มารู้จัก Requirements Engineering กันเหอะ!!!

ถ้าถามถึง Requirements Engineering คืออะไร?

คงจะต้องอธิบายว่า Requirements Engineering คือ กระบวนการที่จะทำให้วิศวกรซอฟต์แวร์ เข้าใจและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ด้วยการสกัดความต้องการ ตรวจสอบ และนิยามความต้องการ เพื่อนำไปสร้างเป็นข้อกำหนดความต้องการด้านระบบหรือซอฟต์แวร์

ก่อนอื่นขออธิบายเกี่ยวกับรูป Requirements Engineering กันก่อน

dsadwwwwww1.How the customer explained it  ในรูปแรกสื่อถึง สิ่งที่ลูกค้าทำการอธิบายว่าต้องการอะไรบ้าง

2.How the project leader understood it คือ สิ่งที่หัวหน้าโปรเจคเข้าใจ

3.How the analyst designed it คือ สิ่งที่ analyst designed ขึ้นมาใหม่

4.How the programmer wrote it คือ สิ่งที่โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรม

5.What the beta testers received คือ สิ่งที่เหล่า testers ได้ลองใช้

6.How the business consultant described it คือ วิธีที่เหล่า consultant ทำการพูดเสนอขาย

7.How the project was documented คือ สิ่งที่บันทึกอยู่ในข้อมูล

8.What operations installed คือ สิ่งที่ตามมาหลังการติดตั้ง

9.How the customer was billed คือ สิ่งที่ลูกค้าต้องจ่าย

10.How it was supported คือ สิ่งที่หลงเหลือให้เหล่า supported

11.What marketing advertised คือ สิ่งที่เหล่า marketing ทำการโฆษณา

12.When it was delivered คือ สิ่งที่เกิดขึ้นหลังส่งมอบงาน

13.What the customer really needed คือ สิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆ

14.What the digg effect can do to your site คือ ผลกระทบที่ตามมาของ Product

15.The disaster recover plan คือ ก็ต้องทำการรื้อฟื้นและวางแผนกันใหม่

 

 

ในรูปแรกสื่อถึง สิ่งที่ลูกค้าทำการอธิบายว่าต้องการอะไรบ้าง ต้องการProductแบบไหนอย่างในรูปแรกลูกค้าต้องการชิงช้า 3 ชั้นแต่พอมา (รูปที่สอง)  Project Leader เข้าใจ Product ของลูกค้าเป็นอีกอย่างทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนของ Product แล้วทำการส่งต่องานมาให้ analyst designed พอได้รับงานต่อมาจาก Project Leader ก็เข้าใจเป็นอีกอย่างทำให้ designed ออกมาอีกแบบ (รูปที่สาม) พอ designed เสร็จส่งต่อให้เหล่า programmer พอได้รับงานมาถ้าเกิดความไม่เข้าใจใน Product หรือ งานที่ต้องเร่งรีบจะทำให้เขียนโปรแกรมออกมาเป็นอีกแบบ (รูปที่4) แล้ว programmer จะส่งงานต่อให้ testers ไปทดลองใช้ แต่พอรับข้อมูล beta มาจาก programmer ได้ทดลองใช้ตัวโปรแกรมก็จะออกมาอีกอย่างหนึ่ง (รูปที่5) เหล่า testers ก็จะโยนงานมาให้ consultant ทำการเสนอขาย consultant ก็จะทำการ present ให้ดูดีที่สุดเพื่อปกปิดช่องโหว่ของ Product (รูปที่6) แต่พอมาดู documented ของ project แทบไม่มีอะไรเลย (รูปที่7) พอทำการ installed ก็จะมีปัญหาให้เริ่มเห็น (รูปที่8) สิ่งที่ตามมาคือราคาที่ลูกค้าต้องจ่ายก็จะเพิ่มมากขึ้น (รูปที่9) พอใช้งานไปเรื่อยๆ supported ก็จะพบว่า Product ไม่ได้คุณภาพ (รูปที่10) แล้วก็โยนให้ marketing ทำโฆษณาออกมาอีกแบบ (รูปที่11) เมื่อไปส่งมอบงานจริงก็จะเป็น Product ไม่ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า (รูปที่12) ความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ต้องการแบบ (รูปที่13) พอลูกค้าซื้อก็ทำให้เกิดeffectที่ตามมาดัง(รูปที่14)แล้วก็ต้องมา recover plan กันใหม่อีกรอบดัง(รูปที่15)

ฉะนั้นลองคิดดูถ้าไม่มีการจัดการเกี่ยวกับ Requirements จะทำให้เกิดความสับสนในขั้นตอนการผลิตซอฟต์แวร์ แล้วซอฟต์แวร์ที่เสร็จจะไม่ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า

เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการแบบนั้นเกิดขึ้นจะต้องมีกระบวนการวิศวกรรมความต้องการเกิดขึ้น ที่นิยมใช้กันก็จะมี Waterfall Model

dsdxxx

¨ ขั้นตอนที่1 สกัดความต้องการ (Requirement Elicitation) การสกัดความต้องการ ก็คือ การรวบรวมหรือค้นหาความต้องการ เป็นขั้นตอนของการทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่ต้องการการแก้ไขด้วยซอฟต์แวร์
¨ ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) เป็นขั้นตอนในการประเมินความต้องการที่รวบรวมมาได้ เพื่อจัดกลุ่มความต้องการ จัดลำดับความสำคัญของความต้องการ แก้ไขความขัดแย้งระหว่างความต้องการเพื่อทำให้ความต้องการสอดคล้องกัน จากนั้นสร้างแบบจำลองความต้องการในระดับความคิด (Conceptual Model)

¨ ขั้นตอนที่ 3 กำหนดความต้องการ(Requirement Specification)หลังจากแบบจำลองความต้องการได้รับการยอมรับแล้ว จะนำมาจัดทำเป็นเอกสารข้อกำหนดความต้องการ 5
¨ ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความต้องการ(Requirement Validation)เป็นการทบทวนและตรวจสอบข้อกำหนดความต้องการในเอกสารทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรง สอดคล้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความเป็นไปได้ และสามารถพิสูจน์ได้ตามเป้าหมาย
ของกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์

 

 

 

U-then Tangkitkongtawon
at GlurGeek.Com
ปัจจุบันกำลังศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ชอบท่องเที่ยว ร้องเพลง และ Activity

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.