Prototyping Model

Prototyping model คืออะไร?    การสร้างต้นแบบ เป็นพัฒนาการที่รวดเร็วและเป็นการทดสอบการทำงานของแบบจำลอง (Model) หรือต้นแบบของระบบงานใหม่ ในการโต้ตอบและกระบวนการทำซ้ำประโยคคำสั่งในโปรแกรมที่เรียกว่า การวนรอบ

Continue reading »

เคล็ดลับเตรียมเอกสารขอวีซ่าเชงเก้น ฝรั่งเศส ปี 2017 อนุมัติภายใน 3 วัน (Schengen Visa to France) สำหรับมนุษย์เงินเดือน

เคล็ดลับเตรียมเอกสารขอวีซ่าเชงเก้น ฝรั่งเศส อนุมัติภายใน 3 วัน (Schengen Visa) สำหรับมนุษย์เงินเดือน ในกรณีที่จะเดินทางไปประเทศกลุ่มเชงเก้น 25

Continue reading »

Calculus 2 [Matrix] วิธีแก้โดยการใช้ Matrix ในการหากำไร ต้นทุน รายรับ รายจ่าย หรือสิ่งต่าง ๆ อีกมากมายที่หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่ทราบกัน

Calculus 2 ตัวอย่างง่ายง่ายกับการใช้แคลคูลัสในชีวิตประจำวัน เราจะยกตัวอย่างปัญหาและวิธีแก้โดยการใช้ Matrix ในการหากำไร ต้นทุน รายรับ รายจ่าย

Continue reading »

การประยุกต์ในการความคุ้มทุนของโรงงานผลืตอุปกรณ์ด้วยเมตริกซ์ใน Calculus 2

เมตริกซ์คืออะไร คือการจัดการข้อมูลในลักษณะแถวและหลัก  มีสินค้า 2 ชนิด คือ โดรนบังคับและโดรนดำน้ำ  ราคาอะไหล่ทั้ง 2

Continue reading »