First order Differential Equation การใช้สมการแยกตัวแปรมาช่วยในการแก้ไขปัญหา Mixing

1.นำเสนอเรื่อง First Order Differential Equation โดยนำเสนอในเรื่องของการใช้สมการแยกตัวแปรมาช่วยในการแก้ไขปัญหา 2. เหตุผลที่เลือกเรื่องนี้มานำเสนอเพราะ คิดว่าสามารถยกตัวอย่างได้ง่ายเพราะเป็นเรื่องไกล้ตัว

Continue reading »

การหาอัตราพื้นที่การรั่วไหลของน้ำมันด้วยวิธีการหาอนุพันธ์

  การหาอนุพันธ์แบบง่ายนะครับ ** จากโจทย์  ถังน้ำมันตั้งอยู่บนพื้นแล้วก้นถังเกิดรั่วน้ำมันไหลออกจากก้นถังเลอะเป็นรูปวงกลม  ซึ่งมีรัศมีเพิ่มขึ้นด้วย อัตราเร็ว    2 cm/s

Continue reading »

Calculus 3 in everyday life การนำแคลคูลัส 3 มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน by Parkpoom

การนำวิชาคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จากรูปเบื้องต้น ถ้าเราต้องการสร้างกล่องกระดาษขึ้นมาโดยถ้าเราใช้วิธีนี้ จะทำให้เราใช้พื้นที่ทั้งหมด 7,000 ตารางเซนติเมตร ซึ่งถ้าเราใช้วิธีนี้เราสามารถสร้างกล่องกระดาษที่มีความจุเท่ากันแล้วยังสามารถประหยัดพื้นที่ของกระดาษได้ เมื่อเราประหยัดพื้นที่ของกระดาษได้นั่นทำให้ต้นทุนการผลิตของเรานั้น

Continue reading »

การหาจุดศูนย์กลางมวล (Find Center of Mass)

การหาจุดศูนย์กลางของมวล โดยเอาปัญหาที่พบเจอในชีวิตมาแก้ไข หน้าปกงานเป็นภาษาไทย 2. หน้าปกงานภาษาอังกฤษ 3. ปัญหาที่มีการนำเรื่องแคลคูลัส 3 มาใช้

Continue reading »

Calculus3 สมการอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (การประยุกต์ใช้งานทางวงจรไฟฟ้า)

สมการอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (การประยุกต์ใช้งานทางวงจรไฟฟ้า)   ตัวอย่างที่ 2 แรงดันแหล่งจ่าย 12 V จ่ายให้วงจร

Continue reading »

CALCULATE THE VOLUME RESERVOIR การคำนวณปริมาตรอ่างเก็บน้ำ แคลคูลัส 3 BY:NATKAMON

การคำนวณปริมาตรอ่างเก็บน้ำ คำนวณเก็บประจุไฟฟ้า VOLUME RESERVOIR หาปริมาตรอ่างเก็บน้ำโดยใช้ shell ให้หมุนรอบแกน Y ตั้งแต่

Continue reading »

การแก้โจทย์ประยุกต์การหาปริมาตรทรงตัน แคลคูลัส 3

      สวัสดีคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับการทำโจทย์ของแคลคูลัส 3 ว่าจะสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรายังไงไ้บ้างไปดูกันเลยคะ แคลคูลัส เป็นสาขาหลักของคณิตศาสตร์ซึ่งพัฒนามาจากพีชคณิตศาสตร์ เลขาคณิตศาสตร์และปัญหาทางฟิสิกส์ แคลคูลัสมีต้นกำเนิด

Continue reading »

[Aj. NesT สอนเขียน Programming ขั้นเทพ] C Programming ทบทวนความรู้และฝึกเขียนโปรแกรมด้วยตัวเอง

[สอนเขียน Programming] C Programming ทบทวนความรู้และฝึกเขียนโปรแกรมด้วยตัวเอง ปูพื้นฐาน [เข้มข้น] Online Material

Continue reading »

[Aj. NesT สอน Calculus 3 ขั้นเทพ] ทบทวนความรู้และฝึกทำโจทย์เพื่อเตรียมสอบวิชาแคลคูลัส 3 สู้นะ

เนื้อหารายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับสมการอนุพันธ์เบื้องต้น สมการอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง วิธีการหาค่าคำตอบและการประยุกต์ใช้งานทางวงจรไฟฟ้า กลศาสตร์และอื่น ๆ เชิงวิศวกรรม สมการอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง วิธีการหาค่าคำตอบและสมการอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง

Continue reading »

[Aj. NesT สอน Calculus 2 ขั้นเทพ] ทบทวนความรู้และฝึกทำโจทย์เพื่อเตรียมสอบวิชาแคลคูลัส 2 บอกเลยว่าเข้มข้น

เนื้อหารายวิชา การประยุกต์ของอินทิกรัลจำกัดเขต การหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งและพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งจากกราฟ การหาพื้นที่โดยวิธี Parallel Cross Section การหาปริมาตรโดยวิธี Disk,

Continue reading »