การ Design มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

หัวข้อของกิจกรรมคือ “การนำวิชา Software Engineering มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน” จากที่ได้รับหัวข้อมา ทางผู้เขียนจึงได้นำหลักการออกแบบซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เขียน คือการออกแบบสวนที่บ้านยังไงให้สวยงามและน่าอยู่ ซึ่งการออกแบบซอฟต์แวร์

Continue reading »

การพัฒนาระบบ SDLC กับชีวิตประจำวัน

หัวข้อของวันนี้คือ “นำเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ Software Engineering มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน” หลังจากได้รับหัวข้อมา ทางผู้เขียนจึงได้นำหลักพัฒนาซอฟแวร์(SDLC) มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เขียน คือการพัฒนาเกี่ยวกับ

Continue reading »

Requirement จากเพื่อนคิว

หัวข้อของวันนี้คือ “นำเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ Software Engineering มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน” หลังจากได้รับหัวข้อ เราก็ได้มาทำการคิดว่า ในชีวิตประจำวันเราทำอะไรบ่อย แล้วก็นึกได้ว่าทำรายการใน

Continue reading »

Software Process กับการทำขนมถ้วย

Software Process Software Process หมายถึง ขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน และนำไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และSoftwareที่ดีย่อมสามารถปฏิบัติซ้ำ

Continue reading »

Requirement คือ ตกแต่งหน้านิยายให้เค้าหน่อยยย >,<

หัวข้อของวันนี้คือ “นำเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ Software Engineering มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน” หลังจากได้รับหัวข้อ เราก็ได้มาทำการคิดว่า ‘เอ ?

Continue reading »

วิธีทำ Printf ธรรมดา แต่ไม่ให้มันธรรมดา ครับ ผม !!!!

คำสั่ง printf()            คำสั่ง printf ถือว่าเป็นคำสั่งพื้นฐานที่สุดในการแสดงผลข้อมูลทุกชนิดออกทางหน้าจอ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเต็ม( int ) , ทศนิยม

Continue reading »

Aj. NesT สอน Calculus I (แคลคูลัส 1) ขั้นเทพ – วิชาที่นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้งประเทศต้องเรียน

เนื้อหารายวิชา ฟังก์ชัน ลิมิต ความต่อเนื่อง และอนุพันธ์ กฎลูกโซ่ อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของอนุพันธ์ ฟังก์ชันทรานเซนเดลทัล

Continue reading »

Pre-Calculus (Basic Mathematics) – คอร์สเตรียมความพร้อมก่อนเรียนแคลคูลัส

เนื้อหารายวิชา เรียนรู้เนื้อหาในเรื่อง Exponents and Exponential Function (เลขยกกำลังและฟังก์ชันเอ็กโปรเนนเชียล) Logarithmic Functions (ฟังก์ชันลอการิทึม) Fractions (การบวก

Continue reading »

Computer Programming (JAVA Language) Course – มาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA กันเถอะ

เนื้อหารายวิชา ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การพัฒนาอัลกอริทึม เทคนิคในการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาซี และซีพลัสพลัส ชนิดข้อมูล ค่าคงที่

Continue reading »

Computer Programming (C/C++ Languages) Courses – ฝึกการเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ อย่างรู้ซึ้ง

เนื้อหารายวิชา ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การพัฒนาอัลกอริทึม เทคนิคในการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาซี และซีพลัสพลัส ชนิดข้อมูล ค่าคงที่

Continue reading »