การ Design มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

หัวข้อของกิจกรรมคือ “การนำวิชา Software Engineering มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน”

จากที่ได้รับหัวข้อมา ทางผู้เขียนจึงได้นำหลักการออกแบบซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เขียน คือการออกแบบสวนที่บ้านยังไงให้สวยงามและน่าอยู่ ซึ่งการออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design) คือ กระบวนการกำหนดสถาปัตยกรรม ส่วนประกอบ ส่วนประสาน และลักษณะด้านอื่นๆ ของระบบหรือส่วนประกอบของระบบโดยการออกแบบซอฟต์แวร์ยังมีความหมายรวมถึงสิ่งที่ได้จากการออกแบบ ซึ่งก็คือ แบบจำลองของการออกแบบ (Design Model)

การออกแบบซอฟต์แวร์ จึงเป็นการนำข้อกำหนดความต้องการ มากำหนดรายละเอียดโครงสร้างภายในของซอฟต์แวร์ ในทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์นั้นการนำความรู้ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้กับการออกแบบ ก็คือ วิศวกรรมการออกแบบ  (Design Engineering) ซึ่งมีเป้าหมาย คือ การสร้างแบบร่างของระบบ หรือการนำเสนอระบบในแต่ละด้าน ให้มีคุณสมบัติที่ดี ในที่นี้จะยกตัวอย่างการออกแบบสวนหน้าบ้าน โดยมีการออกแบบบ่อปลา โต๊ะนั่งบริเวณสวน และการเลือกต้นไม้ ดอกไม้ในการตกแต่งสวนให้สวยงาม

ในการสร้างแบบจำลอง(Design Model) จะประกอบไปด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ได้แก่
– การกำหนดความต้องการ (Requirement Definition) *ต้องการสร้างบ่อปลา จัดสวนมีต้นไม้และดอกไม้ มีที่นั่งบริเวณสวน
– การออกแบบซอฟต์แวร์และระบบ (System and Software Design) *การกำหนดขนาดบ่อปลา การกำหนดชนิดของต้นไม้ การกำหนดรูปแบบโต๊ะที่จะนำมาตกแต่งในสวน รวมถึงอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสร้างและตกแต่งสวน
– การลงมือทำและทดสอบระดับหน่วย (Implementation and Unit Testing) *การเตรียมอุปกรณ์หรือการจัดซื้ออุปกรณ์ และลงมือจัดการสร้างและตกแต่งสวน
– การประสานระบบและทดสอบระบบ (Integration and System Testing) *การทดสอบการรั่วของบ่อปลา
– การนำไปใช้และบำรุงรักษา (Operation and Maintenance) *การเลี้ยงปลาในบ่อและวิธีการทำความสะอาดบ่อ

Waterfall_model

ขั้นตอนการออกแบบ

1.General Design Concepts (แนวคิดการออกแบบทั่วไป)

2.Context of Design (สภาพแวดล้อมการออกแบบ)

3.Design Process (กระบวนการออกแบบ)

4.Enabling Techniques (การเปิดใช้งานด้านเทคนิค)


 

การนำเสนอคลิปการประยุกต์ใช้วิชา Software Engineering ในชีวิตประจำวัน

YouTube Preview Image

Agness
at GlurGeek.Com

1 Comment

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.