองจะเป็นตัวเลขแสดงตำแหน่งแถว และตัวที่สามจะเป็นตัวเลขแสดงตำแหน่งคอลัมน์ และ โดยมีรูปแบบดังนี้

ชนิดข้อมูล    ชื่อตัวแปร [จำนวนสมาชิกตัวที่ 1] [จำนวนสมาชิกตัวที่ 2] [จำนวนสมาชิกตัวที่ 3

];3มิติ

 

Credit: http://kanokwan.sru.ac.th/e-learning/07.php

โดยเราจะทำarrys แบบ 1มิติ โดยมีการใช้คำสั่ง setw(จำนวนช่อง) เช่น cout<<setw(5)<<x;

โดยsetw(5) คือ  _ _ _ _ _ ( _ คือ ช่องว่าง) โดยเราจะใส่ค่าxไว้ในช่องสุดท้าย ดังนั้น จะได้outputเป็น _ _ _ _ x

โดยจะเห็นว่า ค่าoutput ของ junk จะได้เป็น –858993460 เนื่องจากเราไม่ได้กำหนดค่าข้อมูลใน junk นั่นเอง

 

output

Source Code :

#include “stdafx.h”           //เป็นการimport คำสั่ง

#include <iostream>         //เป็นการimport คำสั่ง

#include <iomanip>          //เป็นการimport คำสั่ง

 

using std::cout;

using std::endl;

using std::setw;

 

 

int main()

{

int value[5]={1,2,3};  //เป็นการประกาศค่าarraysชนิด int  แบบ 1มิติ โดยกำหนดให้มีค่า 1,2,3

int junk[5];          //เป็นการประกาศค่าarraysชนิด int  แบบ 1มิติ โดยไม่มีการกำหนดค่า

cout<<endl;         //ขึ้นบรรทัดใหม่

for(int i=0;i<5;i++){        //กำหนดให้เงื่อนไขเป็น i<5 โดยให้ค่าi เรื่มต้นที่ 0 และให้เพิ่มค่า i+1 เมื่อทำการวนลูปเสร็จ

cout<<setw(12)<<value[i];  //กำหนดช่องให้เป็น12 และใส่ค่าvalue[i] ในช่องสุดท้าย

}

cout<<endl;         //ขึ้นบรรทัดใหม่

for(int i=0;i<5;i++){

cout<<setw(12)<<junk[i];               //กำหนดช่องให้เป็น12 และใส่ค่าjunk[i] ในช่องสุดท้าย

}

cout<<endl;         //ขึ้นบรรทัดใหม่

system (“pause”);               //ทำให้โปรแกรมหยุดทำงาน

return 0;

}

 

 

 

โดยจะเห็นว่า ค่าoutput ของ junk จะได้เป็น –858993460 เนื่องจากเราไม่ได้กำหนดค่าข้อมูลใน junk นั่นเอง

ผู้พัฒนา

นางสาวศิริพร  จตุรภุช

นางสาววรณัน รักสนิท

นางสาวรัชนีวรรณ กอวิรัตน์

นางสาวรสรินทร์ พนิตวงศ์

 

Woranan Ruksanit
at GlurGeek.Com
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com