[Tableau Project for Statistics] สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีพ.ศ.2551 – พ.ศ.2557 จำแนกตามโรงพยาบาล วิเคราะห์โดยใช้ Tableau

สงกรานต์เป็นเทศกาลหนึ่งที่คนไทยสืบทอดมาแต่โบราณเป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในสมาชิกในครอบครัว ในความเชื่อดั้งเดิมใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี ได้แก่ การใช้น้ำเป็นตัวแทน แก้กันกับความหมายของฤดูร้อน ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ ใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น มีการขอพรจากผู้ใหญ่ การรำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ สังคมไทยสมัยใหม่เกิด “ประเพณีกลับบ้าน” ในเทศกาลสงกรานต์ นับวันสงกรานต์เป็นวันครอบครัว นั่นทำให้คนส่วนใหญ่ที่ออกเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมเพื่อกลับมาหาครอบครัวกันส่วนใหญ่ แต่การเดินทางด้วยคนมากมายย่อมมีอุบัติเหตุ บ้างก็เกิดจากตนเอง บ้างก็จากผู้อื่น ทำให้ช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่ต้องระวังภัยอุบัติเหตุตามท้องถนนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังออกมาตรการต่าง ๆเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเช่น ตั้งด่านจุดตรวจผู้ขับขี่รถยนต์ อำนวยความสะดวกด้านจารจร เพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย แต่การจะป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนรับมือ รวมถึงใช้สถิติในการเกิดอุบัติเหตุมาอ้างอิง ดังนั้นจึงจัดทำ “สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ในปี 2551 ถึง 2557 โดยจำแนกตามโรงพยาบาล” ขึ้นเพื่อในปีถัดไปนั้นจะได้ทำการเตรียมการรับมือกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้เพียงพอและดีที่สุด
Cr. Wikipedia

สามารถสืบค้นได้จากข้อมูล Open Data Thailand ทางเว็บ https://data.go.th/Datasets.aspx

 

Stakeholder Maps

ซึ่งสถิติที่จัดทำขึ้นมีผลต่อ  3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

 1. กลุ่มโรงพยาบาล

เพื่อจัดการเตรียมผู้ช่วยเหลือในแต่ละโรงพยาบาลได้เพียงพอต่อจำนวนอุบัติเหตุในแต่ละพื้นที่ ในบางครั้งมีอุบัติเหตุมากจนเกินกว่าโรงพยาบาลจะรับไหว ดังนั้นสถิตินี้ก็จะสามารถบอกได้ว่าโรงพยาบาลที่มีพยาบาลเพียงพอสามารถโยกย้ายมาช่วยเหลือโรงพยาบาลที่เกิดอุบัติเหตุมาก ๆ ได้

 1. กลุ่มตำรวจ หน่วยกู้ภัย และประกันรถยนต์

  1. ตำรวจ และหน่วยยกู้ภัย เพื่อวางแผนป้องกันอุบัติเหตุในแต่ละพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย ๆ และวางแผนเตรียมการเพื่อเคลียเส้นทางการเดินทางหลังเกิดอุบัติเหตุ เช่น ในพื้นที่ที่มีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุบ่อย จะต้องมีรถยก รถลาก เพื่อทำให้เส้นทางการจราจรนั้นเป็นปกติโดยเร็วที่สุด
  2. ประกันรถยนต์ เพื่อทำการเพิ่มหรือลดเบี้ยประกันของประเภทรถต่าง ๆ ที่เกิดอุบัติเหตุแตกต่างกันออกไป
 2. กลุ่มประชนชนทั่วไป และอู่ซ่อมรถ

  1. ประชาชน เพื่อหลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ต่าง ๆที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยและยังช่วยในด้านการตัดสินใจเข้ารักษาที่โรงพยาบาลต่าง ๆในช่วงเทศกาลได้รวดเร็วและเพียงพอ
  2. อู่ซ่อมรถ เพื่อเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับช่วงเทศกาล ซึ่งอู่ที่ใกล้กับจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมการรับมือให้เพียงพอ

ข้อมูล Excel เดิม

ประกอบด้วย

 • ชื่อเทศกาล
 • รหัสจังหวัด
 • ชื่อจังหวัด(ภาษาไทย)
 • ชื่อโรงพยาบาล
 • วันที่เกิดอุบัติเหตุ (วันที่)
 • ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ
 • เพศ
 • อายุ
 • ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ
 • ประเภทรถผู้บาดเจ็บ
 • ประเภทรถคู่กรณี
 • อาการของผู้ประสบอุบัติเหตุ(การดื่มสุรา)
 • อื่นๆ

