จะทำซอฟต์แวร์ซักอย่าง !! ต้องมีการระบุข้อกำหนดซอฟต์แวร์ด้วยน้า

สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาอ่านบทความนี้ บทความนี้จะการถึงเรื่องการระบุข้อกำหนดซอฟต์แวร์ (Software Requirements Specification) หรือ เอสอาร์เอส4

 

Software คือ ? 

โปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ทำหน้าที่สั่งการ ควบคุมการประมวลผลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในส่วนที่เรียกว่า ฮาร์ดแวร์ แม้ว่าจะมีความเร็วสูงในการทำงาน มีหน่วยความจำสูง และมีอุปกรณ์ประกอบมากมาย แต่ฮาร์ดแวร์ทำงานไม่ได้ ถ้าไม่มีชุดคำสั่งควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

 

Requirement คือ ?

ข้อกำหนด ซึ่งหมายความว่า รายละเอียดต่างๆ เช่น ทำงานอย่างไร มีคูณสมบัติอย่างไร การพัฒนาระบบต่างๆของซอฟต์แวร์นั้นๆ โดยข้อกำหนดจะมีทั้งหมด 3 ระดับ คือ

1.ข้อกำหนดทางธุรกิจ คือ วัตถุประสงค์ระดับสูงของหน่วยงานหรือลูกค้าที่ขอให้มีอยู่ในระบบหรือซอฟต์แวร์ ซึ่งปรากฎในเอกสารที่อธิบายภาพรวมและขอบเขตของโครงการ

2.ข้อกำหนดของผู้ใช้ คือ งานที่ผู้ใช้สามารถทำให้สำเร็จได้ด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งกล่าวถึงในกรณีที่ต้องนำมาใช้งาน

3.ข้อกำหนดด้านฟังก์ชัน คือ การทำงานของซอฟต์แวร์ที่ผู้พัฒนาสร้างไว้ในซอฟต์แวร์ เพื่อให้ผู้ใช้ทำงานได้สำเร็จ โดยจะมีดังนี้

Functional Requirement คือ Requirement หรือสิ่งที่ระบบควรจะทำหน้าที่หลักของระบบที่จะต้องทำ เช่น

ผู้ใช้ต้องสามารถค้นหาจากฐานข้อมูลทั้งหมดก็ได้หรือ ค้นหาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของฐานข้อมูลก็ได้
ระบบจะต้องมีโปรแกรมที่ช่วยให้อ่านเอกสารได้
Non-functional Requirement คือ Requirement อื่นๆที่ไม่ใช่หน้าที่หลักๆที่ต้องทำ แต่เป็นคุณสมบัติอื่นๆที่เราอยากได้จากระบบ เช่น ความปลอดภัยของระบบ, ความเชื่อถือได้ของระบบ, เวลาตอบสนอง, มีความสามารถทางด้าน I/O, ความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ระบบบัญชี โดยที่หน้าที่หลักของระบบบัญชีคือ บันทึกข้อมูล Transaction รายวัน, จะต้องมีการทำสรุปยอดบัญชีได้ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ระบบบัญชีควรทำคือ Functional Requirement แต่ถ้าบอกว่าต้องมีการใส่รหัสผ่าน, สามารถเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตได้ , เชื่อมโยงกับระบบบัญชีของบริษัทอื่นได้ อันนี้ไม่ใช่หน้าที่หลัก ของระบบบัญชี แต่มันคือ Non-functional Requirement

Function Oriented Programming เป็นการเขียน โปรแกรมโดยยึดหลักการเขียนโปรแกรมแบบแยกเป็นหน่วยย่อย (Module) ตามหน้าที่แล้ว รวบรวมหน่วยย่อยเหล่านั้นเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างสอดคล้องสัมพันธ์กัน เราเรียกขั้นนี้ว่า ขั้น Integration โครงสร้างที่ได้ก็คือโปรแกรมที่ต้องการ ภาษาที่ใช้พัฒนาโปรแกรมในแนวนี้ จัดเป็นภาษาประเภทที่เรียกว่า Procedural Language การเขียนโปรแกรมแนวนี้ได้ถูกใช้มา นานตั้งแต่ยุคก่อนจนถึงยุคปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ โดยเฉพาะโปรแกรมที่มีขนาดเล็ก

 

เราจะสรุปได้ว่าการระบุข้อกำหนดซอฟต์แวร์ (Software Requirements Specification) หรือ เอสอาร์เอส เป็นข้อกำหนดที่กำหนดขึ้นในกระบวนการพัฒนาระบบ โดยก่อนจะลงมือพัฒนาจะมีการวิเคราะห์ความต้องการ หลังจากเราวิเคราะห์เสร็จก็จะมากำหนดความต้องการว่ามีอะไรบ้าง โดยความต้องการที่เรากำหนดขึ้นมานั้นนำมาใช้ประโยชน์ได้ คือ มองในมุมมองของเจ้าของงาน จะใช้เป็นตัวอ้างอิงการเปิดประมูลให้กับผู้ที่จะทำการพัฒนา และเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาเพื่อใช้ในการชำระค่าจ้าง กล่าวคือ ถ้าทำไม่ได้ตามข้อกำหนดความต้องการก็อาจจะไม่ชำระค่าจ้าง

 

Reference

-https://th.wikipedia.org

 

Terapong Wongbunma
at GlurGeek.Com
Hi , I'm Terapong.
My nickname is SaunG.
Student Id : 1550901050
Age : 22 years old.
Studying in school of engineering Bangkok University.

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.