Application วัดค่าความสุขจากการใช้ชีวิตประจำวัน(Smartlife)

Application วัดค่าความสุขจากการใช้ชีวิตประจำวัน(Smartlife)

งาน1

ต้นแบบของกระบวนการคิดของโปรแกรมนี้เริ่มต้นมาจากเกณฑ์การวัดดัชนีค่ามวลความสุขของคนในประชาชาติ (GNH Gross Nationnal Happiness)ซึ่งค่านี้ถูกใช้ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศภูฎาน ซึ่งได้นำมาปรับใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของคนในวัยทำงานโดยโปรแกรมจะตะหนักในด้าน 7 โดเมน ได้แก่

การบริหารเวลา(Time Use),

พลังชุมชน(Community Vitality),

มาตรฐานความเป็นอยู่(Living standard),

การศึกษาและวัฒนธรรม(Education & Culture),

สุขภาวะทางด้านจิตใจ(Psychological wellbeing),

สูตรการหาความสุขของคนทำงาน(Smartlife Calculation),

ครัวเรือนและสินทรัพย์(Household & asset)

แต่ละโดเมน(Domain)ประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี้(Indicator)นำมาออกแบบเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลค่าคะแนนความสุข แสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่(Mobile Device)ในรูปแบบ คะแนนและแผนภูมิความสุขของแต่ละตัวบ่งชี้ ซึ่งสามารถนำมาใช้บริหารจัดการความสุขในชีวิตประจำวันของผู้ใช้ในกลุ่มวัยทำงานได้ดีมากขึ้น

วัตถุประสงค์

o พัฒนาระบบบริหารจัดการความสุขในชีวิตประจำวัน

o เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวัดระดับความสุขของตัวเองได้

o เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมด้านการจัดการความสุขของคนวัยทำงาน

ภาพรวมของ Application

ภาพรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการคำนวนความสุข

    จากสมการความสุข GNH ที่ได้นำมาประยุกต์ใช้เราได้เลือก และปรับน้ำหนักของหมวดหมู่มา

คิดคะแนนความสุขของผู้ใช้โดยคำนึงถึงความสะดวกความคล่องตัว และการเป็นเหตุเป็นผล ตามบันทึกของGNH

 

GNH index = 1 – (a1+a2+…..+a12)/12

 

เมื่อ a1, a2,… a12 คือค่าความสุขในเรื่องต่างๆ มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 5 เพราะฉะนั้นดัชนี GNH นี้คำนึงถึงความสุขในด้านต่างๆ ถึงเจ็ดสิบสองเรื่อง และสูตรนี้ก็มีการพัฒนาต่อเนื่องทุกครั้งที่มีการประชุมนานาชาติของกลุ่มประเทศที่ใช้ GNH เป็นดัชนีชี้วัด โดยครั้งล่าสุดมีการประชุมที่วัดหินหมากเป้ง จังหวัดหนองคาย เมื่อปี 2550

โดยการให้คะแนนมีหลักการดังนี้

7 Domain, 12 Indicator

7 Domain 12Indicator การให้คำแนน
1) การบริหารเวลา (Time Use) 1.1ชั่วโมงการทำงาน

1.2.ชั่วโมงการพักผ่อน

1.1.1 ให้คำแนนโดย

การถามตอบคำถามในหน้าเริ่มวัน

(คะแนน 1 – 5 )

1.2.1 ให้คำแนนโดย

การถามตอบคำถามในหน้าเริ่มวัน

(คะแนน 1 – 5 )

 

2) พลังชุมชน

(Community Vitality)

 

2.1 การชั่วยเหลือผู้ยากไร้

2.2 การติดต่อสื่อสารกับครอบครัว

2.1.1 ให้คะแนนโดย จะมีฟังก์ชั่นในการบริจาคเงินผ่าน Googleplay เพื่อเข้ามูลนิธิต่างๆ

(คะแนน 0 และ 5)

2.2.1 ให้คะแนนโดย จะมีฟังก์ชั่นที่ระบบจะเตือนให้ผู้ใช้ ติดต่อสื่อสารกับคนในครอบครัว

(คะแนน 0 และ 5)

