[Aj. NesT สอน Calculus 3 ขั้นเทพ] ทบทวนความรู้และฝึกทำโจทย์เพื่อเตรียมสอบวิชาแคลคูลัส 3 สู้นะ

เนื้อหารายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับสมการอนุพันธ์เบื้องต้น สมการอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง วิธีการหาค่าคำตอบและการประยุกต์ใช้งานทางวงจรไฟฟ้า กลศาสตร์และอื่น ๆ เชิงวิศวกรรม สมการอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง วิธีการหาค่าคำตอบและสมการอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง

Continue reading »