ข้อมูล Excel ใหม่เพื่อใช้สามารถนำเข้าโปรแกรม Tableau

ประกอบด้วย

 • ปีพ.ศ.
 • ชื่อจังหวัด(ภาษาอังกฤษ)
 • ชื่อจังหวัด(ภาษาไทย)
 • ชื่อโรงพยาบาล
 • วัน เดือน ปี ที่เกิดอุบัติเหตุ
 • ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ
 • เพศ
 • อายุ
 • ประเภทรถผู้บาดเจ็บ
 • ประเภทรถคู่กรณี
 • อาการของผู้ประสบอุบัติเหตุ(การดื่มสุรา)
 • การนำส่งโรงพยาบาล

เป้าหมายของการจัดทำสถิติ

ลำดับ ข้อมูล เป้าหมาย
1 จำนวนอุบัติเหตุของแต่ละโรงพยาบาล เพิ่ม/ลด ผู้ช่วยเหลือในแต่ละโรงพยาบาลให้เพียงพอต่ออุบัติเหตุ
2 วันและเวลาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เกิดอุบัติเหตุ เพิ่ม/ลด ผู้ช่วยเหลือหรือป้องกัน ในแต่ละโรงพยาบาลให้เพียงพอต่ออุบัติเหตุในแต่ละวันและเวลา
3 จำนวนอุบัติเหตุในแต่ละจังหวัด เพิ่ม/ลด หน่วยป้องกันและช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่
4 ประเภทรถที่เกิดอบุติเหตุบ่อยๆในแต่ละพื้นที่ เพื่อวางแผนจัดการเส้นทางหลังเกิดอุบัติเหตุให้สามารถเดินทางได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุด
5 เพศและอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุ เพื่อเพิ่มความรู้และช่วยเหลือให้รู้จักป้องกันและระมัดระวังอุบัติเหตุให้มากขึ้นในแต่ละวัย

Data Visualization for Data Analytics with Tableau Software
1.แผนภูมแสดงจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัด   

นาย ปกรณ์ สุชยากร 1590902514

      แผนภูมแผนที่ประเทศไทย โดยจะทำการรวบรวมข้อมูลจำนวนการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551-2557  ซึ่งสามารถแยกตามจำนวนของอุบัติเหตุด้วยความเข้มของสี

นาย ปกรณ์ สุชยากร 1590902514

จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่า ในช่วงปีพ.ศ. 2551-2557 ที่ผ่านมา จังหวัดที่มีอุบัติเหตุมากที่สุดคือ จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากเหตุผลที่ว่า เป็นเส้นทางหลักของการเดินทางขึ้นภาคเหนือ และภาคอีสาน ทำให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้มาก และรองลงมาคือ จังหวัดเชียงใหม่ และอันดับสามคือ จังหวัดขอนเก่น จากข้อมูลเบื้องต้น ทำให้ทราบได้ว่า ควรที่จะทำการป้องกันอุบัติเหตุในสามจังหวัดนี้เป็นเป็นหลัก เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และควรจะมีมาตราการการป้องกัน และช่วยเหลือสามารถเดินทางต่อไปได้ปกติแม้จะเกิดอุบัติเหตุ

2. แผนภูมิแสดงจำนวนอุบัติเหตุจำแนกตามโรงพยาบาล

นายจักรกริช ไกรเนตร 1590902050

แผนภูมิแสดงจำนวนอุบัติเหตุโดยจำแนกตามโรงพยาบาล และใช้สีเพื่อบอกจำนวนประเภทของรถที่เกิดอุบัติเหตุในแต่ละโรงพยาบาล

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า ถึงแม้จังหวัดนครราชสีมาจะเป็นจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด แต่โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นโรงพยาบาลที่รับช่วยเหลือจากอุบัติเหตุมากที่สุด เพื่อให้การช่วยเหลือได้ผลดีและรวดเร็วที่สุด จำเป็นที่จะต้องบริหารบุคลากรที่ช่วยในการรักษาหรือผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงที่พร้อมและมีพื้นที่เพียงพอ เพื่อรองรับและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด

3.แผนภูมิแสดงสัดส่วนของประเภทพาหะนะที่เกิดอุบัติเหตุ

นายณรงค์พร งิ้วใหญ่ 1590902126

แผนภูมิแสดงสัดส่วนของประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ โดยใช้ขนาดของพื้นที่วงกลมบอกถึงจำนวนอุบัติเหตุ และใช้สีบอกถึงประเภทของพาหะนะ

 

จากข้อมูลเบื้องต้นจะเห็นได้ว่า พาหะนะที่ผู้ประสบอุบัติเหตุใช้มากที่สุดคือ รถจักรยานยนต์ มีมากถึง 78.46%  และรองลงมาคือ รถปิกอัพ 8.34% ดังนั้นการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์นั้นจึงสำคัญอันดับต้นๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อสนับสนุนให้อู่รถ หรือร้านซ่อมรถนั้น สำรองอะไหล่สำหรับรถจักรยานยนต์ในแต่ละพื้นที่ให้เพียงพอได้อีกด้วย

