ออกแบบหุ่นยนต์รักสิ่งแวดล้อม ด้วย Design Thinking

ออกแบบระบบสังคมรักษาสิ่งแวดล้อม(Green Society) Project : หุ่นยนต์รักสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนที่1BASE : กำหนดโจทย์ ภายในขึ้นตอนนี้สมาชิกในกลุ่มทุกคนจะแบ่งโพสอิทกันคนละ10แผ่นเพื่อเขียนหัวข้อที่ตัวเองสนใจขึ้นมาซึ่งในกลุ่มของเราก็เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับระบบสังคมรักษาสิ่งแวดล้อม(Green

Continue reading »