AOTOCAD 2017 ตอนชุดก้ามปูเปลี่ยนเกียร์แบบไอโซเมตริกและออโทกราฟิก

  ชื่องาน  ชุดก้ามปูเปลี่ยนเกียร์แบบไอโซเมตริกและออโทกราฟิก จัดทำโดย นายปิยพร วาหะรักษ์  159092142 เสนอ อาจารย์ทศพล

Continue reading »