4.แผนภูมิแสดงสัดส่วนของประเภทพาหะนะที่เป็นคู่กรณีอุบัติเหตุ

นายลัญชกร พืชผล 1590900930

แผนภูมิแสดงสัดส่วนของประเภทพาหะนะที่เป็นคู่กรณีอุบัติเหตุ ใช้ขนาดบอกประเภทของรถคู่กรณี และใช้สีบอกจำนวนที่เกิดอุบัติเหตุ

จากข้อมูลเบื้องต้นจะเห็นได้ว่า อุบัติเหตุส่วนให้นั้นไม่มีคู่กรณี ซึ่งอาจเกิดจาก การหลับใน ถนนลื่น หรือขับด้วยความประมาท ซึ่งเมื่อใช้ข้อมูลจากแผนภูมิที่ 3 รถจักรยานยนต์นั้นเกิดอุบัติเหตุมากสุด และเกิดโดยไม่มีคู่กรณีมากสุดเช่นกัน รองลงมาคือรถจักรยานยนต์ และปิกอัพ เมื่อมีข้อมูลชุดนี้แล้ว ทำให้สามารถวางแผนในการจัดการเส้นทางเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น  กล่าวคือ อุบัติเหตุส่วนใหญ่นั้น จะเป็นจักรยานยนต์ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย และรองลงมาคือ ปิกอัพ ซึ่งหากมีการเตรียมรถเคลื่อนย้ายไว้เพียงพอก็สามารถทำให้จัดการเส้นทางให้กลับมาสู่สภาวะปกติดได้รวดเร็ว

5.แผนภูมิแสดง 5 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

นายรัฐชัย เสียงสมบัติดี 1590901607

แผนภูมิแสดง 5 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด โดยจำแนกในแต่ละปี และใช้สีบอกจำนวนอุบัติเหตุในแต่ละเพศ

จากข้อมูลเบื้องต้นจะเห็นได้ว่า ในแต่ละปีเพศชายจะเกิดอุบัติเหตุมากกว่าเพศหญิง ซึ่งในจังหวัดนครราชสีมานั้นสัดส่วนระหว่างเพศชายและหญิงนั้นใกล้เคียงกัน แต่ในจังหวัดชลบุรีนั้น สัดส่วนผู้หญิงที่เกิดอุบัติเหตุน้อยกว่าผู้ชาย และมีแนวโน้มลดลงในปีถัดๆไป จากข้อมูลนี้ ทำให้สามารถจัดการเตรียมการสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนเท่าไหร่ในแต่ละจังหวัด และนอกจากนี้ เพศชายนั้นควรที่จะต้องมีมาตราการที่คุมเข้มมากกว่าเพศหญิงเพื่อลดอุบัติเหตุให้ได้ และยังสามารถใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ใช้อ้างอิงในการทำประกันอุบัติเหตุได้อีกด้วย ซึ่งประกันเพศหญิงนั้นก็มีโอกาสที่จะถูกกว่าเพศชาย เพราะโอกาสการเกิดอุบัติเหตุนั้นน้อยกว่าเพศชาย

6.แผนภูมิแสดงอายุที่เกิดอุบัติเหตุ

นายสิทธิพร แสวงเจริญ1590901219

แผนภูมิแสดงอายุที่เกิดอุบัติเหตุในแต่ละปี โดยใช้สีจำแนกเพศ

จากข้อมูลเบื้องต้นจะเห็นได้ว่า ช่วงอายุ 15-19ปี นั้นเป็นช่วงที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุมาก โดยเพศชายจะมีโอกาสมากกว่าเพศหญิง ในอายุ 17 ปีในปีค.ศ. 2008 นั้นเป็นวัยที่เพศชายเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด แต่ในอายุ 15ปีนั้น เพศหญิงมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดในปีค.ศ. 2008 ซึ่งเป็นช่วงวัยที่จะกำลังเข้าสู่วัยรุ่น ข้อมูลนี้ทำให้ตระหนักถึงในอนาคต หากไม่มีการอบรมหรือให้ความรู้ในวัยเด็กก็อาจจะส่งผลให้ขาดทักษะเมื่อโตขึ้น หากมีการอบรม ดูแลตั้งแต่วัยเด็ก เมื่อเด็กโตขึ้นจะทำให้มีความระมัดระวัง และลดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นควรจะทำการให้ความรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่เบื้องต้นแก่เด็กเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และป้องกันอุบัติเหตุได้

7.แผนภูมิแสดงสัดส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยจำแนกตามการดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่

