[Aj. NesT สอน Calculus 2 ขั้นเทพ] ทบทวนความรู้และฝึกทำโจทย์เพื่อเตรียมสอบวิชาแคลคูลัส 2 บอกเลยว่าเข้มข้น

เนื้อหารายวิชา การประยุกต์ของอินทิกรัลจำกัดเขต การหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งและพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งจากกราฟ การหาพื้นที่โดยวิธี Parallel Cross Section การหาปริมาตรโดยวิธี Disk,

Continue reading »