Aj. NesT สอน Calculus I (แคลคูลัส 1) ขั้นเทพ – วิชาที่นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้งประเทศต้องเรียน

เนื้อหารายวิชา ฟังก์ชัน ลิมิต ความต่อเนื่อง และอนุพันธ์ กฎลูกโซ่ อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของอนุพันธ์ ฟังก์ชันทรานเซนเดลทัล

Continue reading »