3) สุขภาพ (Health)

 

3.1 จำนวนวันใน 1 เดือนที่มความสุข

3.2 สภาพความแข็งแรง

ของสุขภาพในระยะยาว

3.1.1 ให้คะแนนโดยผู้ใช้จะต้องใช้ Application ไปให้ครบ 1 เดือนเป็นอย่างน้อย แล้วคะแนนจะถูกเพิ่มให้เข้าไป

(คะแนน 1 -5 )(คิดจากจำนวนวันที่มีความสุขใน 1เดือน และเพิ่มคะแนนให้ในภายหลัง)

3.2.1 โปรแกรมจะถามถึงอาการป่วยในระหว่างช่วงหกเดือน

(โดยให้คะแนน  1 – 5 )

4) การศึกษา (Educatio)

 

4.1 การศึกษาด้าน

ภาษา Literacy

4.1.1 ให้คะแนนโดยจะมีฟังก์ชั่นในการให้ผู้ใช้เล่นเกมส์พัฒนาภาษา

(คะแนน 0 และ 5)

5) สุขภาวะทางด้านจิตใจ (Psychological wellbeing)

 

5.1 สภาวะทางด้าน

จิตใจ

5.2 ความพึงพอใจในการใช้ชีวิต

5.1.1 ให้คะแนนโดยวัดจากอารมณ์ของผู้ใช้โดยการถาม

(คะแนน 1 – 5)

5.2.1 ให้คะแนนโดยการใช้ Schedule และ ทำตามทุกอย่างที่Reminder ได้เตือนใน 1วัน

(คะแนน 1 – 5)

6) วัฒนธรรม( Culture )

 

6.1 การเรียนรู้วัฒนธรรมไทย 6.1.1 ให้คะแนนโดยจะมี Feature ให้ผู้ใช้มีการใช้งานแล้วจะได้คำแนน

(คะแนน 0 และ 5)

7) ครัวเรือนและสินทรัพย์ (Household & Asset)

 

7.1 จำนวนเงินที่เก็บ

7.2 ทรัพย์สิน

7.1.1 ให้คะแนนโดย บันทึกวันต่อวันว่าผู้ใช้มีเงินเก็บหรือไม่

(คะแนน 0 และ 5)

7.2.1 ให้คะแนนโดย มีหมวดหมู่ในการตั้งเป้าหมายให้ผู้ใช้ในการสร้างหรือสะสมทรัพย์สิน

(คะแนน 0 และ 5

เมื่อคิดคะแนนได้แล้ว ก็จะนำมาทำการเข้าสูตร และ ถ้ามีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคนก็จะสามารถหาค่าเฉลี่ย ของผู้ใช้หลายๆคนได้ เพื่อมีการเปรียบเทียบระหว่างสังคมของผู้ใช้ และ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความสุขในทุกวัน

8tcoo

Categories of GNH,Headcounts and Sufficiency

การอธิบายค่าความสุขที่อ้างอิงมาจาก GNH (Gross Nation Happiness) [1]

แล้วนำ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับโปรแกรม ดังนี้

Smart life = Hh + (Hn x As)

กำหนดให้

Hh = ผู้ที่มีความสุข (Happiness people)

Hn = ผู้ที่ยังไม่มีความสุขเท่าที่ควร(์Not yet Happiness people)

As = ค่าเฉลยของผู้ที่ยังไม่มีความสุขตามเกณฑ์และพอใจตรงนั้น (Average score)

สมการนี้ จะคำนวนหาจำนวนผู้ใช้ที่มีความสุข และ สามารถแบ่งได้ถึงสัดส่วนของคนที่ใช้แล้วมีความสุข ออกมาเป็นคะแนนได้โดยสามารถคำนวนร่วมกับคนส่วนใหญ่ได้ ตามผู้ใช้รอบตัวเราเพื่อจะได้บ่งบอกถึงสังคมว่า ในสังคมที่เราอยู่ เราเป็นผู้ที่มีความสุขหรือไม่ ในภาพรวม

 

U-then Tangkitkongtawon
at GlurGeek.Com
ปัจจุบันกำลังศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ชอบท่องเที่ยว ร้องเพลง และ Activity

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.