สร้างรูปหรือข้อความด้วยสัญลักษณ์พื้นฐาน

เริ่มต้นด้วยการใช้สัญลักษณ์ เพียงแค่ +,- เป็นตัวอักษรพื้นฐาน ในภาษา C++

#include”stdafx.h”

using namespace std; เป็นการ include คำสั่ง

โดยมีคำสั่ง printf หรือ cout เป็นคำสั่งแสดงผล

ตัวอย่างเช่น

 

as1 pic

โดยปกติแล้ว (-) จะใช้แทนเว้นวรรคหรือไม่ใช้เครื่องหมายก็ได้่โดย กด space bar ( ) เพื่อจัดฟอร์มให้ได้ตามตัวอักษรที่ต้องการ

ในการทำตัวอักษรควรทำตัวใหญ่มากกว่าตัวอักษรแบบเล็กๆเนืองจากการสมส่วนของตัวอักษรที่ต้องการทำขึ้นนั่นเอง

#include”stdafx.h”
#include<stdlib.h>
using namespace std; //import count command
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) // data type
{
system(“COLOR 79”); // คำสั่งเปลี่ยนสี โดยเลขหน้าเป็น background และเลขตัวหลังเป็นสีตัวอักษร
printf(“My name is \”Thummatus Boonlerd\” \n”);
cout <<“This is CE223 subject\n”;
cout <<“My ID is “;
printf(“%d\n”,1570901106);
cout <<“My Hobby is : Made plastic model \n”;
cout <<“Now, I study in Bangkok University \n\n”;
cout <<“++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++\n”;
cout <<“+————————————————————————–+\n”;
cout <<“+—-+++++++++——++++++++——-++++++++——-+++++++——-+++++++—-+\n”;
cout <<“+—-+++————+++—————–+++———–+++———–+++—-+\n”;
cout <<“+—-+++————+++—————–+++———–+++———–+++—-+\n”;
cout <<“+—-+++————+++—————–+++———–+++———–+++—-+\n”;
cout <<“+—-+++————++++++++——-++++++++——-+++++++——-+++++++—-+\n”;
cout <<“+—-+++————+++————++++++++——-+++++++———–+++—-+\n”;
cout <<“+—-+++————+++————+++————+++—————+++—-+\n”;
cout <<“+—-+++————+++————+++————+++—————+++—-+\n”;
cout <<“+—-+++++++++——++++++++——-++++++++——-+++++++——-+++++++—-+\n”;
cout <<“+————————————————————————–+\n”;
cout <<“++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++\n\n”;

cout <<“+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++\n”;
cout <<“+——————————————————-+\n”;
cout <<“+—–+++++++—-+++–+++—-+++–+++—-++++++++++++—+\n”;
cout <<“+——-++——+++–+++—-+++–+++—-+++–++–+++—-+\n”;
cout <<“+——++——+++–+++—-+++–+++—-+++–++–+++—–+\n”;
cout <<“+—–++——++++++++—-+++–+++—-+++–++–+++——+\n”;
cout <<“+—-++——+++–+++—-+++–+++—-+++–++–+++——-+\n”;
cout <<“+—++——+++–+++—-+++–+++—-+++–++–+++——–+\n”;
cout <<“+–++——+++–+++—-++++++++—-+++–++–+++———+\n”;
cout <<“+——————————————————-+\n”;
cout <<“+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++\n\n”;
system(“pause”);
return 0;
}

Thummathus Boonlerd
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.