เรียนเขียนโปรแกรมอ่านไฟล์ ให้ล้ำกันเถอะ

13016500_510625795790528_9143329_o

การเขียนข้อมูล

 • การเขียนข้อมูลหรือการส่งข้อมูลออกสามารถทำได้โดยใช้เมท็อด void write() สำหรับการเขียนข้อมูลตัวอักษรและ byte

นอกจากนี้ยังมีคลาส PrinWriter  ซึ่งก็ทำงานเหมือนๆกับ print กับ println  เขียนได้แบบนี้

PrinWriter pw = new PrinWriter(ตัวแปร.getOutputStream)

การอ่านและเขียนไฟล์

 • หัวข้อนี้เป็นเรื่องการเขียนและอ่านแฟ้มโดยเป็นแฟ้มแบบสตริงที่เปิดอ่านด้วยNotepad ได้ ซึ่งการเขียนและอ่านไฟล์สามารถใช้ Scanner และ PrintStream ร่วมกันก็ได้หรือจะใช้

FileInputStream(String fileName) throws FileNotFoundException

FileOutputStream(String fileName) throws FileNotFoundException

และเมท็อดที่ใช้ได้ดังนี้

void close() throws IOException

int read()throws IOException

void write()throws IOException

ตัวอย่าง

สร้างแฟ้มข้อมูลชื่อ score.txt ดังรูป พร้อมทั้งเขียนโปรแกรมภาษาจาวานี้

ซึ่งประกอบด้วยเลขประจําตัวนักศึกษาและคะแนนรวมสุทธิ (เต็ม 100คะแนน) แล้วนํามาคํานวณหาผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละคนและแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพ โดย

ถ้านักศึกษาได้คะแนนตั้งแต่60 คะแนนขึ้นไปจะได้ผลการเรียนเป็น “S” แต่ถ้าตํ่ากว่านั้นได้ผลการเรียน

เป็น “U”

100

 

 • เมื่อพิมพ์ Code ผลที่แสดง

13054792_1156332964406684_1247446432_o

  คำอธิบาย 

 • next( ) อ่านข้อมูลชนิด String
  nextLine( ) อ่านข้อมูลเป็นชนิด String ทั้งบรรทัด
  nextInt( ) อ่านข้อมูลชนิด integer
  nextDouble( ) อ่านข้อมูลชนิด double
  nextBoolean( ) อ่านข้อมูลชนิด booleanการนําเข้าคลาส Scanner และแพ็คเก็จ java.io ก่อนการเปิดอ่านแฟ้มข้อมูลจะต้องนําเข้าคลาส Scannerและแพ็คเก็จ java.io ก่อนเสมอ โดยใช้คําสั่ง import java.util.Scanner;
  และคําสั่ง import java.io.*; ซึ่งระบุไว้ก่อนเขียนหัวคลาสการตรวจสอบความผิดพลาดในการเปิดอ่านแฟ้มข้อมูล เมท็อดใดก็ตามที่เป็นเมท็อดสําหรับเปิดอ่านแฟ้มข้อมูล (ในที่นี้คือเมท็อด main)
  จะต้องมีการระบุส่วนของคําสั่ง throws IOException ไว้ตอนท้ายของ
  หัวเมท็อดนั้นเสมอ เพื่อให้ระบบตรวจสอบข้อผิดพลาด เช่น ตรวจสอบว่าเป็นแฟ้มข้อมูลที่เปิดอ่านมีอยู่จริงในระบบหรือไม่ เป็นต้น
  การสร้างตัวอ่านจากแฟ้มข้อมูล เป็นการกำหนดชื่อตัวอ่านเพื่อใช้สําหรับอ่านค่าข้อมูลต่างๆ จากแฟ้มข้อมูล
  โดยจะสร้างเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และจะใช้งานตัวอ่านนั้นตลอดทั้งโปรแกรม ซึ่งมีคําสั่งดังนี้Scanner ชื่อตัวอ่าน = new Scanner(new File(“ชื่อแฟ้มข้อมูล/ที่อยู่แฟ้มข้อมูล”));
  ถ้าไฟล์ score.txt เก็บไว้ที่เดียวกันกับไฟล์ที่เราทำการรันโปรแกรม จะใช้เป็น
  Scanner file = new Scanner(new File(“score.txt”));
  แต่ถ้าเราเก็บไฟล์ score.txtไว้ที่อื่น เราจะต้องใส่ที่อยู่ข้อมูลที่เก็บไฟล์ไว้ ดังนี้
  เราเก็บไฟล์ไว้ที่ C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\score.txt
  Scanner file = new Scanner(new File(“C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\score.txt”));

ไฟล์ score.txt เก็บไว้ที่ไหน และถ้าเปลี่ยนที่เก็บจะต้องแก้ไขคําสั่งใดให้เขียนอธิบาย

 •     สมมติว่าสร้าง folder ที่ชื่อว่า doc ขึ้นมาบน desktop ต้องการให้ไฟล์ที่ชื่อ score.txt อยู่ใน folder นี้ ต้อง set path ด้วย

วิธีการทำคือให้เข้าไปใน directory ของ doc โดยใช้คำสั่ง cd doc (cd มาจากคำว่า change directory)

แล้วใช้คำสั่ง pwd (pwd มาจากคำว่า present working directory) เราก็จะเห็น path ของ doc

เมื่อทำการรันดูเราจะได้ไฟล์ score.txt ใน folder doc แล้ว

   YL-25Youtube

จัดทำโดย

นางสาวศิริพร จตุรภุช

นางสาววรณัน รักสนิท

นางสาวรัชนีวรรณ กอวิรัตน์

นางสาวรสรินทร์ พนิตวงศ์

siriporn JAturapuch
at GlurGeek.Com
สวัสดีค่ะ ตอนนี้ทุกคนได้เข้ามาอยู่ในเว็บไซต์ GLURGEEK
หน้าเพจนี้เป็นอีกหนึ่ง Member
แนะนำตัว
ชื่อ ศิริพร จตุรภุช
ชื่อเล่น พริ้ม (ฟรุ้งฟริ้ง) เพรา
เชียร์หน้ากากนักร้องคือ หน้ากากแอปเปิ้ลที่เฉลย ออกมาเป็น โอ๊ต ปราโมช

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.