ระบบงานภายในองค์กร ก็มีวงจรชีวิตเป็นของตัวเอง

 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle :SDLC)

z4

 

ระบบสารสนเทศในองค์กรแต่ละองค์กร จะมีลักษณะในการพัฒนาที่เป็นวัฏจักร ที่เรียกว่า

 

System Development Life Cycle  หรือเรียกตัวย่อได้ว่า SDLC  หมายถึง  ขั้นตอนหรือกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน  ซึ่งมีจุดเริ่มต้นในการทำงาน และจุดสิ้นสุดของการปฏิบัติงาน

 

ในการพัฒนาระบบต่างๆ ภายในองค์กร จะต้องมีการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ ที่จะต้องติดต่อกับหน่วยงาน ว่าการทำงานของหน่วยงานนั้น มีองค์ประกอบอะไรบ้าง รวมทั้งรายละเอียดการทำงาน เพื่อให้เข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับงานนั้นๆ  ซึ่งขั้นตอนการพัฒนาระบบ  มีอยู่ด้วยกัน 7 ขั้นตอน คือ

  1. Problem Recognition : เข้าใจปัญหา
  2. Feasibility Study : ศึกษาความเป็นไปได้
  3. Analysis : วิเคราะห์
  4. Design : ออกแบบ
  5. Construction : สร้างหรือพัฒนาระบบ
  6. Conversion : การปรับเปลี่ยน
  7. Maintenance : บำรุงรักษา

 

ขั้นที่ 1  Problem Recognition : เข้าใจปัญหา

ระบบสารสนเทศจะเกิดขึ้นได้จากการที่ ผู้ใช้ ตระหนักว่าต้องการ  หรือระบบเดิมที่มีอยู่ ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้  ซึ่งทำให้เกิดการเข้าใจถึงปัญหา  นำไปสู่การชี้แจงปัญหาต่อนักวิเคราะห์ระบบต่อไป

 

ขั้นที่ 2  Feasibility Study : ศึกษาความเป็นไปได้

การศึกษาความเป็นไปได้  คือ การรวบรวมข้อมูล เพื่อตัดสินใจว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการสร้างระบบใหม่  หรือเปลี่ยนแปลงระบบเดิม เพื่อที่จะเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

 

ขั้นที่ 3  Analysis : วิเคราะห์

การวิเคราะห์  นักวิเคราะห์ จะต้องเป็นผู้ที่ไปศึกษาหาข้อมูลของปัญหาอย่างละเอียด  ทั้งจากระบบเดิมที่มีอยู่แล้ว  หรือจากความต้องการของผู้ใช้  และดึงสิ่งที่ต้องการจากผู้ใช้ได้  เพื่อที่จะใช้ในการออกแบบ และเขียนออกมาเป็นรายงานข้อมูลเฉพาะของปัญหา ทั้งคำบรรยาย, ข้อมูลที่จำเป็น, วิธีการทำงาน และสื่งที่จะต้องแก้ไข

 

ขั้นที่ 4  Design : ออกแบบ

การออกแบบ นักวิเคราะห์ระบบจะนำการตัดสินใจของฝ่ายบริหารที่ได้จากการวิเคราะห์  มาเขียนเป็นแผนภาพลำดับขั้นเพื่อให้มองเห็นภาพลักษณ์ที่แน่นอน ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร โดยจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของระบบ  และจะต้องรู้ว่า ขั้นตอนแต่ละอย่างต้องทำอย่างไรต่อไปบ้าง  แล้วนำมาสร้างเป็นข้อมูลเฉพาะของการออกแบบระบบ  เมื่อเสร็จแล้วโปรแกรมเมอร์สามารถใช้เป็นแบบในการเขียนโปรแกรมได้ทันที  ทำการตรวจสอบ  และส่งให้ฝ่ายบริหารตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่

 

ขั้นที่ 5  Construction : สร้างหรือพัฒนาระบบ

ขั้นตอนนี้โปรแกรมเมอร์จะเริ่มเขียนและทดสอบโปรแกรม โดยที่มีนักวิเคราะห์ระบบร่วมทดสอบโปรแกรมเพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมทั้งหมดจะไม่มีข้อผิดพลาด เมือได้โปรแกรมที่แน่นอนก็จะต้องทำคู่มือการใช้ และฝึกอบรมผู้ใช้งาน

 

ขั้นที่ 6  Conversion : การปรับเปลี่ยน

ขั้นตอนนี้คือบริษัทนำระบบใหม่ เข้ามาใช้แทนที่ของเก่าภายใต้การดูแลของนักวิเคราะห์  โดยค่อยเปลี่ยนไปทีละน้อย  ใช้ระบบใหม่ควบคู่ไปกับระบบเก่า และเปรียบเทียบผลลัพธ์ว่าถูกต้องตรงกัน  ถ้าเรียบร้อยแล้วจึงเอาระบบเก่าออกได้

 

ขั้นที่ 7  Maintenance : บำรุงรักษา

การบำรุงรักษา  คือการแก้ไขโปรแกรมหลังจากการใช้งาน  เนื่องจากสาเหตุมีปัญหาในโปรแกรม  หรือการดำเนินงานในองค์กรเปลี่ยนไป  การบำรุงรักษาควรอยู่ภายใต้การดูแลของนักวิเคราะห์ เมื่อผู้บริหารต้องการแก้ไขระบบ  นักวิเคราะห์จะต้องหาผลการทบต่อระบบให้ผู้บริหารตัดสินใจต่อไปว่าควรจะแก้ไขหรือไม่

 

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก : http://www.oocities.org/s_analysis/SDLC_new.html

รูปภาพจาก : http://www.thailandnsw.org/

Youtube : YouTube Preview Image

Kanin Intisan
at GlurGeek.Com
นักศึกษา ชั้นปีที่ 4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.