Aj. NesT สอน Software Engineering – วิชาที่วิศวกรซอฟต์แวร์ต้องเรียน

เนื้อหารายวิชา เรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญหาของการออกแบบและผลิตซอฟต์แวร์ ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผลิตซอฟต์แวร์ เทคนิคและเครื่องมือของการออกแบบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์หน่วยความจำ การวิเคราะห์เวลาการประมวลผล การทดสอบโปรแกรม การจัดทำคู่มือรายละเอียดซอฟต์แวร์

Continue reading »