Prototyping Model

Prototyping model คืออะไร?    การสร้างต้นแบบ เป็นพัฒนาการที่รวดเร็วและเป็นการทดสอบการทำงานของแบบจำลอง (Model) หรือต้นแบบของระบบงานใหม่ ในการโต้ตอบและกระบวนการทำซ้ำประโยคคำสั่งในโปรแกรมที่เรียกว่า การวนรอบ

Continue reading »

เคล็ดลับเตรียมเอกสารขอวีซ่าเชงเก้น ฝรั่งเศส ปี 2017 อนุมัติภายใน 3 วัน (Schengen Visa to France) สำหรับมนุษย์เงินเดือน

เคล็ดลับเตรียมเอกสารขอวีซ่าเชงเก้น ฝรั่งเศส อนุมัติภายใน 3 วัน (Schengen Visa) สำหรับมนุษย์เงินเดือน ในกรณีที่จะเดินทางไปประเทศกลุ่มเชงเก้น 25

Continue reading »

Calculus 2 [Matrix] วิธีแก้โดยการใช้ Matrix ในการหากำไร ต้นทุน รายรับ รายจ่าย หรือสิ่งต่าง ๆ อีกมากมายที่หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่ทราบกัน

Calculus 2 ตัวอย่างง่ายง่ายกับการใช้แคลคูลัสในชีวิตประจำวัน เราจะยกตัวอย่างปัญหาและวิธีแก้โดยการใช้ Matrix ในการหากำไร ต้นทุน รายรับ รายจ่าย

Continue reading »

การประยุกต์ในการความคุ้มทุนของโรงงานผลืตอุปกรณ์ด้วยเมตริกซ์ใน Calculus 2

เมตริกซ์คืออะไร คือการจัดการข้อมูลในลักษณะแถวและหลัก  มีสินค้า 2 ชนิด คือ โดรนบังคับและโดรนดำน้ำ  ราคาอะไหล่ทั้ง 2

Continue reading »

การใช้เมทริกซ์หากระแสไฟฟ้าด้วยวิธีเมช เคอร์เรนท์ ในวิชา Calculus 2

หน้าปก ที่มาและความสำคัญ สามารถนำไปต่อยอดได้ในวิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่นวิชา Basic Circuit ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง อธิบายขั้นตอน วิธีการหาค่ากระแสด้วยวิธี

Continue reading »

Calculus 2 เรื่อง การหา Volume by Integration ของอ่างเก็บน้ำในโรงงาน

วันนี้จะมาอธิบายการนำ Volume by Integration เพื่อมาประยุกต์ใช้ ที่มาและความสำคัญของปัญหา ความรู้ที่ต้องมีก่อนจะแก้โจทย์ปัญหานี้ ขั้นตอนการดำเนินงาน ประโยชน์ที่ได้จากการแก้ปัญหานี้และการนำไปต่อยอด

Continue reading »