การพัฒนา Project ด้วย Lean

Lean คือวิธีการที่เป็นระบบในการระบุและกำจัดความสูญเสียหรือสิ่งที่ไม่เพิ่มคุณค่าภายในกระแสคุณค่าของกระบวนการโดยอาสัยการดำเนินตามจำนวนความต้องการของลุกค้าด้วนระบบดึง (PullSystem) ทำให้เกิดสภาพการไหลอย่าง ต่อเนื่องราบเรียบและทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ระบบอยู่เสมอ   ประวัติความเป็นมาของการผลิตแบบลีน ผลิตเฉพาะสินค้าหรือชิ้นส่วนที่จำเป็นตามเวลาที่ต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยมุ่งกำจัดความสูญเปล่าและคงคุณถาพให้ดียิ่ง ๆ

Continue reading »

Interactive learning using WEBGL บริหารรูปแบบ Scrum

แนะนำโปรเจคของInteractive learning using WEBGL โปรเจคของเราได้นำเอาหลากหลายเทคโนโลยีที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้เป็นสื่อในการเรียนการสอนที่สามารถศึกษาได้ในเวลาทั่วๆ ไปและสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วย animation ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ และนอกจากนี้มีอีก

Continue reading »

Kanban System

Kanban System Kanban คือ วีธีการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการจัดการงานให้อยู่บนหลักการ Visualize Work ทำให้เห็นแผนภาพของงานทุกๆ

Continue reading »

การพัฒนาระบบด้วย Waterfall

Waterfall Model เป็นแบบจำลองกระบวนการพัฒนาระบบในรูปแบบน้ำตก เป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันในอดีต มีหลักการเสมือนกับน้ำตกซึ่งไหลจากที่สูงลงที่ต่ำ ในแต่ละขั้นตอนไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขขั้นตอนที่แล้วได้ เหมาะสำหรับระบบที่มีการจัดการที่แน่นอน และในปัจจุบันมีขั้นตอนการทำงานสามารถที่จะวนหรือย้อนกลับไปแก้ไขได้ หรือที่เรียกว่า

Continue reading »