นายพลวัฒน์ สิงโห 1590902324

แผนภูมิแสดงสัดส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยใช้สีบอกถึงการดื่มแอลกอฮอล์

จากข้อมูลเบื้องต้นจะเห็นได้ว่า ผู้ที่เกิดอุบัติเหตุที่ดื่มแอลกอฮอล์มี 35.50% และผู้ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์มีมากถึง 57.54% และ ถึงแม้ว่าจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็สามารถเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นข้อมูลนี้บ่งบอกถึงให้เน้นป้องกันอุบัติเหตุจากคนทั่วไปด้วย ถึงแม้ว่าจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่ควรประมาทในการขับขี่ และควรเพิ่มมาตราการป้องกันผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับเพิ่มอีกด้วยเนื่องจากมีสูงถึง 11,477 ครั้ง ในปีค.ศ.2008 เลยทีเดียว

 

8.แผนภูมิแสดงปริมาณการเกิดอุบัติเหตุโดยจำแนกรายวันช่วง 11-17 เมษายน ในแต่ละปี

นายวสันต์ อินผิว 1590900351

แผนภูมิแสดงปริมาณการเกิดอุบัติเหตุโดยจำแนกรายวันช่วง 11-17 เมษายน โดยใช้สีบอกปีค.ศ.

จากข้อมูลเบื้องต้นจะเห็น ในวันที่ 13 ของทุก ๆปีจะเป็นวันที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ซึ่งในปีถัดๆมาจำนวนอุบัติเหตุมีแนวโน้มลดลงทุก ๆปี ดังนั้นการเตรียมการรับมืออุบัติเหตุควรจะเข้มตั้งแต่วันที่ 12 และลดน้อยลงหลังวันที่ 14 เพื่อให้พนักงานได้หยุดพัก และเตรียมตัวทำงานในวันถัดไป ทั้งจตำรวจและพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9.แผนภูมิแสดงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุรายวัน

นายจารุวัฒน์ ด้วงนิล 1590901094

แผนภูมิแสดงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุรายวัน โดยใช้สีบอกเพศที่เกิดอุบัติเหตุ

จากข้อมูลเบื้องต้นจะเห็น ในวันที่ 13 ช่วงเวลา 17:00 น. ถึง 18:00 น. นั้นเป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ดังนั้น โรงพยาบาลจำเป็นที่จะต้องมีพยาบาลมากในช่วงเวลานี้ เพื่อที่จะรองรับอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ และทางตำรวจเองก็จะเป็นที่จะต้องบริหารจัดการเส้นทางจราจรหลังจากเกิดอุบัติเหตุในช่วงนี้เป็นพิเศษ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

นายจารุวัฒน์ ด้วงนิล 1590901094

ท้ายที่สุดแล้วหากน้ำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์รวมกัน ก็จะทำให้ทราบถึง วิธีหรือแผนการจัดการกับอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นการบอกถึงความสำเร็จของการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

เป้าหมายใหม่หากมีข้อมูลเพิ่มเติม

โดยเป้าหมายในเรื่องนี้นั้นจะมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลให้มีประโยชน์ครอบคลุมได้มากที่สุด

ลำดับ ข้อมูล เป้าหมาย
1 ข้อมูลพยาบาลในแต่ละโรงพยาบาล โยกย้ายมาช่วยเหลือกับโรงพยาบาลที่มีจำนวนการรักษาผู้ที่เกิดอุบัติเหตุมากได้
2 ข้อมูลจำนวนรถกู้ภัยในแต่ละพื้นที่ บริหารจัดการเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
3 ข้อมูลจำนวนรถที่ผ่านแต่ละเส้นทาง บริหารจัดการการจราจรและตั้งด่านตรวจผู้ขับขี่

โดยสามารถใช้แบบสอบถามเพิ่มเติมได้ดังนี้

เป็นต้น

โดยวิดีโอในการนำเสนอหน้าชั้นเรียนสามารถดูได้ในลิ้งค์นี้

ลิ้งค์
YouTube Preview Image

โดยสมาชิกในกลุ่มคือ

1.นายวสันต์ อินผิว 1590900351
2.นายจารุวัฒน์ ด้วงนิล 1590901094
3. นายจักรกริช ไกรเนตร 1590902050
4. นายพลวัฒน์ สิงโห 1590902324
5. นาย ปกรณ์ สุชยากร 1590902514
6. นายลัญชกร พืชผล 1590900930
7. นายรัฐชัย เสียงสมบัติดี 1590901607
8. นายณรงค์พร งิ้วใหญ่ 1590902126
9.นายสิทธิพร แสวงเจริญ1590901219

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
WASUN INPEW
at GlurGeek.Com
I am a student at Bangkok University

Leave a Reply